132 - Матеріалознавство

Нові функціональні матеріали та нанотехнології (Магістр)

Нові функціональні матеріали та нанотехнології – це комп’ютерне моделювання, розробка та впровадження нових матеріалів для машинобудування, авіакосмічної, приладобудівної та енергетичної галузей, медицини, ювелірної справи. Це міжнародна співпраця з взаємобміном за освітнім, науковим та технологічним напрямками.

 

Програма розроблена для студентів, які прагнуть створювати нові матеріали, керувати їх структурою, властивостями та виготовленням виробів з них. Програма передбачає проведення досліджень та здійснення інноваційних розробок. Головною перевагою є орієнтація на формування широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Артикул: 132.02M Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня другого (магістерського) рівня / 132-02 «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Завідувач кафедри Завідуючий кафедри доктор технічних наук Субботіна Валерія Валеріївна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівень – магістр з матеріалознавства;

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: 1. Основи наукових досліджень; 2. Фізичні основи, прилади та методи сучасного матеріалознавства; 3. Основи міцності матеріалів; 4. Матеріалознавство керамічних композиційних матеріалів; 5. Матеріалознавство нерознімних з’єднань та їх діагностика;      6. Сучасні тенденції розвитку та наукові школи матеріалознавства; 7. Теоретичні основи поверхневої обробки термічними методами; 8. Сучасні методи рентгеноструктурного аналізу; 9. Нові функціональні покриття; 10. Основи технології термічної обробки напівфабрикатів і деталей; 11. Сучасні методи електронно-мікроскопічного аналізу; 12. Спец. задачі і методи математичного та комп’ютерного моделювання; 13. Наноструктурні матеріали та покриття.
Характеристика спеціалізації Метою освітньої програми магістра є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Програма спеціалізації «Нові функціональні матеріали та нанотехнології», яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство», передбачає:– оволодіння базовими знаннями з фундаментальних природничих наук, загальної підготовки та спеціалізовані знання сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композитів та функціональних покриттів на макро-, мікро- та нанорівнях та створення з них виробів для потреб машинобудування, авіаційної та космічної промисловості, електротехнічних, нанотехнологічних та багатьох інших галузей науки і техніки; – використання сучасних комп’ютерних технологій для дизайну нових матеріалів, базових теоретичних знань та практичних навичок структурної інженерії, що є основою одержання необхідних функціональних властивостей; – теоретичних основ та практичних навичок новітніх досягнень термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та надвисокочастотної технологій, впливу високощільних і високоенергетичних потоків, нанотехнологій, включаючи структурний дизайн наноматеріалів; – практичне використання програмного забезпечення з комп’ютерного моделювання процесів на різних стадіях формування матеріалів конструкційного, інструментального, декоративного, ювелірного та спеціалізованих призначень, композиційних матеріалів, і матеріалів для медицини, особливостей з’єднань та процесів формувань; – навчання маркетингу нових матеріалів та енергозберігаючих екологічних технологій – оволодіння іноземною мовою для практичного використання у сфері професіональної діяльності.

Не менш, ніж 35% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.

Освітньо-наукова програма магістра включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %.

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и отримав диплом магістра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном за програмою третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за даною галуззю знань.

Загальна площа випускаючої кафедри Матеріалознавства складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації це професіонали з новітніх технологій та матеріалів, що надає широкі можливості працевлаштування на підприємствах та наукових установах всіх форм власності як на Україні (ПАТ “Турбоатом”, ДП “Завод ім. Малишева”, ДП “ФЕД”, ХАРП, ХТЗ, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ТОВ НВП “Укрінтех”, ТОВ ТД “Євромет”, підрозділах МВС, ВАТ “Укрсібмаш” (Завод вторинних дорогоцінних металів), ТОВ Тубний завод, ННЦ ХФТІ, ІПМаш, ІМФ та ін. ), так і за кордоном.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

