017 - Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт (Бакалавр)

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

Актуальність спеціальності «Фізична культура і спорт» та потреба в таких кадрах обумовлена незадовільним станом рівня здоров’я населення України, а також недостатньою фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, реабілітаційною роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери, недостатньою пропагандою фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, нераціональним використанням оздоровчих можливостей навколишнього середовища.

 

Навчання за освітньою програмою спеціалізація «Фізична культура і спорт» спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями і практичними навичками, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

 

Опис

Назва освітньої програми Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма Фізична культура і спорт

Кваліфікація бакалавр з фізичної культури і спорту

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Фізичне виховання» знаходиться за адресою:

м. Харків, вул. Алчевських 50А, НСК №1 у Молодіжному парку.

Телефон: (057) 704-14-00; (057) 704-13-98;

E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/sport

Завідувач кафедри Завідувач кафедри «Фізичне виховання» доцент, кандидат педагогічних наук Юшко Олексій Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні навчальні дисципліни: «Анатомія людини», «Інформатика», «Історія фізичної культури та олімпійський спорт», «Психологія фізичної культури», «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і методика навчання базовим видам фізкультурно-спортивної діяльності», «Фізіологічні та біохімічні основи фізичного виховання»
Характеристика спеціалізації Спеціалізація 017-01 «Фізична культура і спорт» має на меті задоволення потреб особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання особистості, прищеплення здорового способу життя, а також підготовку таких фахівців з фізичної культури і спорту, які спроможні здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні.
Можливості працевлаштування Широкий спектр універсальних і спеціальних знань дозволяє випускникам спеціальності успішно знайти роботу у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, у сфері освіти і виховання. Вони знайдуть себе і в таких видах діяльності, як:

  • діяльність професійних спортсменів і суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів та інших знавців, що приймають участь у підготовці спортсменів та атлетів;
  • участь у організації фізкультурно-оздоровчих заходах;
  • діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту;
  • діяльність дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву;
  • діяльність дошкільних і шкільних навчально-виховних закладів;
  • надання послуг, пов’язаних зі спортом та ін.
Медіаконтент: Сторінка у facebook: www.facebook.com/groups/kpi.fksport/
О образовательной программе Физическая культура и спорт – сфера жизнедеятельности человека связанная с развитием физического совершенства личности, является важным фактором поддержания и укрепления здоровья человека, совершенствованием ее культуры, способом общения, активного досуга, альтернативного вредным привычкам и пристрастиям. Физическая культура и спорт интенсивно влияет на все сферы общественной жизни и способствует минимизации экономических затрат, является фактором увеличения трудоспособного возраста человека.

Актуальность специальности «Физическая культура и спорт» и востребованность в таких кадрах обусловлена ​​неудовлетворительным состоянием уровня здоровья населения Украины, а также недостаточной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, реабилитационной работой во всех звеньях производственно-социальной сферы, недостаточной пропагандой физкультурно-оздоровительной работы среди населения, нерациональным использованием оздоровительных возможностей окружающей среды.

Короткое описание образовательной программы Обучение по образовательной программе специализация «Физическая культура и спорт» направлена на овладение фундаментальными знаниями и практическими навыками, которые способны решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в процессе профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Название образовательной программы Образовательно-профессиональная программа первого (бакалаврского) уровня высшего образования.

Специальность 017 Физическая культура и спорт

Образовательная программа Физическая культура и спорт

Квалификация бакалавр физической культуры и спорта

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Физическое воспитание» находится по адресу:

м. Харьков, ул. Алчевских 50А, УСК №1 в Молодежном парке.

Телефон: (057) 704-14-00; (057) 704-13-98;

E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/sport

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой «Физическое воспитание» доцент, кандидат педагогических наук Юшко Алексей Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень высшего образования.
Основные специальные учебные дисциплины Основные дисциплины: «Анатомия человека», «Информатика», «История физической культуры и олимпийский спорт», «Психология физической культуры», «Теория и методика физического воспитания», «Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности», «физиологические и биохимические основы физического воспитания»
Характеристика специализации Специализация 017-01 «Физическая культура и спорт» имеет целью удовлетворение потребностей личности, общества и государства в специалистах, ориентированных на современные методы образования и воспитания личности, привитие здорового образа жизни, а также подготовку таких специалистов по физической культуре и спорту, которые способны осуществлять образовательную и спортивно-оздоровительную деятельность на высоком профессиональном уровне.
Возможности трудоустройства Широкий спектр универсальных и специальных знаний позволяет выпускникам специальности успешно найти работу в сфере спорта, организация отдыха, в сфере образования и воспитания. Они найдут себя и в таких видах деятельности, как:

• деятельность профессиональных спортсменов и судей, хронометристов, инструкторов, тренеров, спортивных преподавателей и знатоков, принимающих участие в подготовке спортсменов и атлетов;

• участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

• деятельность учебно-тренировочных центров и баз, спортивных лагерей по подготовке спортсменов к соревнованиям по различным видам спорта;

• деятельность детских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства, школ олимпийского резерва;

• деятельность дошкольных и школьных учебно-воспитательных учреждений;

• предоставление услуг, связанных со спортом и др.

Медиаконтент: www.facebook.com/groups/kpi.fksport/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/abituriyentam/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/pro-kafedru/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:

017 Фізична культура і спорт

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фізична культура і спорт (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.