071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері обліку, оподаткування та аудиту. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і ведення обліку та системи оподаткування підприємства, а також вміння, що дозволяють їм: вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 071.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством

Гроші і кредит

Оптимізаційні методи та моделі

Економічна статистика

Облік і звітність в оподаткуванні

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Економічний аналіз

Облік у зарубіжних країнах

Облік у фінансово-кредитних установах

Облік у бюджетних установах

Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності

Облік і оподаткування діяльності малих підприємств

Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ

Аудит оподаткування суб’єктів господарювання

Управлінський аудит

Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации  Бухгалтерский учет – процесс выявления, измерения,
регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия пользователям для принятия решений
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на подготовку специалистов в сфере учета, налогообложения и аудиту. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки в области организации и ведения учета и системы налогообложения предприятия, а также умения, которые позволяют им: вести финансовый, налоговый и управленческий учет на предприятиях по национальным и международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы для ведения учета, анализировать показателей отчетности, рассчитывать налоги, контролировать хозяйственные операции компаний
Название образовательной программы / специализации Специализация «Учет, аудит и налогообложение»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская
057-707-60-74 – заведующий кафедрой

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук, профессор Давидюк Татьяна Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием

Деньги и кредит

Оптимизационные методы и модели

Экономическая статистика

Учет и отчетность в налогообложении

Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности

Экономический анализ

Учет в зарубежных странах

Учет в финансово-кредитных учреждениях

Учет в бюджетных учреждениях

Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности

Учет и налогообложение деятельности малых предприятий

Анализ деятельности финансово-кредитных и бюджетных учреждений

Аудит налогообложения субъектов хозяйствования

Управленческий аудит

Бюджетирование налогов и сборов на предприятии

Характеристика специализации Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения с овладением системы компетентностей
Возможности трудоустройства Трудоустройство в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей разных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, которые создают и развивают собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях: менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала банка, другого финансового учреждения); финансовый инспектор; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; налоговый агент; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.п.

Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/chttpsl/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *