051 - Економіка

Економіка та організація бізнесу (Бакалавр)

Підготовка висококваліфікованих фахівців економіко-управлінського профілю, які володіють економічним мисленням, вмінням приймати обґрунтовані бізнес-рішення, вирішувати економічні завдання по управлінню бізнес-процесами з використанням ІТ-технологій.

 

Артикул: 051.03B Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ»

 

Контакти:

кафедра економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • економіка підприємства
 • стратегія підприємства
 • бізнес-планування
 • основи підприємництва
 • основи менеджменту
 • економіка праці та соціально-трудові відносини
 • управління персоналом
 • інформаційні технології в економіці
 • інвестиційна діяльність підприємства
 • міжнародна економіка
 • економіка та організація інноваційної діяльності
 • потенціал і розвиток бізнесу
 • конкурентоспроможність бізнесу
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • економічна безпека бізнесу
 • комерційна діяльність
 • створення власного бізнесу
 • лідерство та партнерство в бізнесі
 • економіка інтелектуального бізнесу
 • інтелектуальна власність в інноваційній бізнес діяльності
 • електронна комерція
 • електронні платіжні системи
 • системи підтримки прийняття рішень
Характеристика спеціалізації:

Особливість спеціалізації полягає в оволодінні широким колом компетентностей на основі системних знань про закономірності функціонування сучасної ринкової економіки та економічної політики, механізми прийняття рішень в виробничій, комерційній, інвестиційній, інноваційній і міжнародній діяльності підприємств та організацій з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. Випускники цієї спеціалізації мають фундаментальну підготовку і практичні навички для виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, обґрунтування і прийняття економічних рішень, здійснення комерційної діяльності, заснування та розвиток власного бізнесу у сфері виробництва, торгівлі та надання послуг, управління бізнес-процесами з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, налагодження економічних відносин підприємств і організацій на міжнародному рівні, а також використання соціальних навичок для ефективного ділового спілкування і реалізації соціально-економічних відносин.

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання за наступними вибірковими блоками дисциплін: «Економіка, організація та управління бізнесом», «Економіка та маркетинг інтелектуального бізнесу», «Економіка інформаційних систем та електронна комерція» та «Економіка міжнародних відносин».

Можливості працевлаштування:

Випускники мають професійні можливості створення власного бізнесу та можуть обіймати посади: керівників економічних відділів і служб, економіста підприємства, економіста з обліку та аналізу господарсько-економічної діяльності, економіста-аналітика, економіста бізнес-процесів, економіста з управління капіталом та інвестиціями, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з планування та збуту в сфері виробництва і торгівлі, менеджера проектів і стартапів, економіста з ризик-менеджменту, економічного радника, фахівця з економіки інтелектуального бізнесу, інтелектуальної власності та інноваційної бізнес діяльності, фахівця з економіки інформаційних технологій та електронної комерції, фахівця з економіки міжнародних відносин

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»

 

Контакты:

кафедра экономики бизнеса и международных экономических отношений

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2

Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53, (067) 940-16-81

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

Е-mail: economics@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • экономика предприятия
 • стратегия предприятия
 • бизнес-планирование
 • основы предпринимательства
 • основы менеджмента
 • экономика труда и социально-трудовые отношения
 • управление персоналом
 • информационные технологии в экономике
 • инвестиционная деятельность предприятия
 • международная экономика
 • экономика и организация инновационной деятельности
 • потенциал и развитие бизнеса
 • конкурентоспособность бизнеса
 • обоснование хозяйственных решений и оценка рисков
 • экономическая безопасность бизнеса
 • коммерческая деятельность
 • создание собственного бизнеса
 • лидерство и партнерство в бизнесе
 • экономика интеллектуального бизнеса
 • интеллектуальная собственность в инновационной бизнес деятельности
 • электронная коммерция
 • электронные платежные системы
 • системы поддержки принятия решений
Характеристика специализации:

Особенность специализации состоит в овладении широким кругом компетентностей на основе системных знаний о закономерностях функционирования современной рыночной экономики и экономической политики, механизмах принятия решений в производственной, коммерческой, инвестиционной, инновационной, международной деятельности предприятий и организаций с использованием современных информационных ресурсов и технологий. Выпускники этой специализации имеют фундаментальную подготовку и практические навыки для выполнения хозяйственно-экономических и управленческих функций, обоснования и принятия экономических решений, осуществления коммерческой деятельности, создания и развития собственного бизнеса в сфере производства, торговли и предоставления услуг, управления бизнес-процессами с использованием информационно-компьютерных технологий, налаживания экономических отношений предприятий и организаций на международном уровне, а также использования социальных навыков для эффективного делового общения и реализации социально-экономических отношений.

Конкурсное предложение предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения по следующим выборочным блокам дисциплин: «Экономика, организация и управление бизнесом», «Экономика и маркетинг интеллектуального бизнеса», «Экономика информационных систем и электронная коммерция» и «Экономика международных отношений».

Возможности трудоустройства:

Выпускники имеют профессиональные возможности создания собственного бизнеса, могут занимать должности: руководителей экономических отделов и служб, экономиста предприятия, экономиста по учету и анализу хозяйственно-экономической деятельности, экономиста-аналитика, экономиста бизнес-процессов, экономиста по управлению капиталом и инвестициями, экономиста по материально- техническому обеспечению, экономиста по планированию и сбыту в сфере производства и торговли, менеджера проектов и стартапов, экономиста по риск-менеджменту, экономического советника, специалиста по экономике интеллектуального бизнеса, интеллектуальной собственности и инновационной бизнес деятельности, специалиста по экономике информационных технологий и электронной коммерции, специалиста по экономике международных отношений.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.instagram.com/kaf_eb_mev_khpi/

https://www.facebook.com/Kaf.MIPMEV.NTU.KhPI/?ref=pages_you_manage

https://www.youtube.com/channel/UChGklUX9jETk5oDsn47m2-Q

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка та організація бізнесу (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.