125 - Кібербезпека

Кібербезпека (Бакалавр)

Кафедра кібербезпеки НТУ "ХПІ"

Кібербезпека являє собою набір засобів, стратегій, принципів забезпечення та гарантій безпеки, підходів до управління ризиками, дій, страхування і технологій, які використовуються для захисту кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

 

Артикул: 125.01B Категорія: Позначки: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “КІБЕРБЕЗПЕКА”

Назва освітньої програми:

Кібербезпека

Контакти:

кафедра «Кібербезпеки», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Вечірній корпус, к. 25, т. 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

ЄВСЕЄВ Сергій Петрович

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Програмування (CISCO Programming Essentials in C, Advanced Programming in C)
 • Фізичні основи технічних засобів розвідки
 • Інформаційна безпека держави (CISCO Introduction to Cybersecurity)
 • Математичні основи криптології
 • Введення в мережі (CISCO CCNA Introduction to Networks)
 • Технології програмування (CISCO Programming Essentials In Python)
 • Основи побудови та захисту мікропроцесорних систем
 • Менеджмент інформаційної безпеки (CISCO Cybersecurity Essentials)
 • Основи математичного моделювання систем безпеки
 • Основи криптографічного захисту
 • Безпека в інформаційно-комунікаційних системах (CISCO CCNA Security, Network Security)
 • Інформаційні системи та інтернет технології
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Безпека інтернет-речей (CISCO IoT Fundamentals: IoT Security)
 • Організація і безпека баз даних
 • Основи стеганографічного захисту інформації
 • Організаційне забезпечення захисту інформації (CISCO CCNA Cybersecurity Operations)
 • Бізнес інтеллідженс
 • Датамайнінг в системах безпеки (CISCO IoT Fundamentals: Big Data & Analytics)
 • Корпоративні мережі та системи доступу
 • Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж
 • Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів
 • Експертні системи
 • Адміністрування UNIX-подібних систем
 • Основи технічного захисту інформації
 • Безпека банківських систем
 • Blockchain: основи та приклади застосування
 • Основи розробки децентралізованих застосувань (Decentralized applications (DAPPS))
 • Безпека в соціальних мережах
 • Веб-програмування
 • Основи смарт-контрактів
 • Безпека в DEVOPS

Характеристика освітньої програми:

Спеціальна освіта у галузі інформаційних технологій зі спеціальності 125 “Кібербезпека”. Поглиблене вивчення інформаційних технологій захисту інформації, інформаційної безпеки, кібербезпеки, та безпеки інформації, розробки та використання програмного забезпечення захисту інформації, кібербезпеки та інформаційної безпеки.

Ключові слова: кібербезпека, інформаційна безпека, захист інформації, інформаційні технології.

Конкурентні переваги навчання на кафедрі: Особливістю програми спеціальності “Кібербезпека” є орієнтація на сучасні вимоги до фахівців в галузі інформаційної та/або кібербезпеки, набуття здобувачами вищої освіти конкурентоспроможних компетентностей на основі синергізму отримання результатів навчання з інформаційної та/або кібербезпеки та програмування,  використання курсів мережевої академії Cisco з Networking, Cybersecurity, IoT & Data Analytics, OS and IT, Programming Courses. Можливість навчатися англійською мовою.

Можливості працевлаштування:

Фахівці з кібербезпеки входять до ТОП рейтингу IT-професій і можуть працювати на посадах: фахівець з організації захисту інформації; інженер з експлуатації засобів захисту інформації; інспектор з організації захисту секретної інформації; фахівець з режиму секретності; проектувальник систем захисту інформації; прикладний програміст; системний програміст; веб-програміст; проектувальник комп’ютерних мереж; адміністратор баз даних; системний адміністратор; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з захисту інформації; менеджер з безпеки підприємства та ін.

Медіаконтент:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

Видео на Ютуб: https://youtu.be/nfQV7ZHnfQk

https://youtu.be/XrtTsiEqGnI

https://youtu.be/ArzNAX9NHaE

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ “КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Название программы:

Кибербезопасность

Контакты:

кафедра “Кибербезопасности”, ул. Кирпичева, 2, Харьков, Украина, 61002, Вечерний корпус, к. 25, т. 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

ЕВСЕЕВ Сергей Петрович

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

 • Программирование (CISCO Programming Essentials in C, Advanced Programming in C)
 • Физические основы технических средств разведки
 • Информационная безопасность государства (CISCO Introduction to Cybersecurity)
 • Математические основы криптологии
 • Ввод в сети (CISCO CCNA Introduction to Networks)
 • Технологии программирования (CISCO Programming Essentials In Python)
 • Основы построения и защиты микропроцессорных систем
 • Менеджмент информационной безопасности (CISCO Cybersecurity Essentials)
 • Основы математического моделирования систем безопасности
 • Основы криптографической защиты
 • Безопасность в информационно-коммуникационных системах (CISCO CCNA Security, Network Security)
 • Информационные системы и Интернет технологии
 • Комплексные системы защиты информации
 • Безопасность интернет-вещей (CISCO IoT Fundamentals: IoT Security)
 • Организация и безопасность баз данных
 • Основы стеганографической защиты информации
 • Организационное обеспечение защиты информации (CISCO CCNA Cybersecurity Operations)
 • Бизнес интеллидженс
 • Датамайнинг в системах безопасности (CISCO IoT Fundamentals: Big Data & Analytics)
 • Корпоративные сети и системы доступа
 • Безопасность и аудит беспроводных и мобильных сетей
 • Основы планирования и администрирования служб доступа к информационным ресурсам
 • Экспертные системы
 • Администрирование UNIX-подобных систем
 • Основы технической защиты информации
 • Безопасность банковских систем
 • Blockchain: основы и примеры применения
 • Основы разработки децентрализованных приложений (DAPPS)
 • Безопасность в социальных сетях
 • Веб-программирование
 • Основы смарт-контрактов
 • Безопасность в DEVOPS

Характеристика образовательной программы:

Специальное образование в сфере информационных технологий по специальности 125 “Кибербезопасность”. Углубленное изучение информационных технологий защиты информации, информационной безопасности, кибербезопасности и безопасности информации, разработки и использования программного обеспечения для защиты информации, кибербезопасности и информационной безопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, информационная безопасность, защита информации, информационные технологии.

Конкурентные преимущества обучения на кафедре: Особенностью программы специальности Кибербезопасность является ориентация на современные требования к специалистам в области информационной и/или кибербезопасности, приобретение соискателями высшего образования конкурентоспособных компетентностей на основе синергизма получения результатов обучения по информационной и/или кибербезопасности и программирования, использование курсов сетевой академии Cisco: Networking, Cybersecurity, IoT&Data Analytics, OS and IT, Programming Courses. Возможность учиться на английском языке.

Возможности трудоустройства:

Специалисты по кибербезопасности входят в ТОП рейтинга IT-профессий и могут работать на должностях: специалист по организации защиты информации; инженер по эксплуатации средств защиты информации; инспектор по организации защиты секретной информации; специалист по режиму секретности; проектировщик систем защиты информации; прикладной программист; системный программист; веб-программист; проектировщик компьютерных сетей; администратор баз данных; системный администратор; аналитик компьютерных систем; аналитик по защите информации; менеджер по безопасности предприятия и т.д.

Медиаконтент:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

Видео на Ютуб: https://youtu.be/nfQV7ZHnfQk

https://youtu.be/XrtTsiEqGnI

https://youtu.be/ArzNAX9NHaE

CYBER SECURITY

Name of educational program:

Cybersecurity

Contacts:

Department of CyberSecurity, st. Kyrpychova, 2, Kharkiv, Ukraine, 61002, Evening Building, room 25, phone 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Head of Department:

YEVSEIEV Serhii Petrovich

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

 

Educational and qualification levels of graduates:

Bachelor

Main special disciplines:

 • Programming (CISCO Programming Essentials in C, Advanced Programming in C)
 • Physical foundations of technical means of intelligence
 • Information Security of the State (CISCO Introduction to Cybersecurity)
 • Mathematical foundations of cryptology
 • CISCO CCNA Introduction to Networks
 • Programming Technologies (CISCO Programming Essentials In Python)
 • Fundamentals of construction and protection of microprocessor systems
 • Information Security Management (CISCO Cybersecurity Essentials)
 • Fundamentals of mathematical modeling of security systems
 • Fundamentals of cryptographic protection
 • Security in information and communication systems (CISCO CCNA Security, Network Security)
 • Information systems and Internet technologies
 • Complex information security systems
 • Internet of Things Security (CISCO IoT Fundamentals: IoT Security)
 • Organization and security of databases
 • Fundamentals of steganographic information protection
 • Organizational support for information protection CISCO CCNA Cybersecurity Operations
 • Business intelligence
 • Data Mining in Security Systems (CISCO IoT Fundamentals: Big Data & Analytics)
 • Corporate networks and access systems
 • Security and audit of wireless and mobile networks
 • Fundamentals of planning and administration of information resources access services
 • Expert systems
 • Administration of UNIX-like systems
 • Fundamentals of technical protection of information
 • Security of banking systems
 • Blockchain: basics and examples of application
 • Fundamentals of Decentralized Applications (DAPPS)
 • Security in social networks
 • Web programming
 • Basics of smart contracts
 • Security in DEVOPS

Characteristics of educational program:

Special education in the field of information technology in the specialty 125 “Cybersecurity”. In-depth study of information technology, information security, cybersecurity, and security of information, development and use of software for information security, cybersecurity and security of information.

Key words: cybersecurity, information security, information protection, information technologies.

Competitive advantages of studying at the department: A feature of the program specializing in “Cybersecurity” is the focus on modern requirements for specialists in information and/or cybersecurity, acquisition of competitive competencies by higher education students based on synergy of learning and/or cybersecurity and programming courses using Cisco Networking Academy courses Networking, Cybersecurity, IoT & Data Analytics, OS and IT, Programming Courses. Opportunity to study in English.

Employment opportunities:

Cybersecurity specialists are included in the TOP ranking of IT professions and can work in the following positions: information security specialist; information protection engineer; inspector for the organization of protection of classified information; secrecy specialist; information security system designer; application programmer; system programmer; web programmer; computer network designer; database administrator; system administrator; computer systems analyst; information protection analyst; enterprise security manager, etc.

Media content:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

https://youtu.be/nfQV7ZHnfQk

https://youtu.be/XrtTsiEqGnI

https://youtu.be/ArzNAX9NHaE

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

125 Кібербезпека

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інноваційний кампус

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кібербезпека (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.