292 - Міжнародні економічні відносини

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)

Підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях

 

Артикул: 292.02B Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

кафедра економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економічна інформатика
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Основи міжнародного менеджменту та маркетингу
 • Управління персоналом
 • Ціноутворення на світових товарних ринках
 • Міжнародна торгівля та економічне співробітництво
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України
 • Управління ризиками транснаціональних корпорацій
 • Конфліктологія та теорія переговорів у сфері міжнародних економічних відносин
 • Міжнародне право та документообіг у сфері міжнародного бізнесу
 • Економічна дипломатія, діловий протокол та етикет
 • Теорія управління та стратегії міжнародного бізнесу
 • Управління міжнародними бізнес-процесами
 • Економіка України в умовах світової інтеграції
 • Оцінювання діяльності міжнародних бізнес-структур
 • Офшорні підприємства та міжнародні біржі
 • Сучасні аспекти розвитку міжнародної економіки
 • Інноваційна діяльність у міжнародній економіці
 • Міжнародна електронна торгівля
 • Міжнародні організації та міжнародна діяльність
 • Експортно-імпортний потенціал підприємств
 • Іноземна мова
 • Друга іноземна мова (німецька або французька

 

Характеристика спеціалізації:

Фахівці спеціалізації міжнародні економічні відносини отримують відповідні знання та вміння у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній. Спеціалізація передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: англійської та німецької чи французької (на вибір студента). Програма забезпечує формування та розвиток професійних знань та навичок, необхідних для здійснення міжнародного економічного співробітництва, організації та розвитку міжнародного бізнесу шляхом забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців, здатних аналізувати та застосовувати на практиці інформацію про стан, тенденції та перспективи МЕВ.

Програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин. Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності на навчання протягом семестру у європейських вузах-партнерах.

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання за наступними вибірковими блоками дисциплін: «Міжнародна економіка» та «Міжнародні бізнес-структури».

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на управлінських посадах в органах і установах Міністерства закордонних справ, дипломатичних представництвах, органах державного управління та місцевого самоврядування; в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях; на підприємствах усіх форм власності, які займаються міжнародною діяльністю; в консалтингових компаніях, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності. Високий рівень заробітної плати та можливості швидкого кар’єрного зростання роблять цю спеціалізацію надзвичайно привабливою для молодого покоління.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

кафедра экономики бизнеса и международных экономических отношений

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

 

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Экономическая теория
 • Микроэкономика
 • Макроэкономика
 • Экономическая информатика
 • Мировое хозяйство и международные экономические отношения
 • Международная экономика
 • Основы международного менеджмента и маркетинга
 • Управление персоналом
 • Ценообразование на мировых товарных рынках
 • Международная торговля и экономическое сотрудничество
 • Международная экономическая интеграция
 • Развитие внешнеэкономической деятельности Украины
 • Управление рисками транснациональных корпораций
 • Конфликтология и теория переговоров в области международных экономических отношений
 • Международное право и документооборот в сфере международного бизнеса
 • Экономическая дипломатия, деловой протокол и этикет
 • Теория управления и стратегии международного бизнеса
 • Управление международными бизнес-процессами
 • Экономика Украины в условиях мировой интеграции
 • Оценка деятельности международных бизнес-структур
 • Оффшорные предприятия и международные биржи
 • Современные аспекты развития международной экономики
 • Инновационная деятельность в международной экономике
 • Международная электронная торговля
 • Международные организации и международная деятельность
 • Экспортно-импортный потенциал предприятий
 • Иностранный язык
 • Второй иностранный язык (немецкий или французский)
Характеристика специализации:

Специалисты специализации международных экономических отношений получают соответствующие знания и умения в сфере международных экономических отношений и международной экономики, как на макроэкономическом (государственном) уровне, так и на уровне международных компаний. Специализация предполагает углубленное изучение двух иностранных языков: английского и немецкого или французского (по выбору студента). Программа обеспечивает формирование и развитие профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления международного экономического сотрудничества, организации и развития международного бизнеса путем обеспечения многопрофильной подготовки специалистов, способных анализировать и применять на практике информацию о состоянии, тенденциях и перспективах МЭО.

Программа ориентирована на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных работать в условиях глобализации и быстро меняющейся экономической среды, решать задачи в сфере внешнеэкономической деятельности и международных отношений. Действуют договоры международной студенческой кредитной мобильности ERASMUS+ с европейскими университетами-партнерами, которые дают право лучшим студентам специальности на обучение в течение семестра в европейских вузах-партнерах.

Конкурсное предложение предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения по следующим выборочным блокам дисциплин: «Международная экономика» и «Международные бизнес-структуры».

Возможности трудоустройства:

Выпускники работают на управленческих должностях в органах и учреждениях Министерства иностранных дел, дипломатических представительствах, органах государственного управления и местного самоуправления; в транснациональных корпорациях, банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, международных организациях; на предприятиях всех форм собственности, занимающихся международной деятельностью; в консалтинговых компаниях, занимающихся проблемами международной экономической деятельности. Высокий уровень заработной платы и возможности быстрого карьерного роста делают эту специализацию очень привлекательной для молодого поколения.

Медиаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

29 Міжнародні відносини

Спеціальність:

292 Міжнародні економічні відносини

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.