071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

Rated 5.00 out of 5 based on 9 customer ratings
(9 відгуків)

Облік, аудит і оподаткування

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні завдання у сфері фінансового, управлінського та податкового обліку, аудиту і оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей

 

Важливо:

Вступ на спеціальність відбувається за конкурсною пропозицією “Облік, аудит і оподаткування”. Після вступу студенти мають можливість обрати один з двох профілів навчання (спеціалізацій):

 • Облік, аудит і оподаткування (кафедра економічного аналізу та обліку)
 • Оподаткування (кафедра менеджменту та оподаткування)

Про сутність цих спеціалізацій, особливості навчання та можливості працевлаштування читайте нижче у деталях конкурсної пропозиції.

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 071.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

Назва спеціалізації:

ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Стратегічний управлінський облік
 • Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
 • Консолідація фінансової звітності
 • Організація і методика аудиту
 • Державний фінансовий контроль
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 • Оподаткування суб’єктів господарювання
Характеристика спеціалізації:

У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок у сфері управління компаніями з використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур, а також вміння використовувати професійні методики та технології, необхідні для підготовки обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній. Предметна область містить знання концепцій обліку та оподаткування; умов формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності; функцій, методів і технологій розробки управлінських рішень

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: аудитор; головний бухгалтер; головний касир; головний ревізор; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; начальник централізованої бухгалтерії; менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); консультант з ефективності підприємництва; державний аудитор; інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; агент податковий; бухгалтер; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi


 

Назва спеціалізації:

ОПОДАТКУВАННЯ

Контакти:

Кафедра менеджменту та оподаткування
Адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, навчальний корпус №5, 4-й поверх, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Завідувач кафедри:

Краснокутська Наталія Станіславівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Адміністрування податків
 • Податковий контроль
 • Податкова політика
 • Оподаткування суб’єктів господарювання
 • Оподаткування доходів фізичних осіб та інші
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Оподаткування» має на меті підготовку фахівців, які мають професійні компетентності в сфері оподаткування суб’єктів господарювання та фізичних осіб з метою правильного визначення податкових зобов’язань, оптимізації податкових платежів. Область професійної діяльності магістра з оподаткування – організація податкового планування на підприємстві; здійснення податкового консультування; адміністрування, нарахування податків чи зборів тощо.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати: експертами-консультантами з питань оподаткування; економістами з питань податкового планування на підприємствах та в фінансово-кредитних установах; спеціалістами в установах державної фіскальної служби та інших контролюючих органах; керівниками фінансових департаментів підприємств і організацій.

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Відео-презентація: https://www.youtube.com/watch?v=zKu3yt1TYlY

 

 

 

Название специализации:

УЧЕТ, АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Бухгалтерский учет в управлении предприятием
 • Стратегический управленческий учет
 • Учетно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности
 • Консолидация финансовой отчетности
 • Государственный финансовый контроль
 • Учет и финансовая отчетность по международным стандартам
 • Управленческие информационные системы в учете, анализе и аудите
 • Налогообложение субъектов хозяйствования
Характеристика специализации:

В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки в области управления компаниями с использованием современных аналитических и контрольных процедур, а также умения использовать профессиональные методики и технологии, необходимые для подготовки учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью компаний. Предметная область содержит знания концепций учета и налогообложения; условий формирования качественной информации для целей составления финансовой, налоговой и управленческой отчетности; функций, методов и технологий разработки управленческих решений

Возможности трудоустройства:

Работа в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правовой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей различных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях аудитор; главный бухгалтер; главный кассир; главный ревизор; финансовый директор; начальник контрольно-ревизионного отдела; начальник финансового отдела; начальник централизованной бухгалтерии; менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) консультант по эффективности предпринимательства; государственный аудитор; инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; аналитик консолидированной информации; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; агент налоговый; бухгалтер; главный государственный налоговый инспектор; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый т.д.

Медиаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw


 

Название специализации:

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Контакты:

Кафедра менеджмента и налогообложения
Адрес: 61024, г.. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, учебный корпус №5, 4-й этаж, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Краснокутская Наталья Станиславовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Администрирование налогов
 • Налоговый контроль
 • Налоговая политика
 • Налогообложение субъектов хозяйствования
 • Налогообложение доходов физических лиц и другие
Характеристика специализации:

Специализация «Налогообложение» имеет целью подготовку специалистов, имеющих профессиональные компетентности в сфере налогообложения субъектов хозяйствования и физических лиц с целью правильного определения налоговых обязательств, оптимизации налоговых платежей. Область профессиональной деятельности магистра по налогообложению – организация налогового планирования на предприятии; осуществление налогового консультирования; администрирования, начисления налогов или сборов

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать: экспертами-консультантами по вопросам налогообложения; экономистами по вопросам налогового планирования на предприятиях и в финансово-кредитных учреждениях; специалистами в учреждениях государственной фискальной службы и других контролирующих органах; руководителями финансовых департаментов предприятий и организаций.

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Видео-презентация: https://www.youtube.com/watch?v=zKu3yt1TYlY

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

9 відгуків для Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

 1. Оцінено в 5 з 5

  Швайко Аня

  Я вирішила поступати в НТУ “ХПІ”, тому, що всі корпуси знаходяться поблизу один від одного. На кафедрі економічного аналізу та обліку сучасний підхід до викладу інформації. На цій кафедрі викладачі відносяться з розумінням, допомагають студентам у виконанні робіт, йдуть їм на зустріч.
  На кафедрі проводяться різноманітні конференції, в яких можуть брати участь усі бажаючі.
  Тому усім раджу кафедру економічного аналізу та обліку НТУ “ХПІ”

 2. Оцінено в 5 з 5

  Безпалова Даша

  Після закінчення школи переді мною постало питання “що далі?”,адже цей крок ніхто не зробить замість мене. І коли я вперше опинилася в стінах НТУ “ХПІ”, то зрозуміла, що не помилилася в своєму виборі. Спершу мене вразила особлива атмосфера, тут приємно просто проводити час і чудово налагоджене не лише навчання, а й дозвілля. А знання і досвід, які я отримую в НТУ “ХПІ”, не забудуться просто так, вони стануть міцним фундаментом в житті і кар’єрі. Крім цього, корпуса університету розташовані близько один від одного.
  Я вирішила поступати у НЛТУ України тому, що мене зацікавила професія бухгалтера. Спеціальність «облік і оподаткування» виправдала мої очікування і дала мені гарну базу знань для отримання перспективної роботи.
  Навчання проводять цікаво, викладачі цього університету цікаво проводять пари та з розумінням ставляться до студентів.

 3. Оцінено в 5 з 5

  Чудові викладачі

  Зараз навчаюся на магістратурі. Незважаючи на карантин, навчання йде! Викладачами й матеріалом задоволений

 4. Оцінено в 5 з 5

  Найкращий ВНЗ

  Навчаюся на магістратурі, дуже задоволена викладачами та освітньою програмою. Увесь педагогічний склад вирізняється професіоналізмом, глибоким знанням своєї дисципліни та поважним ставленням до студентів. Найбільше полюбляю заняття Брік С. В., а також Мардус Н. Ю.
  Не шкодую, що пішла вчитися саме в ХПІ.

 5. Оцінено в 5 з 5

  Топовий вуз та спеціальність

  Закінчую бакалавр, дуже задоволений ставленням викладачів до студентів як до людей. Брік, Якименко-Терещенко та періжки у нашій їдальні найкращі!

 6. Оцінено в 5 з 5

  Рекомендую!

  Дуже рад був навчатися в даному освітньому закладі. Закінчив бакалаврат у минулому році. Мені дуже сподобалися викладачі, особливо хочу відзначити Брік С.В. та Мардус Н.Ю.
  Рекомендую всім кого цікавить економічна освіта, вступати до даного вузу.

 7. Оцінено в 5 з 5

  Идеально

  Самый лучший универ и преподаватели!

 8. Оцінено в 5 з 5

  Вікторія

  На кафедрі Економічного аналізу та обліку панує дружня атмосфера, що є одним із стимулів до здобуття знань. Керівництво та викладачі – справжні професіонали своєї справи, які завжди підтримують студента і до яких завжди можна звернутися. Значним плюсом навчання є широкий спектр знань, які надають на кафедрі, що в майбутньому дозволяє працювати, як за спеціальністю , так і за багатьма іншими суміжними професіями. Навчання на кафедрі подарує незабутні моменти студентського життя та сформує необхідні навики та знання для подальшого успіху в житті.

 9. Оцінено в 5 з 5

  Али Г.

  Рейтинговый ВУЗ с богатой историей и традициями преподавания. Рад, что получил диплом бакалавра. Профессиональные преподаватели дали мне знания по специальности, которые я применяю в своём бизнесе. Всем советую!₽₽

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *