054 - Соціологія

Соціологія управління (Бакалавр)

Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

 

Під час навчання за спеціалізацією «Соціологія управління» студенти отримують фундаментальні знання з загальної соціологічної теорії, історії соціології, методології та методів соціологічного дослідження. Вони навчаються вирішувати складні практичні завдання у сфері організаційної поведінки, управління персоналом, проводять соціологічні, маркетингові дослідження, оцінюють ефективність рекламних кампаній як у рамках навчальних проектів, так й за запитом замовника. Студенти-соціологи проходять педагогічну та виробничу практику на державних підприємствах і в комерційних організаціях, де отримують досвід та навички комунікації з різними групами людей

Артикул: 054.01B Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми Соціологія управління
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра “Соціології та політології”.

Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», корпус У1, 8 поверх, ауд.807, 808

Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Завідувач кафедри Професор, доктор соціологічних наук КАЛАГІН Юрій Аркадійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Соціологія управління та організацій, методологія та методи соціологічних досліджень, соціологія маркетингу, соціологія реклами, соціологія електоральної поведінки, соціологія економіки та підприємництва, соціологія особистості та девіантної поведінки, практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних, соціологія культури, соціологія сім’ї та інші
Характеристика освітньої програми Фахівець в галузі соціології управління здатний визначати та пропонувати способи вирішення проблем пов’язаних з труднощами комунікації, що виникають у процесі взаємодії різних соціальних груп, та пов’язаних з конфліктами в різних соціальних організаціях; застосовувати математичні методи для представлення та аналізу соціологічних даних та соціологічні знання для дослідницької діяльності; використовувати соціально-психологічні теорії і поняття для міжособистісної та міжгрупової взаємодії; застосовувати знання теоретичних засад соціальної роботи в практичної діяльності
Можливості працевлаштування В організаціях, установах, на підприємствах усіх форм власності, у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, в маркетингових та рекламних агентствах, в аналітичних центрах і консалтингових компаніях, в центрах виборчих технологій та соціального захисту населення, органах державного управління та самоврядування на посадах соціальних аналітиків, спеціалістів, консультантів, в установах, службах відділах, що по’вязані з соціальним управлінням, менеджментом персоналу, рекламною та маркетинговою діяльністю, а також займати викладацькі посади у навчальних закладах різного ступеня акредитації.
Медіаконтент: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vajO3l6vd4g

Facebook http://bit.ly/2nWQ2Cc

О образовательной программе Социолог – это специалист, который понимает сущность и основные тенденции развития информационного общества; способен формировать положительный имидж организации, создавать или модернизировать корпоративную культуру, организовывать эффективную систему коммуникаций, разрабатывать систему подбора и стимулирования персонала, осуществлять социологическое обеспечение внедрения инноваций, собирать, обрабатывать, анализировать социальную информацию; осуществлять подготовку и проведение избирательных и рекламных кампаний, изучать рынок труда и потребительский рынок
Короткое описание образовательной программы На протяжении всего курса обучения по специализации «Социология управления» студенты получают фундаментальные знания по общей социологической теории, истории социологии, методологии и методам социологического исследования. Они учатся решать сложные практические задачи в области организационного поведения, управления персоналом, проводят социологические, маркетинговые исследования, оценивают эффективность рекламных кампаний как в рамках учебных проектов, так и по заявкам заказчиков. Студенты-социологи проходят педагогическую, производственную практику на государственных предприятиях и в коммерческих организациях, где получают опыт и навыки коммуникации с различными группами людей
Название образовательной программы Социология управления
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Социологии и политологии»

Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ» корпус У1, 8 этаж, ауд.807, 808

Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Заведующий кафедрой Профессор, доктор социологических наук  КАЛАГИН Юрий Аркадиевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Социология управления и организаций, методология и методы социологических исследований, социология маркетинга, социология рекламы, социология электорального поведения, социология экономики и предпринимательства, социология личности и девиантного поведения, практикум по компьютерной обработке социологических данных, социология культуры, социология семьи и другие
Характеристика образовательной программы Специалист в области социологии управления способен определять и предлагать способы решения проблем, связанных с трудностями коммуникации, которые возникают в процессе взаимодействия различных социальных групп, и связанных с конфликтами в различных социальных организациях; применять математические методы для представления и анализа социологических данных и социологические знания для исследовательской деятельности; использовать социально-психологические теории и понятия для межличностного и межгруппового взаимодействия; применять знания основ социальной работы в практической деятельности
Возможности трудоустройства В организациях, учреждениях, на предприятиях всех форм собственности, в высших учебных заведениях, в научно-исследовательских институтах и лабораториях, в маркетинговых и рекламных агентствах, в аналитических центрах и консалтинговых компаниях, в центрах избирательных технологий и социальной защиты населения, органах государственного управления и самоуправления на должностях социальных аналитиков, специалистов, консультантов в учреждениях, службах связанных с социальным управлением, менеджментом персонала, рекламной и маркетинговой деятельностью, а также занимать преподавательские должности в высших учебных заведениях
Медиаконтент YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vajO3l6vd4g

Facebook http://bit.ly/2nWQ2Cc

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

054 Соціологія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціологія управління (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.