051 - Економіка

Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)

Управління персоналом – це діяльність керівників та фахівців організації (підприємства, установи) спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих).

Управління персоналом розуміє виконання таких найважливіших елементів: визначення загальної стратегії; планування потреби організації в персоналі з урахуванням діючого кадрового складу; залучення, відбір та оцінка персоналу; підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка; система просування по службі (управління кар’єрою); звільнення персоналу; побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технологічних зв’язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; політика заробітної плати та соціальних послуг; управління витратами на персонал.

 

Метою освітньої програми є підготовка бакалаврів, які володіють сучасним економічним мисленням, практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань управління персоналом та економіки праці з використанням фундаментальних підходів та методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі аналізу та планування їх діяльності, раціоналізації трудових процесів.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки та управління персоналом. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 051.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Управління персоналом і економіка праці
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра організації виробництва і управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001, вул. Кирпичова, 2
м. Харків, Україна, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент, економіка підприємства, маркетинг, гроші і кредит, фінанси підприємства, міжнародна економіка, інвестиційна діяльність підприємства, організація виробництва, економічна статистика, бухгалтерський облік, економіка та організація інноваційної діяльності, бізнес-планування, оптимізаційні методи та моделі в управлінні персоналом, економетрика в управлінні персоналом, економіка праці та соціально-трудові відносини, етика ділового спілкування, конфліктологія, управління трудовим потенціалом, управління персоналом, нормування праці, мотивування персоналу, планування діяльності організації, аналіз господарської діяльності, методи прийняття управлінських рішень, організація праці, аудит персоналу, комерційна логістика, стратегічне управління
Характеристика спеціалізації Особливість спеціалізації полягає в поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації праці. Це універсальні фахівці, які поєднують в собі розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну роботу по розвитку персоналу.

Студенти отримують необхідні знання і практичні навички призначені для: виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, обґрунтування та прийняття тактичних рішень, формування кадрового потенціалу підприємства, розвитку систем управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства.

Можливості працевлаштування Майбутня діяльність випускників зв’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці); менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального захисту населення (фахівець соціального страхування, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник.
О специализации Управление персоналом – это деятельность руководителей и специалистов организации (предприятия, учреждения) направленная на эффективное использование людей (персонала) для достижения целей, как организации, так и индивидуальных (личных).

Управление персоналом подразумевает выполнение таких важнейших элементов: определение общей стратегии; планирование потребности организации в персонале с учетом действующего кадрового состава; привлечение, отбор и оценка персонала; повышение квалификации персонала и его переподготовка; система продвижения по службе (управление карьерой) увольнение персонала; построение и организация работ, в том числе определение рабочих мест, функциональных и технологических связей между ними, содержания и последовательности выполнения работ, условий труда; политика заработной платы и социальных услуг; управление затратами на персонал.

Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка бакалавров, обладающих современным экономическим мышлением, практическими навыками, необходимыми для решения задач управления персоналом и экономики труда с использованием фундаментальных подходов и методов к повышению эффективности управления предприятиями на основе анализа и планирования их деятельности, рационализации трудовых процессов.

Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области экономики и управления персоналом. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого экономического мировоззрения будущего профессионала.

Название образовательной программы / специализации Управление персоналом и экономика труда
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра организации производства и управления персоналом, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У-1, 10-й этаж, к. 1001, ул. Кирпичева, 2
г. Харьков, Украина, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент, экономика предприятия, маркетинг, деньги и кредит, финансы предприятия, международная экономика, инвестиционная деятельность предприятия, организация производства, экономическая статистика, бухгалтерский учет, экономика и организация инновационной деятельности, бизнес-планирование, оптимизационные методы и модели в управлении персоналом, эконометрика в управлении персоналом, экономика труда и социально-трудовые отношения, этика делового общения, конфликтология, управление трудовым потенциалом, управление персоналом, нормирование труда, мотивация персонала, планирование деятельности организации, анализ хозяйственной деятельности, методы принятия управленческих решений, организация труда, аудит персонала, коммерческая логистика, стратегическое управление
Характеристика специализации Особенность специализации заключается в сочетании экономики и менеджмента на всех уровнях организации труда. Это универсальные специалисты, которые сочетают в себе понимание экономических процессов и лидерские качества, умение работать с людьми и формировать эффективную работу по развитию персонала.

Студенты получают необходимые знания и практические навыки предназначены для: выполнения хозяйственно-экономических и управленческих функций, обоснования и принятия тактических решений, формирование кадрового потенциала предприятия, развития систем управления персоналом и повышения эффективности функционирования предприятия.

Возможности трудоустройства Будущая деятельность выпускников связана с престижными, высокооплачиваемыми должностями в различных сферах экономики: экономисты (экономист по планированию, экономист-демограф, экономист-статистик, экономист по труду); менеджеры (HR-менеджер, коучер, ивент-менеджер, тренинг-менеджер, администратор офиса, мотивационный спикер, менеджер образовательных и социально-политических проектов); профессионалы в области труда и занятости (аналитик рынка труда и по вопросам профессиональной занятости, эксперт по социальной ответственности бизнеса, инженер-нормировщик труда); профессиональные агенты по занятости и трудовым контактам (рекрутер, специалист по аутсорсингу персонала, специалист по лизингу персонала); специалисты по социальной защите населения (специалист социального страхования, специалист по решению трудовых конфликтов, социальный работник).

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління персоналом та економіка праці (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *