071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

(9 відгуків)

Освітня програма «Облік, аудит і оподаткування» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні завдання у сфері фінансового, управлінського та податкового обліку, аудиту і оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей.

 

Артикул: 071.01М Категорія: Позначка:

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра обліку і фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх, кімната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобільний оператор: Київстар)

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Завідувач кафедри:

Манойленко Олександр Володимирович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

бухгалтерський облік в управлінні підприємством; стратегічний управлінський облік; обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; консолідація фінансової звітності; організація і методика аудиту; державний фінансовий контроль; облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті; оподаткування суб’єктів господарювання та інші.

 

Характеристика спеціалізації:

У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок у сфері управління компаніями з використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур, а також вміння використовувати професійні методики та технології, необхідні для підготовки обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній. Предметна область містить знання концепцій обліку та оподаткування; умов формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності; функцій, методів і технологій розробки управлінських рішень.

Мова навчання: українська.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: аудитор; головний бухгалтер; головний касир; головний ревізор; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; начальник централізованої бухгалтерії; менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); консультант з ефективності підприємництва; державний аудитор; інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; агент податковий; бухгалтер; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо.

 

Медіаконтент:

 

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Група про вступ 2022:  https://t.me/acctfin

Запитання і відповіді про конкурсну пропозицію: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

 

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра учета и финансов

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус В-5, 2 этаж, комната 207.

Кафедра учета и финансов

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобильный оператор: Киевстар)

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Заведующий кафедрой:

Манойленко Александр Владимирович

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:

бухгалтерский учет в управлении предприятием; стратегический управленческий учет; учетно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; консолидация финансовой отчетности; организация и методика аудита; государственный финансовый контроль; учет и финансовая отчетность по международным стандартам; управленческие информационные системы в учете, анализе и аудите; налогообложение субъектов хозяйствования и прочие.

 

Характеристика специализации:

В ходе обучения студенты получают знания и приобретают практические навыки в сфере управления компаниями с использованием современных аналитических и контрольных процедур, а также умение использовать профессиональные методики и технологии, необходимые для подготовки учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью компаний. Предметная область содержит знание концепций учета и налогообложения; условий формирования качественной информации для целей составления финансовой, налоговой и управленческой отчетности; функций, методов и технологий разработки управленческих решений.

Язык обучения: украинский.

 

Возможности трудоустройства:

Трудоустройство в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей разных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях: аудитор; главный бухгалтер; главный кассир; главный ревизор; финансовый директор; начальник контрольно-ревизионного отдела; начальник финансового отдела; начальник централизованной бухгалтерии; менеджер (управляющий) бухгалтерского учета; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения); консультант по эффективности предпринимательства; государственный аудитор; инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; аналитик консолидированной информации; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; агент налоговый; бухгалтер; главный государственный налоговый инспектор; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.п.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Группа абитуриентов 2022: https://t.me/acctfin

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

9 відгуків для Облік, аудит і оподаткування (Магістр)

 1. Швайко Аня

  Я вирішила поступати в НТУ “ХПІ”, тому, що всі корпуси знаходяться поблизу один від одного. На кафедрі економічного аналізу та обліку сучасний підхід до викладу інформації. На цій кафедрі викладачі відносяться з розумінням, допомагають студентам у виконанні робіт, йдуть їм на зустріч.
  На кафедрі проводяться різноманітні конференції, в яких можуть брати участь усі бажаючі.
  Тому усім раджу кафедру економічного аналізу та обліку НТУ “ХПІ”

 2. Безпалова Даша

  Після закінчення школи переді мною постало питання “що далі?”,адже цей крок ніхто не зробить замість мене. І коли я вперше опинилася в стінах НТУ “ХПІ”, то зрозуміла, що не помилилася в своєму виборі. Спершу мене вразила особлива атмосфера, тут приємно просто проводити час і чудово налагоджене не лише навчання, а й дозвілля. А знання і досвід, які я отримую в НТУ “ХПІ”, не забудуться просто так, вони стануть міцним фундаментом в житті і кар’єрі. Крім цього, корпуса університету розташовані близько один від одного.
  Я вирішила поступати у НЛТУ України тому, що мене зацікавила професія бухгалтера. Спеціальність «облік і оподаткування» виправдала мої очікування і дала мені гарну базу знань для отримання перспективної роботи.
  Навчання проводять цікаво, викладачі цього університету цікаво проводять пари та з розумінням ставляться до студентів.

 3. Чудові викладачі

  Зараз навчаюся на магістратурі. Незважаючи на карантин, навчання йде! Викладачами й матеріалом задоволений

 4. Найкращий ВНЗ

  Навчаюся на магістратурі, дуже задоволена викладачами та освітньою програмою. Увесь педагогічний склад вирізняється професіоналізмом, глибоким знанням своєї дисципліни та поважним ставленням до студентів. Найбільше полюбляю заняття Брік С. В., а також Мардус Н. Ю.
  Не шкодую, що пішла вчитися саме в ХПІ.

 5. Топовий вуз та спеціальність

  Закінчую бакалавр, дуже задоволений ставленням викладачів до студентів як до людей. Брік, Якименко-Терещенко та періжки у нашій їдальні найкращі!

 6. Рекомендую!

  Дуже рад був навчатися в даному освітньому закладі. Закінчив бакалаврат у минулому році. Мені дуже сподобалися викладачі, особливо хочу відзначити Брік С.В. та Мардус Н.Ю.
  Рекомендую всім кого цікавить економічна освіта, вступати до даного вузу.

 7. Идеально

  Самый лучший универ и преподаватели!

 8. Вікторія

  На кафедрі Економічного аналізу та обліку панує дружня атмосфера, що є одним із стимулів до здобуття знань. Керівництво та викладачі – справжні професіонали своєї справи, які завжди підтримують студента і до яких завжди можна звернутися. Значним плюсом навчання є широкий спектр знань, які надають на кафедрі, що в майбутньому дозволяє працювати, як за спеціальністю , так і за багатьма іншими суміжними професіями. Навчання на кафедрі подарує незабутні моменти студентського життя та сформує необхідні навики та знання для подальшого успіху в житті.

 9. Али Г.

  Рейтинговый ВУЗ с богатой историей и традициями преподавания. Рад, что получил диплом бакалавра. Профессиональные преподаватели дали мне знания по специальности, которые я применяю в своём бизнесе. Всем советую!₽₽

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.