071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

Облік – організована система збору, накопичення, обробки, групування, узагальнення і реєстрації необхідної інформації , що відображає кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об’єктів.

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні завдання у сфері обліку, аудиту і оподаткування.

У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок у сфері управління компаніями з використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур, а також вміння використовувати професійні методики та технології, необхідні для підготовки обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній. Предметна область містить знання концепцій обліку та оподаткування; умов формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності; функцій, методів і технологій розробки управлінських рішень

Шифр: 071.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Стратегічний управлінський облік

Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Консолідація фінансової звітності

Організація і методика аудиту

Державний аудит

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: аудитор; головний бухгалтер; головний касир; головний ревізор; завідувач каси; завідувач цехової бухгалтерії; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; начальник централізованої бухгалтерії; менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); консультант з ефективності підприємництва; державний аудитор; інспектор фінансовий; казначей; спеціаліст-бухгалтер; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации Учет – организованная система сбора, накопления, обработки, группировки, обобщения и регистрации необходимой информации, которая отображает количественную или качественную характеристику событий, явлений, фактов, процессов, объектов
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, способных решать практические проблемы и сложные задачи в сфере учета, аудита и налогообложения.

В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки в сфере управления компаниями с использованием современных аналитических и контрольных процедур, а также умение использовать профессиональные методики и технологии, необходимые для подготовки учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью компаний. Предметная область содержит знания концепций учета и налогообложения; условий формирования качественной информации для целей составления финансовой, налоговой и управленческой отчетности; функций, методов и технологий разработки управленческих решений

Название образовательной программы / специализации Специализация «Учет, аудит и налогообложение»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская
057-707-60-74 – заведующий кафедры

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук, профессор Давидюк Татьяна Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Бухгалтерский учет в управлении предприятием

Стратегический управленческий учет

Учетно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности

Консолидация финансовой отчетности

Организация и методика аудиту

Государственный аудит

Характеристика специализации Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения с овладением системы компетентностей
Возможности трудоустройства Трудоустройство в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей разных служб аппарата управления; структур, где выпускники являются предпринимателями, которые создают и развивают собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях: аудитор; главный бухгалтер; главный кассир; главный ревизор; заведующий кассой; заведующий цеховой бухгалтерией; финансовый директор; начальник контрольно-ревизионного отдела; начальник финансового отдела; начальник централизованной бухгалтерии; менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала банка, другого финансового учреждения); консультант по эффективности предпринимательства; государственный аудитор; финансовый инспектор; казначей; специалист-бухгалтер; аналитик консолидированной информации; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; налоговый агент; бухгалтер; главный государственный налоговый инспектор; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый

Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/chttpsl/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Облік, аудит і оподаткування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *