125 - Кібербезпека

Кібербезпека (Магістр)

Кафедра кібербезпеки НТУ "ХПІ"

Кібербезпека являє собою набір засобів, стратегій, принципів забезпечення та гарантій безпеки, підходів до управління ризиками, дій, страхування і технологій, які використовуються для захисту кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

 

Артикул: 125.01B-1 Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “КІБЕРБЕЗПЕКА”

Назва освітньої програми:

Кібербезпека

Контакти:

кафедра «Кібербезпеки», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Вечірній корпус, к. 25, т. 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

ЄВСЕЄВ Сергій Петрович

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Технології управління безпекою бізнес-процесів
 • Передові методики програмування
 • Розширена мережева та хмарна безпека
 • Веб-безпека
 • Бездротова та мобільна безпека
 • Цифрова криміналістика
 • Тестування на проникнення та етичний хакінг
 • Захист інтелектуальної власності
 • Господарське право
 • Презентація та обробка знань
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 • Англійська мова

 

Характеристика освітньої програми:

Магістерська програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, використовувати і впроваджувати технології та застосовувати засоби захисту в системах безпеки контуру бізнес-процесів.

Особливостями програми є формування у здобувачів навичок побудови комплексних систем захисту інформації для забезпечення безпеки контуру бізнес-процесів на основі сучасних технологій та програмних застосунків, в умовах розвитку цифрової економіки.

Ключові слова: кібербезпека, цифрова криміналістика, етичний хакінг.

Конкурентні переваги навчання на кафедрі:

Польсько-Українська програма обміну та спільних дипломів підготовки магістрів за спеціальністью 125 “кібербезпека” З університетом Бєльско-Бяла (Польща)

 • Дипломи магістра двох університетів: за спеціальністю 125 “Кібербезпека” НТУ “ХПІ” (Україна) та за спеціальністю “Кібербезпека” Університету у Бєльсько-Бялій (Польща)
 • Отримання професійного досвіду у двох країнах: Україна та Польща
 • Можливість отримання грантів на навчання
 • Продуктивне поєднання подорожей з навчанням
 • Досвід навчання та практика роботи у міжкультурному середовищі
 • Можливість участі в європейських проектах за програмою Erasmus
 • Можливість вивчити польську мову та отримати сертифікат про знання польської мови як іноземної

Можливості працевлаштування:

Магістри з кібербезпеки входять до вищих позицій рейтингу IT-професій і можуть працювати на посадах: аналітик загроз безпеки; аналітик систем захисту інформації та оцінки  вразливостей; аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем; дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації); експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації); експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації); слідчий з кіберзлочинів та ін.

Медіаконтент:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ “КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ”

Название программы:

Кибербезопасность

Контакты:

кафедра “Кибербезопасности”, ул. Кирпичева, 2, Харьков, Украина, 61002, Вечерний корпус, к. 25, т. 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

ЕВСЕЕВ Сергей Петрович

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Магистр

Основные специальные учебные дисциплины:

 • Технологии управления безопасностью бизнес-процессов
 • Передовые методики программирования
 • Расширенная сетевая и облачная безопасность
 • Веб-безопасность
 • Беспроводная и мобильная безопасность
 • Цифровая криминалистика
 • Тестирование на проникновение и нравственный хакинг
 • Защита интеллектуальной собственности
 • Хозяйственное право
 • Презентация и обработка знаний
 • Инновационное предпринимательство и управление стартап проектами
 • Английский язык

 

Характеристика образовательной программы:

Магистерская программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи исследовательского и/или инновационного характера в сфере информационной и/или кибербезопасности, использовать и внедрять технологии и применять средства защиты в системах безопасности контура бизнес-процессов.

Особенностью программы является формирование у соискателей навыков построения комплексных систем защиты информации для обеспечения безопасности контура бизнес-процессов на основе современных технологий и программных приложений, в условиях развития цифровой экономики.

Ключевые слова:кибербезопасность, цифровая криминалистика, этический хакинг.

Конкурентные преимущества обучения на кафедре:

Польско-Украинская программа обмена и общих дипломов подготовки магистров по специальности 125 “кибербезопасность” С университетом Бельско-Бяла (Польша)

 • Дипломы магистра двух университетов: по специальности 125 “Кибербезопасность” НТУ “ХПИ” (Украина) и по специальности “Кибербезопасность” Университета в Бельско-Бялой (Польша)
 • Получение профессионального опыта в двух странах: Украина и Польша
 • Возможность получения грантов на обучение
 • Продуктивное сочетание путешествий с обучением
 • Опыт обучения и практика работы в межкультурной среде
 • Возможность участия в европейских проектах по программе Erasmus
 • Возможность выучить польский язык и получить сертификат о знании польского языка как иностранного

Возможности трудоустройства:

Магистры по кибербезопасности входят в высшие позиции рейтинга IT-профессий и могут работать на должностях:аналитик угроз безопасности; аналитик систем защиты информации и оценки уязвимостей; аналитик по безопасности информационно-телекоммуникационных систем; дознаватель (сфера кибербезопасности и защиты информации); эксперт-криминалист (сфера кибербезопасности и защиты информации); эксперт-криминалист судебной экспертизы (сфера кибербезопасности и защиты информации); следователь по киберпреступлениям и т.д.

Медиаконтент:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

CYBER SECURITY

Name of educational program:

Cybersecurity

Contacts:

Department of Cybersecurity, st. Kyrpychova, 2, Kharkiv, Ukraine, 61002, Evening Building, room 25, phone 057-70-76-265, e-mail: cybers@khpi.edu.ua

Head of Department:

YEVSEIEV Serhii Petrovich

Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

 

Educational and qualification levels of graduates:

Master

Main special disciplines:

 • Security management technologies in business processes
 • Advanced programming techniques
 • Advanced network and cloud security
 • Web security
 • Wireless and mobile security
 • Digital forensics
 • Penetration testing and ethical hacking
 • Protection of intellectual property
 • Commercial law
 • Presentation and processing of knowledge
 • Innovative entrepreneurship and startup project management
 • English

Characteristics of educational program:

The master’s program is focused on training of highly qualified specialists who are able to solve research and/or innovation problems in the field of information and/or cybersecurity, use and implement technologies and apply security measures in security systems of business process contours.

The peculiarities of the program are the formation of applicants’ skills to build comprehensive information security systems to ensure the security of the contour of business processes based on modern technologies and software applications in the digital economy.

Key words: cybersecurity, information security, information protection, information technologies.

Competitive advantages of studying at the department:

Polish-Ukrainian program of exchange and joint diplomas of training masters in specialty 125 “Cybersecurity“ with the university of Bielsko-Biała (Poland)

 • Master’s degrees from two universities: in the specialty 125 “Cybersecurity” of NTU “KhPI” (Ukraine) and in the specialty “Cybersecurity” of the University of Bielsko-Biała (Poland)
 • Gaining professional experience in two countries: Ukraine and Poland
 • Opportunity to receive study grants
 • Productive combination of travel and study
 • Learning experience and practice in an intercultural environment
 • Opportunity to participate in European projects under the Erasmus program
 • Opportunity to study Polish and obtain a certificate of knowledge of Polish as a foreign language

Employment opportunities:

Cybersecurity specialists are included in the TOP ranking of IT professions and can work in the following positions: security threat analyst; analyst of information protection systems and vulnerability assessment; security analyst of information and telecommunication systems; investigator (cyber security and information protection); forensic expert (cyber security and information protection); cybercrime investigator, etc.

Media content:

https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/

https://www.facebook.com/groups/488383951662672/?multi_permalinks=1304204263413966

https://www.instagram.com/cybersecurity.khpi/

https://t.me/cybersecurity_KhPI_admission

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

125 Кібербезпека

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інноваційний кампус

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кібербезпека (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.