145 - Гідроенергетика

Гідроенергетика (Бакалавр)

Гідроенергетика – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Гідроенергетика». Спеціалізація «Гідроенергетика» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в гідроенергетиці і гідравлічних машинах. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 145.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність – Гідроенергетика.

Спеціалізація – Гідроенергетика

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ», кафедра «Гідравлічні машини», м. Харків, 61002, вул. Кирпичова,2.

тел. (057)707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Завідувач кафедри д.т.н. проф. Черкашенко Михайло Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ГЕС, ГАЕС та насосні станції; Прикладна гідравліка; Основи САПР лопатевих гідромашин; Експлуатація гідроенергетичного обладнання ГЕС та ГАЕС; Проектування лопатевих гідромашин
Характеристика спеціалізації Як відомо, собівартість 1 кВт. години електроенергії на гідростанціях обходиться в 10-20 разів дешевше, ніж на теплових, при цьому гідроелектростанції виконують найважливішу роль при роботі на «пікових» навантаженнях і при гідроакумулюванні, завдяки мобільності пуску, зупинки і зміни потужності гідроагрегатів. Але тільки 35-40% гідроресурсів України використовуються для вироблення електроенергії. Тому необхідно проектувати нові, досконаліші ГЕС і вдосконалити вже працюють. У зв’язку з цим Україна має гостру потребу в фахівцях з гідроенергетики.
Можливості працевлаштування ПАТ «Турбоатом»; ІПМаш НАН України; ПАТ «Гідропроект»; ГЕС, ГАЕС України; ДП «Електротяжмаш» та ін.
О специализации Гидроэнергетика – это специализация, в рамках специальности «Гидроэнергетика». Специализация «Гидроэнергетика» предусматривает сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение указанной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов и т.д.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в гидроэнергетике и гидравлических машинах. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Специальность – Гидроэнергетика.

Специализация – Гидроэнергетика

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ», кафедра «Гидравлические машины»,

г. Харьков, 61002, ул. Кирпичева, 2.

тел. (057) 707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Заведующий кафедрой д.т.н. проф. Черкашенко Михаил Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины ГЭС, ГАЭС и насосные станции; Прикладная гидравлика; Основы САПР лопастных гидромашин; Эксплуатация гидроэнергетического оборудования ГЭС и ГАЭС; Проектирование лопастных гидромашин
Характеристика специализации Как известно, себестоимость 1 кВт. часа электроэнергии на гидростанциях обходится в 10-20 раз дешевле, чем на тепловых, при этом гидроэлектростанции выполняют важнейшую роль при работе на «пиковых» нагрузках и при гидроакумулювании, благодаря мобильности пуска, остановки и изменения мощности гидроагрегатов. Но только 35-40% гидроресурсов Украины используются для выработки электроэнергии. Поэтому необходимо проектировать новые, более совершенные ГЭС и усовершенствовать уже работают. В связи с этим Украина остро нуждается в специалистах с гидроэнергетики.
Возможности трудоустройства ОАО «Турбоатом»; ИПМаш НАН Украины; ОАО «Гидропроект»; ГЭС, ГАЭС Украины; ГП «Электротяжмаш» и др.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

145 Гідроенергетика

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра гідравлічних машини

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Гідроенергетика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *