263 - Цивільна безпека

Охорона праці (Бакалавр)

Охорона праці – сукупність правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та інших заходів спрямованих на збереження життя та здоров’я працюючого.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань. Програма підготовки орієнтована на становлення науково-технічного світогляду майбутнього фахівця і збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної складової.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 263.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітньо-професійна програма: рівень – перший (бакалаврський); галузь знань: 26 – “Цивільна безпека”; спеціальність: 263 – “Цивільна безпека”; спеціалізація: 263-1 – “Охорона праці”.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра охорони праці та навколишнього середовища: 61002, Україна, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, 12 поверх,

тел.: (057)-707-66-65; (057)-707-64-65; qwer@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Березуцький Вячеслав Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: система управління охороною праці, теорія ризиків, потенційно–небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, безпека виробничих процесів і устаткування, медицина надзвичайних ситуацій.
Характеристика спеціалізації Характеристика спеціалізації: здатність випускника визначати ризики небезпек в умовах діючого виробництва, здійснення контролю за додержанням на підприємстві законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, враховуючи особливості техногенної небезпеки об’єкта та виробничих процесів.
Можливості працевлаштування Можливості працевлаштування: “Інженер з охорони праці”, код КП 2149.2; “Страховий експерт з охорони праці”, код КП 2412.2 ;  “Інспектор з охорони праці”, код КП 3152.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/user/otiosntu
О специализации Охрана труда – совокупность правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и других  мероприятий направленных на сохранение жизни и здоровья работающего.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра раз­работана для студентов, целю  которых  является высокий профессионализм в облас­ти инженерной деятельности по предотвращению возникновения чрезвы­чайных ситуаций, аварий, пожаров, производственного травматиз­ма и профессиональных заболеваний. Программа подготовки ориентиро­вана на становление  научно-технического мировоззре­ния будущего профессионала и сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной составляющей.
Название образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа: уровень – первый (бака­лаврский); отрасль знаний: 26 – “Гражданская безопасность”; специаль­ность: 263 – “Гражданская безопасность”; специализация: 263-1 – “Охрана труда”.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра охраны труда и окружающей среды: 61002, Украина, Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ “ХПИ”, корпус У-1, 12 этаж,

тел.: (057)-707-66-65; (057)-707-64-65; qwer@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры: д.т.н., проф. Березуцкий Вячеслав Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень высшего образования – первый (бакалаврский)
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины: система управления охраной труда, теория рисков, потен­циально–опасные производственные технологии и их идентификация, безопасность производственных процессов и оборудования, медицина чрезвычайных ситуаций.
Характеристика специализации Характеристика специализации: способность выпускника решать  сложные специализованые задачи и проблемы во время практической деятельности, что предполагает применение  теорий и методов проведения мониторинга, предотвращает возникновение аварий, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оценивать их возможные последствия.
Возможности трудоустройства Возможности трудоустройства: “Инженер по охране труда”, код КП 2149.2; “Страховой эксперт по охране труда”, код КП 2412.2;  “Инспектор по охране труда”, код КП 3152.
Медиаконтент https://www.youtube.com/user/otiosntu
Specialization Labour protection is mix of the law, social, economic, organizational, technical, sanitary, hygienical, medicative, preventive and other  measures These measures are guided to save of the life and health of the employee.
Brief description of the educational program / specialization Educational and professional program of the bachelor preparation is developed for students, who have aim to get high professionalism in area of the engineering activity for prevention of the extraordinary situations, accidents, wildfires, production injuries and professional diseases  emergence. Program of the preparation is focused to becoming of the scientific and technical worldview of future professional. Program of the preparation is balanced also with social, humanitarian and fundamental component.
Educational program / specialization Educational and professional program: level – first (bachelor); sector of the knowledges: 26 – “Civil safety”; specialty: 263 – “Civil safety”; specialization: 263-1 – “Labour protection”.
Contacts       Department of occupational safety and environmental: 61002, Ukraine, Kharkov, Kirpichov str. 2, National technical university «Kharkov polytechnic institute», housing U-1, 12 floor,

tel.: (057)-707-66-65; (057)-707-64-65; qwer@kpi.kharkov.ua

Head of the department Chief of the department: Full professor Berezutskyi V.
Educational and qualification levels of graduates Level of the high education – first (bachelor)
Main special educational disciplines Basic special learning disciplines: system of the labour protection guidance, theory of the risks, potentially dangerous industrial technologies and their identification, safety of the industrial processes and equipments, medicine of the extraordinary situations.
Additional characteristics of specialization Characteristic of the specialization: ability of the graduate to decide  complicated specialized tasks and problems during practical activity. These skills of the graduate assume using of the theories and methods of the monitoring executing. These skills of the graduate prevent to emergence of the accidents, extraordinary situations, unfortunates incidents on the industry and professional diseases. These skills of the graduate give the possibility to evaluate their possible effects.
Employment Opportunities Possibilities of the employment: “Engineer by labour protection”, code KP 2149.2; “Insured expert by labour protection”, code KP 2412.2;  “Inspector by labour protection”, code KP 3152.
Media: https://www.youtube.com/user/otiosntu

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

26 Цивільна безпека

Спеціальність:

263 Цивільна безпека

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Охорони праці і навколишнього середовища

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Охорона праці (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *