153 - Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики (Бакалавр)

Мікро- та наносистемна техніка – це новий напрямок в науці і техніці, народжений на стику декількох традиційних напрямків: механіки і мікромеханіки, електроніки і мікроелектроніки. Спеціаліст в області мікро- та наносистемної техніки займається розробкою, дослідженням і застосуванням електронних пристроїв з розмірами елементів від мікрометра до нанометра.

 

Прикладами систем мікро- та наноелектроніки є сенсори, наноструктурні елементи, сонячні батареї, тонкоплівкові прилади. Також це всілякі датчики різних фізичних величин: прискорення, зміни кута повороту (гіроскопи), температури. Уже зараз дуже багато людей користуються датчиками, розробленими фахівцями мікросистемної техніки, хоча більшість про це навіть не здогадується.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 153.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

61002 м. Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», каф. ФМЕГ

kaf.fmeg@gmail.com

+38 (057) 731-56-91

Завідувач кафедри Кандидат технічних наук, доцент

Зайцев Роман Валентинович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка

Основи програмування та мікроелектронна техніка

Кристалічна структура твердого тіла

Оптоелектронні прилади

Цифрова схемотехніка

Електронні пристрої вимірювання і узгодження сигналів

Мікропроцесорна техніка

Основи наноелектроніки

Автоматизація проектування електронних пристроїв і систем

Вимірювання та обробка результатів експерименту

Хімія матеріалів та фазові перетворення

Кристалічна структура твердого тіла

Методи дослідження структури матеріалів

Фізика твердого тіла

Чисельні методи в фізичній електроніці

Фізика напівпровідників і діелектриків

Матеріали мікро- та наноелектроніки

Вакуумна техніка

Хімічні технології мікроелектроніки

Електроніка дефектів в напівпровідникових матеріалах

Фізичні методи дослідження напівпровідникових матеріалів

Технологічні основи електроніки

Фізика напівпровідникових приладів

 

Характеристика спеціалізації Об’єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є  фізичні процеси і явища на яких ґрунтується функціонування електронних приладів, мікро- та наносистем; властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв; матеріали і технології для виготовлення електронних приладів мікро- та наносистемної електронної техніки різноманітного, у тому числі фізичного та геліоенергетичного призначення; обчислювальна техніка та програмні засоби загального призначення.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для спеціалізованих та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних приладів фізичного призначення, мікро- та наносистемної електронної техніки і геліоенергетики.

Теоретичний зміст предметної області засновано на фундаментальних положеннях теорії твердого тіла, теоретичних основ електротехніки, фізичних основ мікро- та наносистемної електроної техніки, теорії вірогідності та математичної статистики, обчислювальної математики, теорії інформації, обробки сигналів, математичного моделювання і оптимізації, теорії алгоритмів, програмування та інформаційних технологій.

Здобувач вищої освіти вчиться розробляти і використовувати мікро- та наносистемну електронну техніку різноманітного призначення, застосовувати комп’ютерну техніку, вимірювальні прилади, інші електронні технічні засоби.

 

Можливості працевлаштування Наші випускники працюють за спеціальністю на

державних підприємствах:

ВАТ «Турбоатом» (Харків), Інститут монокристалів (Харків), Полтавський алмазний завод, АТ «Електроважмаш» (Харків), Інститут фізики напівпровідників НАН України (Київ), “Прогресстех-Україна” (Київ) на посадах наукового співробітника, інженера, технолога. В

комерційних фірмах з виготовлення та ремонту

електронної техніки різноманітних

застосування на посадах інженера, конструктора і менеджера.

