035 – Філологія

Прикладна лінгвістика (Магістр)

Прикладна лінгвістика – спеціальність, спрямована на розв’язання практичних завдань у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій. Прикладна лінгвістика орієнтована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері іноземної філології, глибоко володіти двома іноземними мовами (англійською та німецькою/французькою), мати глибокі знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також бути фахівцями з питань комп’ютерної обробки текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю. Програма навчання спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної компетенції майбутніх випускників, в умовах якого формуються навички та вміння критичного та аналітичного мислення; активізується фахова комунікативна компетенція в міжкультурному середовищі; виникає інтерес до певних областей філології, перекладознавства, лінгвістики та інформаційних технологій для подальшого самостійного наукового дослідження.

 

Зміст програми передбачає оволодіння знаннями щодо: розв’язання економічних та організаційних задач організації виробництва інформаційно-лінгвістичного забезпечення; володіння українською та іноземними мовами як засобу ділового спілкування; використання програмних й інформаційних засобів комп’ютерної лінгвістики для проектування та розробки лінгвістичного забезпечення; самостійного аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу, реферування, узагальнення та коментування результатів наукових досліджень інших вчених; удосконалення лінгвістичного забезпечення складних організаційно-технічних систем; використання сучасних Web-технологій та мов Web-програмування; письмової та усної комунікації англійською мовою у сфері інформаційних технологій, здатність розробляти відповідну документацію та вести дискусію під час розробки програмного продукту; особливостей мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях; мовностилістичних засобів для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації; користування моделями та методами лінгвістичного забезпечення систем штучного інтелекту; використання сучасних програмних засобів для проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних; процесу й технології тестування; використання можливості XML мови, правила створення XML-документа; використання технології створення RDF-сховища і методів їх реалізації; способів організації запитів до баз знань на основі SPARQL мови.

Програма базується на сучасному знанні з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку інформаційних технологій.

Артикул: 035.10М Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем

61002 м. Харків,
вул. Пушкінська, 79/2
НТУ “ХПІ”, навчальний корпус У-5,
4 поверх, аудиторія 403

Телефони:
707-64-60 (завідувач кафедри)
707-63-60 (викладацька)

E-mail:
ikskafedra@ukr.net

В соціальних мережах:
facebook.com/kaf.iks

 

Завідувач кафедри Професор, доктор технічних наук Шаронова Наталія Валеріївна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Практикум з мовної комунікації (англійська мова), Практикум з мовної комунікації (німецька мова), Основи наукових досліджень, Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики, Інформаційні технології обробки природної мови, Корпусна лінгвістика, Сучасні технології розробки інтернет-застосунків, XML-технології структурування текстових документів, Інтелектуальний аналіз даних.
Характеристика освітньої програми Фахівець в галузі прикладної лінгвістики використовує базові знання з математичних формалізмів щодо моделювання лінгвістичних відношень, зокрема теорії інтелекту, алгоритмів та логіко-лінгвістичних числень, користується морфологічними та синтаксичними аналізаторами, визначає типи корпусів текстів та вміє користуватися корпусами текстів, розробляє модель та структуру Інтернет-серверу, використовуючи технології розподілених застосувань, вміє створювати статичні та динамічні веб-сторінки за допомогою JavaScript та розміщувати створені документи в мережі Інтернет, описувати структури даних за допомогою XML, моделювати предметні області і створювати мов розмітки на основі XML  використовувати сучасний інструментарій для вирішення прикладних задач аналізу даних, використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички, досліджувати мовні явища та вирішувати практичні завдання в галузі філології, мати знання про науково-методичну та організаційно-методичну роботу з запровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо.
Можливості працевлаштування Підготовка фахівця спрямована для комунікаційної, інформаційної, перекладацької, редакторської діяльності в складних організаційно-технічних системах у сфері комп’ютерної обробки інформації; використання інформаційних технологій для обробки текстів природної мови; використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем; у сфері перекладацької, лексикографічної діяльності та ефективного зв’язку з громадськістю; у науково-дослідній, науково-педагогічній або управлінській сферах діяльності.

Випускник може працювати на посадах: професіонал в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів; професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу; наукові співробітники (інформаційна аналітика); професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики; професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів; наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади); філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі; оператори машин для оброблення текстів і подібні професії; оператори із збору даних; менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей; менеджери (управителі) у сфері надання інформації; черговий з роботи із представниками інтуриста і керування та обслуговування дипломатичного корпуса. викладачі середніх навчальних закладів за спеціальністю „Англійська мова”, „Німецька мова”, «Інформатика» і може займати первинні посади: науковий співробітник (інформаційна аналітика) науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад), асистент вищого навчального закладу за спеціальністю ”Прикладна лінгвістика”.

Медіаконтент: https://youtu.be/PjPtG20YYOU

https://www.slideshare.net/OlgaKanishcheva/pl-rus-52092304

https://www.slideshare.net/Svetlana_ics/ics-department

О образовательной программе Прикладная лингвистика – специальность, направленная на решение практических задач в области языкознания, переводоведения и информационных технологий. Прикладная лингвистика ориентирована на студентов, которые стремятся стать специалистами в области иностранной филологии, глубоко владеть двумя иностранными языками (английским и немецким / французским), иметь глубокие знания в области переводоведения и лингвистики, а также быть специалистами по вопросам компьютерной обработки текстов на естественном языке, использование информационно-поисковых и информационно-справочных систем, обеспечивать перевод и эффективную связь с общественностью.

Программа обучения направлена на развитие деятельностной иноязычной компетенции будущих выпускников, в условиях которого формируются навыки и умения критического и аналитического мышления; активизируется профессиональная коммуникативная компетенция в межкультурной среде; возникает интерес к определенным областей филологии, переводоведения, лингвистики и информационных технологий для дальнейшего самостоятельного научного исследования.

Короткое описание образовательной программы Содержание программы предполагает овладение знаниями решения экономических и организационных задач организации производства информационно-лингвистического обеспечения; навыками владения украинским и иностранными языками как средствами делового общения; использования программных и информационных средств компьютерной лингвистики для проектирования и разработки лингвистического обеспечения; самостоятельного анализа языкового / речевого материала, реферирование, обобщения и комментирования результатов научных исследований других ученых; совершенствования лингвистического обеспечения сложных организационно-технических систем; использования современных Web-технологий и языков Web-программирования; письменной и устной коммуникации на английском языке в сфере информационных технологий, способности разрабатывать соответствующую документацию и вести дискуссию при разработке программного продукта; особенностей речи в различных сферах функционирования языка (в повседневной, официальной, научной, публицистической сферах и в художественной литературе) и различных речевых ситуациях; лингвостилистических средств для полноценной и эффективной передачи соответствующей информации; использования моделей и методов лингвистического обеспечения систем искусственного интеллекта; использование современных программных средств для проектирования и исследования систем интеллектуального анализа данных; процесса и технологии тестирования; использование возможности XML языка, правила создания XML-документа; использование технологии создания RDF-хранилища и методов их реализации; способов организации запросов к базам знаний на основе языка SPARQL.
Название образовательной программы  Прикладная и компьютерная лингвистика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра интеллектуальных компьютерных систем

61002 г. Харьков,
ул. Пушкинская, 79/2
НТУ “ХПИ”, учебный корпус У-5,
4 этаж, аудитория 403

Телефоны:
707-64-60 (заведующая кафедрой)
707-63-60 (преподавательская)

E-mail:
ikskafedra@ukr.net

В социальных сетях:
facebook.com/kaf.iks

Заведующий кафедрой Профессор, доктор технических наук Шаронова Наталья Валерьевна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Практикум по речевой коммуникации (английский язык), практикум по языковой коммуникации (немецкий язык), Основы научных исследований, Актуальные проблемы прикладной и теоретической лингвистики, Информационные технологии обработки естественного языка, Корпусная лингвистика, Современные технологии разработки интернет-приложений, XML-технологии структурирования текстовых документов, Интеллектуальный анализ данных.
Характеристика образовательной программы Специалист в области прикладной лингвистики использует  базовые знания о математических формализмах для моделирования лингвистических отношений, в частности теорию интеллекта, алгоритмов и логико-лингвистических исчислений, пользуется морфологическими и синтаксическими анализаторами, определяет типы корпусов текстов и умеет пользоваться корпусами текстов, разрабатывает модель и структуру Интернет-сервисов, используя технологии распределенных приложений, умеет создавать статические и динамические веб-страницы с помощью JavaScript и размещать созданные документы в сети Интернет, описывать структуры данных с помощью XML, моделировать предметные области и создавать языки разметки на основе XML, использовать современный инструментарий для решения прикладных задач анализа данных, использовать профессионально-профилированные знания, умения и навыки, исследовать языковые явления и решать практические задачи в области филологии.
Возможности трудоустройства Подготовка специалиста направлена на информационную, переводческую, редакторскую деятельность в сложных организационно-технических системах в сфере компьютерной обработки информации; использование информационных технологий для обработки текстов естественного языка; использование информационно-поисковых и информационно-справочных систем; в сфере переводческой, лексикографической деятельности и эффективной связи с общественностью; в научно-исследовательской, научно-педагогической или управленческой сферах деятельности.

Выпускник может работать на должностях: профессионал в сфере архивного дела, музееведения, библиотечного дела; профессионал в области информации и информационного анализа; научные сотрудники (информационная аналитика) профессионалы в области информации и информационные аналитики; профессионалы в области филологии, лингвистики и переводов; научные сотрудники (филология, лингвистика, переводы) филологи, лингвисты, переводчики и устные переводчики; операторы по сбору данных; менеджеры (управляющие) по организации деятельности туристических агентств и бюро путешествий; менеджеры (управляющие) в сфере предоставления информации; очередной по работе с представителями интуриста и управления и обслуживания дипломатического корпуса. преподаватели средних учебных заведений по специальности “Английский язык”, “Немецкий язык”, “Информатика” и может занимать первичные должности: научный сотрудник (информационная аналитика) научный сотрудник (филология, лингвистика и перевод), ассистент высшего учебного заведения по специальности “Прикладная лингвистика “.

Медиаконтент https://youtu.be/PjPtG20YYOU

https://www.slideshare.net/OlgaKanishcheva/pl-rus-52092304

https://www.slideshare.net/Svetlana_ics/ics-department

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

Спеціальність:

035 Філологія

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладна лінгвістика (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.