О специализации Новые функциональные материалы и нанотехнологии – это компьютерное моделирование, разработка и внедрения новых материалов для машиностроения, авиакосмической, приборостроительной и энергетической областей, а также медицины, ювелирного дела. Это международное сотрудничество включающая взаимообмен по образовательным, научным и технологическим направлениям.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программа разработана для студентов, которые хотят создавать новые материалы, управлять их структурой, свойствами и изготовлением изделий из них. Программа предусматривает проведение исследований и осуществления инновационных разработок. Главным преимуществом является ориентация на формирование широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована относительно фундаментальной подготовки. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным дисциплинам, дисциплинам общепрофесиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа второго (уровня) магистр / 132-02 «Новые функциональные материалы и нанотехнологии»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина, Инженерный корпус, ІІ этаж

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры доктор технических наук Субботина Валерия Валериевна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровень – магистр материаловедения;
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины:                1. Основы научных исследований; 2. Физические основы, приборы и методы современного материаловедения; 3. Основы прочности материалов;              4. Материаловедение керамических композиционных материалов; 5. Материаловедение неразъемных соединений и их диагностика; 6. Современные тенденции развития и научные школы материаловедения; 7. Теоретические основы поверхностной обработки термическими методами;                 8. Современные методы рентгеноструктурного анализа; 9. Новые функциональные покрытия; 10. Основы технологии термической обработки полуфабрикатов и деталей; 11. Современные методы электронно-микроскопического анализа; 12. Спец. задачи и методы математического и компьютерного моделирования; 13. Наноструктурные материалы и покрытия.
Характеристика специализации Целью образовательной программы магистра является сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение поставленной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, симбиоза научного и системного подходов и т.п.

Программа специализации «Новые функциональные материалы и нанотехнологии», которая осуществляется на базовой кафедре «Материаловедение», предусматривает:- овладение базовыми знаниями по фундаментальным естественным наукам, общей подготовки и специализированными знаниями современного уровня в вопросах инженерии структуры и свойств металлов, сплавов, композитов и функциональных покрытий на макро-, микро- и наноуровнях и создание из них изделий, которые применяются во многих областях науки и техники, авиационной и космической промышленности, электротехнических, нанотехнологических и многих других областей науки и техники; – использование современных компьютерных технологий для дизайна новых материалов, базовых теоретических знаний и практических навыков структурной инженерии, что является основой получения необходимых функциональных свойств; – теоретических основ и практических навыков новейших достижений термической, химико-термической, термомеханической и сверхвысокочастотной технологий, влияния високоплотных и высокоэнергетических потоков, нанотехнологий, включая структурный дизайн наноматериалов; – практическое использование программного обеспечения с компьютерным моделированием процессов на разных стадиях формирования материалов конструкционного, инструментального, декоративного, ювелирного и специализированного назначений, композиционных материалов, и материалов для медицины, особенностей соединений и процессов формирований; – обучение маркетингу новых материалов и энергосберегающих экологических технологий – овладение иностранным языком для практического использования в сфере профессиональной деятельности.

Не менее, чем 35% объема образовательной программы направлено на обеспечение общих и специальных (профессиональных) компетентностей по специальности.

Образовательно-научная программа магистра включает исследовательскую (научную) компоненту объемом не меньше 30 %.

Студент, который прошел подготовку по данной учебной программе и получил диплом магистра, может продолжить обучение в ВУЗах Украины и за границей по программе третьего образовательно-научного уровня в данной области знаний.

Общая площадь выпускающей кафедры Материаловедения составляет 621 м2. Кафедра имеет 10 учебных помещений и 8 специализированных лабораторий, компьютерный многофункциональный класс с выходом в глобальную сеть.

Возможности трудоустройства Выпускники специализации это профессионалы  в области новейших технологий и материалов имеющие широкие возможности трудоустройства на предприятиях и в научных учреждениях всех форм собственности как на Украине (ОАО «Турбоатом», ГП «Завод им. Малышева», ГП «ФЭД», ХАРП, ХТЗ, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ООО НПП «Укринтех», ООО ТД «Евромет», подразделах МВД, ОАО «Укрсибмаш» (Завод вторичных драгоценных металлов), ООО Тубний завод, ННЦ ХФТИ, ИПМАШ, ИМФ и др. ), так и за границей.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Нові функціональні матеріали та нанотехнології (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.