051 - Економіка

Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)

Підготовка фахівців у сферах економіки та управління персоналом. Перевагою програми є орієнтація на формування широкого світогляду майбутнього фахівця, здатного вирішувати економічні завдання і ефективно реалізовувати функції управління персоналом

 

Артикул: 051.03B-1 Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Назва спеціалізації:

Управління персоналом та економіка праці

 

Контакти:

кафедра економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • економіка підприємства
 • стратегія підприємства
 • бізнес-планування
 • інформаційні технології в економіці
 • інвестиційна діяльність підприємства
 • економіка та організація інноваційної діяльності
 • основи менеджменту
 • економіка праці та соціально-трудові відносини
 • управління персоналом
 • управління трудовим потенціалом
 • методи прийняття управлінських рішень
 • мотивування персоналу
 • оцінювання персоналу
 • конфліктологія
 • аудит персоналу
 • ринок праці
 • нормування і організація праці;
 • аналіз і планування трудових показників
Характеристика спеціалізації:

Особливість спеціалізації полягає в поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації праці. Це універсальні фахівці, які поєднують в собі розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну роботу з розвитку персоналу. Випускники цієї спеціалізації мають фундаментальну підготовку і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах та підрозділах з управління персоналом підприємств та організацій різних форм власності. Це найбільш розповсюджена економічна спеціалізація на ринку праці. Фахівці отримують необхідні знання і практичні навички, призначені для: виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, обґрунтування та прийняття управлінських рішень, формування кадрового потенціалу підприємства, розвитку системи управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства.

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання за наступними вибірковими блоками дисциплін: «HR-технології у виробництві та ІТ сфері» і «Економіка ринку праці».

Можливості працевлаштування:

Майбутня діяльність випускників пов’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці); менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального захисту населення (фахівець з соціального страхування, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник).

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА»

Контакты:

кафедра экономики бизнеса и международных экономических отношений

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • экономика предприятия
 • стратегия предприятия
 • бизнес-планирование
 • информационные технологии в экономике
 • инвестиционная деятельность предприятия
 • экономика и организация инновационной деятельности
 • основы менеджмента
 • экономика труда и социально-трудовые отношения
 • управление персоналом
 • управление трудовым потенциалом
 • методы принятия управленческих решений
 • мотивация персонала
 • оценка персонала
 • конфликтология
 • аудит персонала
 • рынок труда
 • нормирование и организация труда;
 • анализ и планирование трудовых показателей
Характеристика специализации:

Особенность специализации состоит в сочетании экономики и менеджмента на всех уровнях организации труда. Это универсальные специалисты, сочетающие в себе понимание экономических процессов и лидерские качества, умение работать с людьми и формировать эффективную работу по развитию персонала. Выпускники этой специализации имеют фундаментальную подготовку и практические навыки для эффективной работы во всех экономических подразделениях и подразделениях управления персоналом предприятий и организаций различных форм собственности. Это наиболее распространенная экономическая специализация на рынке труда. Специалисты получают необходимые знания и практические навыки, предназначенные для выполнения хозяйственно-экономических и управленческих функций, обоснования и принятия управленческих решений, формирования кадрового потенциала предприятия, развития системы управления персоналом и повышения эффективности функционирования предприятия.

Конкурсное предложение предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения по следующим выборочным блокам дисциплин: «HR-технологии в производстве и IТ сфере» и «Экономика рынка труда».

Возможности трудоустройства:

Будущая деятельность выпускников связана с престижными, высокооплачиваемыми должностями в разных областях экономики: экономисты (экономист по планированию, экономист-демограф, экономист-статистик, экономист по труду); менеджеры (HR-менеджер, коучер, ивент-менеджер, тренинг-менеджер, администратор офиса, мотивационный спикер, менеджер образовательных и социально-политических проектов); профессионалы в области труда и занятости (аналитик рынка труда и по вопросам профессиональной занятости, эксперт по социальной ответственности бизнеса, инженер-нормировщик труда); профессиональные агенты по занятости и трудовым контактам (рекрутер, специалист по аутсорсингу персонала, специалист по лизингу персонала); специалисты по социальной защите населения (специалист по социальному страхованию, специалист по решению трудовых конфликтов, социальный работник)

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/
https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/
https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.