145 - Гідроенергетика

Гідроенергетика (Магістр)

Гідроенергетика – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Гідроенергетика». Спеціалізація «Гідроенергетика» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в гідроенергетичній галузі. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Шифр: 145.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність – Гідроенергетика.

Спеціалізація – Гідроенергетика

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ», кафедра «Гідравлічні машини», м. Харків, 61002, вул. Кирпичова,2.

тел. (057)707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Завідувач кафедри д.т.н. проф. Черкашенко Михайло Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Математичне моделювання робочих процесів гідротурбін; Гідравлічна не стаціонарність гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС; Системи автоматики гідротурбін та інших гідромашин; САПР гідротурбін, оборотних гідромашин малих, міні- та мікроГЕС.
Характеристика спеціалізації Як відомо, собівартість 1 кВт. години електроенергії на гідростанціях обходиться в 10-20 разів дешевше, ніж на теплових, при цьому гідроелектростанції виконують найважливішу роль при роботі на «пікових» навантаженнях і при гідроакумулюванні, завдяки мобільності пуску, зупинки і зміни потужності гідроагрегатів. Але тільки 35-40% гідроресурсів України використовуються для вироблення електроенергії. Тому необхідно проектувати нові, досконаліші ГЕС і вдосконалити вже працюють. У зв’язку з цим Україна має гостру потребу в фахівцях з гідроенергетики.
Можливості працевлаштування ПАТ «Турбоатом»; ІПМаш НАН України; ПАТ «Гідропроект»; ГЕС, ГАЕС України; ДП «Електротяжмаш»
О специализации Гидроэнергетика – это специализация, в рамках специальности «Гидроэнергетика». Специализация «Гидроэнергетика» предусматривает сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение указанной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов и т.д.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в гидроэнергетической отрасли. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована по гуманитарной и социально-экономической, естественнонаучной и профессионально-практической подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Специальность – Гидроэнергетика.

Специализация – Гидроэнергетика

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ», кафедра «Гидравлические машины»,

г. Харьков, 61002, ул. Кирпичева, 2.

тел. (057) 707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Заведующий кафедрой д.т.н. проф. Черкашенко Михаил Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Математическое моделирование рабочих процессов гидротурбин; Гидравлическая нестационарность гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС; Системы автоматики гидротурбин и других гидромашин; САПР гидротурбин, обратимых гидромашин малых, мини- и микроГЭС.
Характеристика специализации Как известно, себестоимость 1 кВт. часа электроэнергии на гидростанциях обходится в 10-20 раз дешевле, чем на тепловых, при этом гидроэлектростанции выполняют важнейшую роль при работе на «пиковых» нагрузках и при гидроакумулювании, благодаря мобильности пуска, остановки и изменения мощности гидроагрегатов. Но только 35-40% гидроресурсов Украины используются для выработки электроэнергии. Поэтому необходимо проектировать новые, более совершенные ГЭС и усовершенствовать уже работают. В связи с этим Украина остро нуждается в специалистах с гидроэнергетики.
Возможности трудоустройства ОАО «Турбоатом»; ИПМаш НАН Украины; ОАО «Гидропроект»; ГЭС, ГАЭС Украины; ГП «Электротяжмаш» и др.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра гідравлічних машини

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Гідроенергетика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *