071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері обліку, оподаткування та аудиту. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і ведення обліку та системи оподаткування підприємства, а також вміння, що дозволяють їм: вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Сертифікати ЗНО:

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством

Гроші і кредит

Оптимізаційні методи та моделі

Економічна статистика

Облік і звітність в оподаткуванні

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Економічний аналіз

Облік у зарубіжних країнах

Облік у фінансово-кредитних установах

Облік у бюджетних установах

Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності

Облік і оподаткування діяльності малих підприємств

Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ

Аудит оподаткування суб’єктів господарювання

Управлінський аудит

Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации  Бухгалтерский учет – процесс выявления, измерения,
регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия пользователям для принятия решений
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на подготовку специалистов в сфере учета, налогообложения и аудиту. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки в области организации и ведения учета и системы налогообложения предприятия, а также умения, которые позволяют им: вести финансовый, налоговый и управленческий учет на предприятиях по национальным и международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы для ведения учета, анализировать показателей отчетности, рассчитывать налоги, контролировать хозяйственные операции компаний
Название образовательной программы / специализации Специализация «Учет, аудит и налогообложение»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская
057-707-60-74 – заведующий кафедрой

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук, профессор Давидюк Татьяна Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием

Деньги и кредит

Оптимизационные методы и модели

Экономическая статистика

Учет и отчетность в налогообложении

Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности

Экономический анализ

Учет в зарубежных странах

Учет в финансово-кредитных учреждениях

Учет в бюджетных учреждениях

Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности

Учет и налогообложение деятельности малых предприятий

Анализ деятельности финансово-кредитных и бюджетных учреждений

Аудит налогообложения субъектов хозяйствования

Управленческий аудит

Бюджетирование налогов и сборов на предприятии

Характеристика специализации Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения с овладением системы компетентностей
Возможности трудоустройства Трудоустройство в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей разных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, которые создают и развивают собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях: менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала банка, другого финансового учреждения); финансовый инспектор; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; налоговый агент; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.п.

Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/chttpsl/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *