076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Логістика та митна справа (Бакалавр)

Освітня програма спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій у сфері логістики та митної справи. Підготовка має широке економічне підґрунтя, вимагає системного та аналітичного мислення, розуміння логістичних бізнес-процесів і діяльності митних органів, передбачає опанування сучасних інформаційних технологій

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ : «ЛОГІСТИКА ТА МИТНА СПРАВА»

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1-й під’їзд,  3-й поверх, кімната 4.

Телефон: (057) 707-63-62, (050) 221-05-31

Е-mail: volodymyr.sysoiev@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

проф. Шапран Євген Миколайович 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи менеджменту
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства
 • Товарознавство
 • Комерційна діяльність та торговельне підприємництво
 • Комерційна логістика
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Бізнес-планування
 • Митна логістика
 • Складська логістика та управління запасами
 • Транспортна логістика
 • Логістичне обслуговування
 • Митна політика і безпека
 • Митний контроль і експертиза товарів
 • Митне оформлення

Та інші

 
Характеристика конкурсної пропозиції:

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку  висококваліфікованих фахівців, які забезпечують ефективну реалізацію логістичної діяльності різних організацій та роботу митних органів.

Програма пропонує комплексний підхід до опанування логістики та митної справи і реалізує його через теоретичне навчання й практичну підготовку. Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і тісно пов’язані з практичним застосуванням у бізнес-середовищі та органах державної служби.

Програма надає можливість більш глибокого вивчення дисциплін за вибором за двома напрямами: Комерційна логістика або Міжнародна логістика та митна справа.

Навчальний процес базується на новітніх навчальних технологіях проблемно-орієнтованого навчання, що передбачає застосування інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень, фахових тренінгів, проведення виробничої практики, і на самонавчанні.

Програма є практично-орієнтованою та реалізується у співробітництві з підрозділами Державної митної служби України, провідними фахівцями українських і зарубіжних наукових інституцій, бізнесових структур у сфері логістики та митної справи, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

 

Можливості працевлаштування:

Випускник програми може працювати в експортно-імпортних та логістичних відділах компаній різних сфер діяльності; транспортно-експедиторських і складських компаніях; фірмах з надання логістичних і митних послуг; департаментах розвитку транспорту та інфраструктури органів державної влади та місцевого самоврядування;  митних органах та митних організаціях; службах логістики силових структур.

В переліку посад, які може обіймати випускник: логіст; менеджер із закупівель, матеріально-технічного постачання, транспортної та складської логістики, міжнародних перевезень; митний інспектор; митний брокер та декларант (фахівець з митного оформлення); менеджер по роботі з митницею; менеджер митного складу; митний перевізник; консультант з питань зовнішньої торгівлі, оцінки ринків та експертизи товарів.

 

Медіаконтент:

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram:  https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Telegram: https://t.me/joinchat/cmS2aYWqgRA5YmUy (у цій групі можна ставити питання, що Вас цікавлять)

Facebook: доступно за посиланням

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjxGWHuU1h0GR_YwyRINWqg

Додаткова інформація:

http://zamkova.info/ekonomika/21037-profesiia-logist-chym-zaimaiutsia-i-skilky-zarobliaiut.html;

https://kharkov.hh.ua/article/20628;

http://acris.com.ua/ua/stati/kto-takoy-menedzher-logistiki/

https://businessman.pp.ua/logistika-shho-ce-take-prostimi-slovami-oglyad-ponyattya-vidi-i-funkcii/

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «ЛОГИСТИКА И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра предпринимательства, торговли и логистики

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1-й подъезд, 3-й этаж, комната 4.

Телефон: (057) 707-63-62, (050) 221-05-31

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Е-mail: volodymyr.sysoiev@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Шапран Евгений Николаевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

 

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Основы менеджмента;
 • Маркетинг;
 • Экономика предприятия;
 • Товароведение;
 • Коммерческая деятельность и торговое предпринимательство;
 • Коммерческая логистика;
 • Основы внешнеэкономической деятельности и таможенного дела;
 • Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами;
 • Бизнес-планирование;
 • Таможенная логистика;
 • Складская логистика и управление запасами
 • Транспортная логистика
 • Логистическое обслуживание;
 • Таможенная политика и безопасность;
 • Таможенный контроль и экспертиза товаров;
 • Таможенное оформление

И другие

 

Характеристика конкурсного предложения:

Образовательно-профессиональная программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих эффективную реализацию логистической деятельности разных организаций и работу таможенных органов.

Программа предлагает комплексный подход к овладению логистикой и таможенным делом и реализует его через теоретическое обучение и практическую подготовку. Дисциплины программы основаны на современных теориях и тесно связаны с практическим применением в бизнес-среде и органах государственной службы.

Программа дает возможность более глубокого изучения дисциплин по выбору по двум направлениям: Коммерческая логистика или Международная логистика и таможенное дело.

Учебный процесс базируется на новейших учебных технологиях проблемно-ориентированного обучения, что предполагает применение интерактивных, комбинированных и проблемных лекций, кейс-методов, семинаров-дискуссий с элементами анализа, презентаций-обсуждений, профессиональных тренингов, проведения производственной практики, и на самообучении.

Программа практически-ориентирована и реализуется в сотрудничестве с подразделениями Государственной таможенной службы Украины, ведущими специалистами украинских и зарубежных научных институций, бизнес-структур в сфере логистики и таможенного дела, специалисты которых привлекаются к учебному процессу.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускник программы может работать в экспортно-импортных и логистических отделах компаний разных сфер деятельности; транспортно-экспедиторских и складских компаниях; фирмах по предоставлению логистических и таможенных услуг; департаментах развития транспорта и инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления; таможенных органах и таможенных организациях; службах логистики силовых структур

В списке должностей, которые может занимать выпускник: логист; менеджер по закупкам, материально-техническому снабжению, транспортной и складской логистике, международным перевозкам; таможенный инспектор; таможенный брокер и декларант (специалист по таможенному оформлению); менеджер по работе с таможней; менеджер таможенного склада; таможенный перевозчик; консультант по внешней торговле, оценке рынков и экспертизе товаров.

 

Медиаконтент:

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram:  https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Telegram: https://t.me/joinchat/cmS2aYWqgRA5YmUy (в этой группе можно задавать интересующие Вас вопросы)

Facebook: доступно по ссылке

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjxGWHuU1h0GR_YwyRINWqg

Дополнительная информация:

http://zamkova.info/ekonomika/21037-profesiia-logist-chym-zaimaiutsia-i-skilky-zarobliaiut.html;

https://kharkov.hh.ua/article/20628;

http://acris.com.ua/ua/stati/kto-takoy-menedzher-logistiki/

https://businessman.pp.ua/logistika-shho-ce-take-prostimi-slovami-oglyad-ponyattya-vidi-i-funkcii/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Логістика та митна справа (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.