054 - Соціологія

Соціологія забезпечення економічної діяльності (Магістр)

Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

 

Протягом навчання за спеціалізацією «Соціологічне забезпечення економічної діяльності» студенти беруть участь у соціологічних дослідженнях, що спрямовані на вирішення проблем пов’язаних з питаннями соціально-адекватного управління в організаціях та соціальної відповідальності підприємств; з питаннями формування кадрового складу та безпеки організацій, а також з питаннями керування споживчою поведінкою та створення позитивного іміджу компанії. Вони засвоюють методи багатовимірного аналізу даних в соціології, вивчають правові засади управлінської діяльності та формують навички психодіагностики. Студенти проходять практику в маркетингових та консалтингових агентствах, громадських і політичних організаціях м. Харкова, в ході якої поєднують теоретичну і практичну складові професії соціолога.

Артикул: 054.02М Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми Соціологічне забезпечення економічної діяльності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра “Соціології та політології”.

Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», корпус У1, 8 поверх, ауд.807, 808

Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Завідувач кафедри Професор, доктор соціологічних наук КАЛАГІН Юрій Аркадійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Соціально-адекватне управління, соціальна відповідальність підприємств та організацій, технології соціального проектування, кадри та безпека організацій, соціологія споживчої поведінки, соціологія PR, методи багатовимірного аналізу даних в соціології, соціологія економічної злочинності, правові засади управлінської діяльності,  психодіагностика та інші
Характеристика освітньої програми Фахівець в галузі соціологічного забезпечення економічної діяльності користується методами багатовимірного аналізу соціальних даних; розробляє та презентує соціальні проекти в різних галузях суспільного життя; застосовує основні концептуальні засади «соціально-адекватного управління»; аналізує стан корпоративної соціальної відповідальності у компанії, вивчає ефективність впровадження державної соціальної політики або соціальних програм на рівні місцевого самоврядування; організовує роботу з персоналом та виявляє ризики та загрози, пов’язані з персоналом організації, застосовує сучасний психодіагностичний інструментарій при проведенні соціологічного дослідження
Можливості працевлаштування В організаціях, установах, на підприємствах усіх форм власності, у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, в маркетингових та рекламних агентствах, в аналітичних центрах і консалтингових компаніях, в центрах виборчих технологій та соціального захисту населення, органах державного управління та самоврядування на посадах соціальних аналітиків, спеціалістів та головних спеціалістів, експертів, займати керівні посади в установах, службах відділах, що по’вязані з соціальним управлінням, менеджментом персоналу, рекламною та маркетинговою діяльністю, зв’язками з громадськістю, а також займати викладацькі посади у вищих навчальних закладах
Медіаконтент: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vajO3l6vd4g

Facebook http://bit.ly/2nWQ2Cc

О образовательной программе Социолог – это специалист, который понимает сущность и основные тенденции развития информационного общества; способен формировать положительный имидж организации, создавать или модернизировать корпоративную культуру, организовывать эффективную систему коммуникаций, разрабатывать систему подбора и стимулирования персонала, осуществлять социологическое обеспечение внедрения инноваций, собирать, обрабатывать, анализировать социальную информацию; осуществлять подготовку и проведение избирательных и рекламных кампаний, изучать рынок труда и потребительский рынок
Короткое описание образовательной программы На протяжении всего курса обучения по специализации «Социологическое обеспечение экономической деятельности» студенты участвуют в социологических исследованиях, направленных на решение проблем, связанных с вопросами социально-адекватного управления в организациях и социальной ответственности предприятий; с вопросами формирования кадрового состава и безопасности организаций, а также с вопросами управления потребительским поведением и создания положительного имиджа компании. Они усваивают методы многомерного анализа данных в социологии, изучают правовые основы управленческой деятельности и формируют навыки психодиагностики. Студенты проходят практику в маркетинговых и консалтинговых агентствах, общественных и политических организациях г. Харькова, в ходе которой сочетают теоретическую и практическую составляющие профессии социолога.
Название образовательной программы Социологическое обеспечение экономической деятельности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Социологии и политологии»

Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ» корпус У1, 8 этаж, ауд.807, 808 Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Заведующий кафедрой Профессор, доктор социологических наук  КАЛАГИН Юрий Аркадиевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Социально-адекватное управление, социальная ответственность предприятий и организаций, технологии социального проектирования, кадры и безопасность организаций, социология потребительского поведения, социология PR, методы многомерного анализа данных в социологии, социология экономической преступности, правовые основы управленческой деятельности, психодиагностика и др.
Характеристика образовательной программы Специалист в области социологического обеспечения экономической деятельности пользуется методами многомерного анализа социальных данных; разрабатывает и представляет социальные проекты в различных областях общественной жизни; применяет основные концептуальные основы «социально-адекватного управления»; анализирует состояние корпоративной социальной ответственности в компании, изучает эффективность внедрения государственной социальной политики или социальных программ на уровне местного самоуправления; организует работу с персоналом и выясняет риски и угрозы, связанные с персоналом, применяет современный психодиагностический инструментарий в ходе проведения социологического исследования
Возможности трудоустройства В организациях, учреждениях, на предприятиях всех форм собственности, в высших учебных заведениях, в научно-исследовательских институтах и лабораториях, в маркетинговых и рекламных агентствах, в аналитических центрах и консалтинговых компаниях, в центрах избирательных технологий и социальной защиты населения, органах государственного управления и самоуправления на должностях социальных аналитиков, специалистов и главных специалистов, экспертов, занимать руководящие должности в учреждениях, службах связанных с социальным управлением, менеджментом персонала, рекламной и маркетинговой деятельностью, связями с общественностью, а также занимать преподавательские должности в высших учебных заведениях
Медиаконтент YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vajO3l6vd4g

Facebook http://bit.ly/2nWQ2Cc

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

054 Соціологія

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціологія забезпечення економічної діяльності (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.