053 - Психологія

Психологія (Бакалавр)

Психологія – наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання.

 

Особливостями програми є можливість проходження  комплексного тренінгу на базі Центра лідерства,можливість викладання певних предметів іноземною мовою.

Підписання Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м. Варшава) та з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) про спільну підготовку бакалаврів, дає можливість отримання подвійного диплома бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія »

Артикул: 053.01B Категорія: Позначки: ,

Опис

Назва освітньої програми 05 Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 053 «Психологія»

освітня програма «Психологія»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса:
61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й поверх,
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПI».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :
ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки: Історія України, Іноземна мова, Українська мова, Історія української культури, Філософія, Основи економічної теорії, Правознавство

Дисципліни фундаментальної (математичної, природничо-наукової) підготовки: Вступ до психології, Анатомія та фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Вища математика та основи інформатики, Психофізіологія, Історія психології, Експериментальна психологія, Практикум із загальної психології, Диференціальна психологія

Загально-освітні дисципліни: Екологія, Основи професійної безпеки та здоров’я людини, Фізичне виховання

Дисципліни професійної підготовки за спеціальністю: Теорія та практика формування лідера, Загальна психологія, Антропологія, Психологія управлінської діяльності лідера, Математичний аналіз психологічних даних, Вікова психологія, Соціальна психологія, Психологія праці та інженерна психологія, Патопсихологія, Психодіагностика, Основи ораторського мистецтва, Психологія досягнення успіху, Соціально-психологічний тренінг, Методика викладання психології, Педагогіка, Психологія сім’ї, Політична психологія, Психологія травмуючих ситуацій, Психологія впливу, Методика проведення психологічної експертизи, Клінічні аспекти психогенетики, Основи наукових досліджень, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Основи психологічного консультування, Основи менеджменту, маркетингу та реклами, Методи гри в психологічній практиці, Теорія та практика психотерапії, Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності, Психологія ІНТЕРНЕТ-залежності, Педагогічна психологія, Конфліктологія, Клінічна психологія, Юридична психологія, Основи сімейного консультування

Студенти першого (бакалаврського) рівня проходять психолого-педагогічну практику (3 курс, V семестр) і переддипломну практику (4 курс, VІІІ семестр) в державних організаціях, освітніх установах і на приватних підприємствах.

Характеристика освітньої програми Об’єктом освітньої програми є психологічні аспекти діяльності та поведінки людини. Цілями навчання за програмою є формування загальних компетентностей (інструментальних, міжособистісних, системних) та професійних компетентностей (знання і розуміння, когнітивні уміння й навички, практичні навички), які дозволять ефективно виконувати функціональні обов’язки. Загалом програма сфокусована на формуванні теоретичної та практичної готовності до професійної діяльності майбутнього психолога.
Можливості працевлаштування Випускники за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізацією 053 «Психологія», які отримали освітній ступінь бакалавр, мають можливість працевлаштування в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення; освіта, наука і наукове обслуговування.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

О образовательной программе Психология – наука об общих психических закономерностях взаимодействия человека со средой. Психология изучает, каким образом внешнее воздействие переходит к внутреннему, психического отражения и становится регулятором нашей деятельности. А также она изучает общие закономерности психических процессов и своеобразие их протекания.
Короткое описание образовательной программы Особенностями программы является возможность прохождения комплексного тренинга на базе Центра лидерства, возможность преподавания определенных предметов на иностранном языке.Подписанное Соглашения о международном сотрудничестве между Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» и Университетом социальной психологии и гуманитарных наук (SWPS – Польша, г. Варшава) и с Балтийской Международной Академией (г. Рига, Латвия) о совместной подготовке бакалавров, дает возможность получения двойного диплома бакалаврского уровня по специальности «Психология»
Название образовательной программы 05 Социальные и поведенческие науки

по специальности 053 «Психология»

образовательная программа «Психология»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес:
61002,
г. Харьков, ул. Кирпичова, 21.
Корпус У2, 2-й этаж,
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами им. академика И.А. Зязюна, НТУ «ХПИ».Телефон:
+3 8 (057) 70-76-490;
+3 8 (057) 70-76-042.e-mail :ppusskpi@gmail.com
ppuss@kpi.kharkov.ua
Заведующий кафедрой Романовский Александр Георгиевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, Лауреат Государственной премии Украины, Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Академик академии высшей школы Украины, Академик академии политических наук Украины, Профессор, доктор педагогических наук, Кандидат технических наук.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр – это степень, полученная на первом уровне высшего образования и присуждаемая высшим учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем образовательно-профессиональной программы, объем которой составляет 180-240 кредитов ЕКТС. Объем образовательно-профессиональной программы для получения степени бакалавра на основе степени младшего бакалавра определяется высшим учебным заведением; Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом бакалавра, может продолжить обучение в вузах Украины и за рубежом для получения учебной степени магистр.
Основные специальные учебные дисциплины Дисциплины гуманитарной и социально-экономической подготовки: История Украины, Иностранный язык, Украинский язык, История Украинской культуры, Философия, Основы экономической теории, Правоведение

Дисциплины фундаментальной (математической, естественнонаучной) подготовки: Введение в психологию, Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности, Зоопсихология и сравнительная психология, Высшая математика и основы информатики, Психофизиология, История психологии, Экспериментальная психология, Практикум по общей психологии, Дифференциальная психология

Общеобразовательные дисциплины: Экология, Основы профессиональной безопасности и здоровья человека, Физическое воспитание

Дисциплины профессиональной подготовки по специальности: Теория и практика формирования лидера, Общая психология, антропология, Общая психология, Психология управленческой деятельности лидера, Математический анализ психологических данных, Возрастная психология, Социальная психология, Психология труда и инженерная психология, Патопсихология, Психодиагностика, Основы ораторского искусства, Психология достижения успеха, Социально психологический тренинг, Методика преподавания психологии, Педагогики, Психологии семьи, Политическая психология, Психология травмирующих ситуаций, Психология влияния Методика проведения психологической экспертизы, Клинические аспекты психогенетики, Основы научных исследований, Психология экстремальных и кризисных ситуаций, Основы психологического консультирования, Основы менеджмента, маркетинга и рекламы, Методы игры в психологической практике, Теория и практика психотерапии, Психологические аспекты коммуникации в профессиональной деятельности, Психология ИНТЕРНЕТ-зависимости, Педагогическая психология, Конфликтология, Клиническая психология, Юридическая психология, Основы семейного консультирования.

Студенты первого (бакалаврского) уровня проходят психолого-педагогическую практику (3 курс, V семестр) и преддипломную практику (4 курс, VІІІ семестр) в государственных организациях, образовательных учреждениях и на частных предприятиях.

Характеристика образовательной программы Объектом образовательной программы являются психологические аспекты деятельности и поведения человека. Целями обучения по программе является формирование общих компетенций (инструментальных, межличностных, системных) и профессиональных компетенций (знания и понимание, когнитивные умения и навыки, практические навыки), которые позволят эффективно выполнять функциональные обязанности. В целом программа сфокусирована на формировании теоретической и практической готовности к профессиональной деятельности будущего психолога.
Возможности трудоустройства Выпускники по специальности 053 «Психология» специализации 053 «Психология», которые получили образовательную степень бакалавр, имеют возможность трудоустройства в таких отраслях народного хозяйства, как здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; образование, наука и научное обслуживание.
Медиаконтент https://www.youtube.com/channel/UCONsXPjRGr4vNNcuXWr9nNg

https://www.facebook.com/ppuss

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

053 Психологія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Психологія (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.