 

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=QOvtkuqzfBU

https://www.youtube.com/watch?v=KouzkjzcCkM

https://www.youtube.com/watch?v=X4HlngYsmMk

https://www.youtube.com/watch?v=uLxjyYDCkRs

https://www.youtube.com/watch?v=arlRR0XV5es

https://www.youtube.com/watch?v=0DsWclIiNqA

https://www.youtube.com/watch?v=usyP8pDcDkc

https://www.facebook.com/khpi.micro.nano.system/

О специализации Микро- и наносистемная техника – это новое направление в науке и технике, рожденное на стыке нескольких традиционных направлений: механики и микромеханики, электроники и микроэлектроники. Специалист в области микро- и наносистемной техники занимается разработкой, исследованием и применением электронных устройств с размерами элементов от микрометра до нанометра.
Короткое описание образовательной программы / специализации Примерами систем микро- и наноэлектроники являются сенсоры, наноструктурные элементы, солнечные батареи, тонкопленочные приборы. Также это всевозможные датчики различных физических величин: ускорения, изменения угла поворота (гироскопы), температуры. Уже сейчас очень много людей пользуются датчиками, разработанными специалистами микросистемной техники, хотя большинство об этом даже не догадывается.
Название образовательной программы / специализации Микро- и наносистемная техника для солнечной энергетики
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра физического материаловедения для электроники и гелиоэнергетики

61002 г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», каф. ФМЭГ

kaf.fmeg@gmail.com

+38 (057) 731-56-91

Заведующий кафедрой  

Кандидат технических наук, доцент

Зайцев Роман Валентинович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр

 

Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника

Основы программирования и микроэлектронной техники

Кристаллическая структура твердого тела

Оптоэлектронные приборы

Цифровая схемотехника

Электронные устройства измерения и согласования сигналов

Микропроцессорная техника

Основы наноэлектроники

Автоматизация проектирования электронных устройств и систем

Измерение и обработка результатов эксперимента

Химия материалов и фазовые превращения

Кристаллическая структура твердого тела

Методы исследования структуры материалов

Физика твердого тела

Численные методы в физической электронике

Физика полупроводников и диэлектриков

Материалы микро- и наноэлектроники

Вакуумная техника

Химические технологии микроэлектроники

Электроника дефектов в полупроводниковых материалах

Методы исследования полупроводниковых материалов

Технологические основы электроники

Физика полупроводниковых приборов

Характеристика специализации Объектами изучения и деятельности специалистов по микро- и наносистемной технике являются физические процессы и явления на которых основывается функционирование электронных приборов, микро- и наносистем; свойства материалов микро- и наноэлектроники, технологические процессы, принцип действия электронных компонентов, типичных схем функциональных приборов; материалы и технологии для изготовления электронных приборов микро- и наносистемной электронной техники различного, в том числе физического и гелиоэнергетичесого назначения; вычислительная техника и программные средства общего назначения.

Целью обучения является приобретение теоретических и практических знаний и умений, навыков и других компетенций, достаточных для специализированных и практических задач разработки, проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и модернизации электронных приборов физического назначения, микро- и наносистемной электронной техники и гелиоенергетики.

Теоретическое содержание предметной области основано на фундаментальных положениях теории твердого тела, теоретических основах электротехники, физических основах микро- и наносистемной электронной техники, теории вероятности и математической статистики, вычислительной математики, теории информации, обработки сигналов, математического моделирования и оптимизации, теории алгоритмов, программировании и информационных технологиях.

Соискатель высшего образования учится разрабатывать и использова микро- и наносистемную электронную технику различного назначения, применять компьютерную технику, измерительные приборы, другие электронные технические средства.

Возможности трудоустройства Наши выпускники работают по специальности на

государственных предприятиях:

ОАО «Турбоатом» (Харьков), Институт монокристаллов (Харьков), Полтавский алмазный завод, АО «Электротяжмаш» (Харьков), Институт физики полупроводников НАН Украины (Киев), “Прогресстех-Украина” (Киев) на должностях научного сотрудника, инженера, технолога. В

коммерческих фирмах по изготовлению и ремонту

электронной техники разнообразного

применения на должностях инженера, конструктора и менеджера.

Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=QOvtkuqzfBU

https://www.youtube.com/watch?v=KouzkjzcCkM

https://www.youtube.com/watch?v=X4HlngYsmMk

https://www.youtube.com/watch?v=uLxjyYDCkRs

https://www.youtube.com/watch?v=arlRR0XV5es

https://www.youtube.com/watch?v=0DsWclIiNqA

https://www.youtube.com/watch?v=usyP8pDcDkc

https://www.facebook.com/khpi.micro.nano.system/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

153 Мікро- та наносистемна техніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *