123 - Комп'ютерна інженерія

Системи штучного інтелекту (Магістр)

Системи штучного інтелекту – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності систем штучного інтелекту є інформаційні системи і технології.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 123.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

123-04 «Системи штучного інтелекту»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Системи інформації»

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;

+ 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України

Серков Олександр Анатолійович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Тип програми: Освітньо-професійна;

Обсяг: 90/120 кредитів ЄКТС 1,5 / 2,0 роки;

Рівень вищої освіти: другий;

Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії;

Спеціалізація: Системи штучного інтелекту;

Ліцензія: Серія АЕ № 636487 від 17.06.2015 р.;

Сертифікат: РД-ІV №2158945 від 12.08.2013 р.,

термін дії до 1 липня 2023 р.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи системного аналізу; Теорія та проектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об’єктно-орієнтоване програмування; Організація баз даних та знань; Архітектури комп’ютерних систем та мереж; Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій; Алгоритмічні мови систем штучного інтелекту; Системне програмування і операційні системи; Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем; Методи та заходи захисту інформації.
Характеристика спеціалізації Розроблення стандартного програмного забезпечення, обробка даних, фундаментальні, прикладні дослідження та експериментальні розробки у сфері інформатизації. Консультування з питань: інформатизації, щодо типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Особам, що отримали диплом магістра за фахом, мають можливість навчання в аспірантурі на кафедрі.
Посилання: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
О специализации Системы искусственного интеллекта – это единение высокого уровня профессиональной подготовки в области информационных технологий с формированием научного мировоззрения и широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сферах. Обобщенным объектом деятельности в области систем искусственного интеллекта штучного являются инфокоммуникационные системы и технологии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программа основана на принципах последовательности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности, осознания места полученных компетентностей и симбиоза научного и системного подходов. Предусмотрена подготовка инженерных и научных кадров, которые могут работать с использованием современной вычислительной техники и сети Internet, применяя методы принятия научно обоснованных решений с помощью экспертных систем и информационных технологий для проведения научно-исследовательских работ.
Название образовательной программы / специализации  

123-04 «Системы искусственного интеллекта»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Системы информации»

61002, м. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, Вечерний корпус;

+ 380 (057) 70-76-618;

+ 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель Украины

Серков Александр Анатольевич.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Тип програмы: Образовательно-профессиональная;

Объем: 90/120 кредитов ЄКТС 1,5 / 2,0 года;

Уровень высшего образования: второй;

Квалификация: Магистр компьютерной инженерии;

Спеціалізація: Системи штучного інтелекту;

Лицензия: Серия АЕ № 636487 от 17.06.2015 г.;

Сертификат: РД-ІV №2158945 от 12.08.2013 г.,

Срок действия до 1 июля 2023 г.

Основные специальные учебные дисциплины Основы системного анализа; Теория и проектирование алгоритмов; Алгоритмические языки и объектно-ориентированное программирование; Организация баз данных та знаний; Архитектуры компьютерных систем и сетей; Методы и средства компьютерных информационных технологий; Алгоритмические языки систем искусственного интеллекта; Системное программирование и операционные системы; Основы автоматизированного проектирования сложных объектов и систем; Методы и средства защиты информации.
Характеристика специализации Разработка стандартного программного обеспечения, обработка данных, фундаментальные, прикладные исследования и экспериментальные разработки в сфере информатизации. Консультации по вопросам информатизации, о типе и конфигурации компьютерных технических средств с использованием программного обеспечения для анализа информационных запросов потребителей с поиском наиболее оптимальных решений.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информационные технологии, средства связи и компьютерную технику. Лицам, получившим диплом магистра по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре на кафедре.
Медиаконтент web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/
Specialization Systems with artificial intelligence are the unity of a high level of professional training in the field of information technologies with the formation of a scientific worldview and a broad outlook in the social, humanitarian, fundamental and professional fields. The generalized object of activity in the field of artificial intelligence systems is the piece of infocommunication systems and technologies.
Brief description of the educational program / specialization The program is based on the principles of the sequence and individualization of training, the fundamentality and integrity of the provision of knowledge, practical orientation, awareness of the place of the acquired competencies and the symbiosis of the scientific and systemic approaches. Provision is made for engineering and scientific personnel who can apply modern computer technologies and the Internet, using methods of making scientifically sound decisions with the help of expert systems and information technologies for providing scientific research.
Educational program / specialization  

123-04 «Systems with artificial intelligence»

Contacts Information Systems Department

Evening building; Kirpichyov st., 2, Kharkiv, 61002

+ 380 (057) 70-76-618;         + 380 (057) 70-76-451;

e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Head of the department The head of the department is Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Inventor of Ukraine

Serkov Alexander Anatolievich.

Educational and qualification levels of graduates Program type: Educational and professional;

Volume: 90/120 credits ЄTTC 1.5 / 2.0 years;

Level of higher education: second;

Qualification: Master of Computer Engineering;

Specialization: Systems of artificial intelligence;

License: Series AE No. 636487 dated June 17, 2015;

Certificate: RD-IV №2158945 dated August 12, 2013,

Validity period until July 1, 2023.

Main special educational disciplines Fundamentals of system analysis; Theory and design of algorithms; Algorithmic languages and object-oriented programming; Organization of databases and knowledge bases; Architecture of computer systems and networks; Methods and tools of computer information technology; Algorithmic languages for systems with artificial intelligence; System programming and operating systems; Basics of automated design of complex objects and systems; Methods and means of information protection.
Additional characteristics of specialization Development of standard software, data processing, fundamental, applied research and experimental developments in the field of informatization. Consultations on the issues of informatization, on the type and configuration of computer hardware using software for analyzing information requests of consumers with the search for the most optimal solutions.
Employment Opportunities Graduates can work in any sphere of informational activity: in state, joint and small enterprises, banking structures, firms and campaigns that use modern information technologies, communication facilities and computer equipment. Persons who received a master’s degree in the specialty are given the opportunity to study at the postgraduate course at the department.
Media: web-сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/si1/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Системи штучного інтелекту (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *