121 - Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр)

Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення.

 

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 121.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інженерія програмного забезпечення
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (вул. Кірпічова, 2, корпус У2, 7 поверх, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Михайло Дмитрович Годлевський.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр інженерії програмного забезпечення
Основні спеціальні навчальні дисципліни Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Мережеві технології», «Технології розробки мобільних систем», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість ПЗ», «Знаннє-орієнтоване ПЗ», «Архітектура та проектування ПЗ», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Управління проектами програмної інженерії».

Базові дисципліни з прикладної математики для програмної інженерії:  «Дискретна математика», «Алгоритми і структура даних», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».

Характеристика спеціалізації Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

Можливості працевлаштування Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
О специализации Инженерия программного обеспечения – это образовательная программа специальности 121 «Инженерия программного обеспечения», которая предполагает подготовку специалистов по проектированию, разработке, конструированию и тестированию программного обеспечения.
Короткое описание образовательной программы / специализации Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций.

Целью образовательной программы является подготовка специалистов по инженерии программного обеспечения для разных предметных областей.

Название образовательной программы / специализации Инженерия программного обеспечения
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра программной инженерии и информационных технологий управления (ул. Кирпичева, 2, корпус У2, 7 этаж, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Михаил Дмитриевич Годлевский.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр инженерии программного обеспечения
Основные специальные учебные дисциплины Базовые дисциплины по информационным технологиям: «Объектно-ориентированное программирование», «Операционные системы», «Проектирование баз данных», «Технологии разработки веб-ориентированных систем», «Сетевые технологии», «Технологии разработки мобильных систем», «Программирование на Java Script, Java EE, .NET», «Безопасность программ и данных», «Качество ПО», «Знание-ориентированное ПО», «Архитектура и проектирование ПО», «Моделирование и анализ ПО», «Управление проектами программной инженерии».

Базовые дисциплины по прикладной математике для программной инженерии: «Дискретная математика», «Алгоритмы и структуры данных», «Численные методы», «Теория вероятности и математическая статистика», «Методы обработки информации», «Методы оптимизации», «Теория принятия решений».

Характеристика специализации Инженерия программного обеспечения – это образовательная программа специальности 121 «Инженерия программного обеспечения», которая предполагает подготовку специалистов по проектированию, разработке, конструированию и тестированию программного обеспечения. Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций.

Целью образовательной программы является подготовка специалистов по инженерии программного обеспечения для разных предметных областей.

Возможности трудоустройства После окончания бакалавриата выпускники работают на должностях разработчиков и тестировщиков ПО (Junior Developer, Junior QA).
Медиаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Specialization “Software Engineering” is the educational program of specialty 121 “Software Engineering”, which involves the training of specialists in the design, development and testing of software.
Brief description of the educational program / specialization Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations.

The goal of the educational program is to train software engineers for different subject areas.

Educational program / specialization Software Engineering
Contacts Software Engineering and Management of Information Technologies Department (61022, Kharkiv, 2, Kyrpychova street, building 2, 709 office, 707-64-74, site: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Head of the department Doctor of Science, Professor Godlevskyi Mykhailo
Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Software Engineering
Main special educational disciplines Basic disciplines on information technologies: “Object-oriented programming”, “Operating systems”, “Database design”, “Web-oriented systems development technologies”, “Network technologies”, “Mobile systems development technologies”, “Java Script programming , Java EE, .NET”, “Program and data security”, “Software quality”, “Knowledge-oriented software”, “Software architecture and design”, “Modeling and software analysis”, “Project management software engineering”.

Basic disciplines of applied mathematics for software engineering: “Discrete Mathematics”, “Algorithms and Data Structures”, “Numerical Methods”, “Probability Theory and Mathematical Statistics”, “Information Processing Methods”, Optimization Methods”, “Theory of Decision Making” .

Additional characteristics of specialization “Software Engineering” is the educational program of specialty 121 “Software Engineering”, which involves the training of specialists in the design, development and testing of software. Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations.

The goal of the educational program is to train software engineers for different subject areas.

Employment Opportunities After graduation, graduates work as developers and software testers (Junior Developer, Junior QA).
Media: https://www.facebook.com/piitu.department/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

121 Інженерія програмного забезпечення

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Програмна інженерія та інформаційні технології управління

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *