076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)

 

Освітня програма спрямована на творчій підхід з побудови організаційно-господарської діяльності з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення високих економічних і соціальних результатів в умовах ринкової конкуренції.

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1-й під’їзд,  3-й поверх, кімната 4.

Телефон: (057) 707-63-62, (099) 104-22-92

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Е-mail: PTET@khpi.edu.ua ; ktpd343@gmail.com

 

Завідувач кафедри:

проф. Шапран Євген Миколайович 

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників:

бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи менеджменту
 • Основи підприємництва
 • Маркетинг
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом
 • Бухгалтерський облік
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Товарознавство
 • Ціноутворення
 • Торговельне підприємництво
 • Екологія
 • Біржова діяльність
 • Економіка та організація торгівлі
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Управління ресурсами і витратами

Та інші

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством; органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування; прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень; оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління. Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Випускники бакалаври отримують право навчатися в магістратурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний):

фахівець з ефективності підприємництва; товарознавець; фахівець із якості;

інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); маклер біржовий; молодший науковий співробітник (біржові операції); професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

 

Медіаконтент:

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram:  https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Telegram: https://t.me/joinchat/cmS2aYWqgRA5YmUy (у цій групі можна ставити питання, що Вас цікавлять)

Facebook: доступно за посиланням

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjxGWHuU1h0GR_YwyRINWqg

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра предпринимательства, торговли и логистики

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1-й подъезд, 3-й этаж, комната 4.

Телефон: (057) 707-63-62, (099) 104-22-92

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Е-mail: PTET@khpi.edu.ua ; ktpd343@gmail.com

 

Заведующий кафедрой:

проф. Шапран Евгений Николаевич

 

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Основы менеджмента
 • Основы предпринимательства
 • Маркетинг
 • Финансы, деньги и кредит
 • Экономика предприятия
 • Управление персоналом
 • Бухгалтерский учет
 • Оптимизационные методы и модели
 • Товароведение
 • Ценообразование
 • Торговое предпринимательство
 • Экология
 • Биржевая деятельность
 • Экономика и торговая организация
 • Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами
 • Внешнеэкономическая деятельность предприятия
 • Управление ресурсами и расходами

И другие

 

Характеристика конкурсного предложения:

Усвоение материала, предусмотренного учебной программой, формирует у студентов систему теоретических знаний, прикладных умений и навыков по использованию основ прикладной экономики, методов организации продуктивной экономической деятельности, управлению качеством товаров и услуг на уровне организации или предприятия, направленных на достижение успеха в решении конкретных экономических задач, учитывая вызовы современного этапа развития экономики.

Преимуществами специалистов по указанному конкурсному предложению являются: возможность учредить и обеспечить компетентное развитие собственного бизнеса в сфере производства и торговли, оказывать качественные услуги и осуществлять сделки на товарных биржах; возможность реализации общих функций управления предприятием; органическое сочетание изучения экономики и права, предпринимательства, менеджмента и информационно-компьютерных технологий, а также ряд социальных дисциплин, охватывающих теорию и практику социально-экономических отношений и делового общения; принятие оперативных решений в пределах своей компетенции; функциональная и информационная подготовка проектов решений; оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная деятельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а также самостоятельными организациями, преимущественно не имеющими аппарата управления.

Студенты в процессе обучения получают теоретические знания и практические навыки организации и эффективного ведения собственного дела и бизнес-проектов. Выпускники магистратуры – конкурентоспособные специалисты во многих областях, ведь данная специальность имеет широкий спектр применения: от материального производства – в сферу услуг, от частного бизнеса – до транснациональных корпораций.

У студентов есть возможность учиться в группах, где преподавание всех учебных дисциплин ведется на английском языке.

Выпускники магистратуры получают право обучаться в аспирантуре на конкурсной основе (бюджет и контракт).

Возможности трудоустройства:

Название профессиональной квалификации соответствует Национальному классификатору Украины «Классификатор профессий» ДК 003: 2010 (перечень не полный): специалист по эффективности предпринимательства; товаровед; специалист по качеству; инспектор-товаровед; инспектор государственный по качеству товара и торговли; инспектор по контролю качества продукции; менеджер (управляющий) систем качества; менеджер (управляющий) в торговле; менеджер (управляющий) в розничной торговле бытовыми и непродовольственными товарами; специалист по биржевым операциям; аукционист (лицитатор); маклер биржевой; младший научный сотрудник (биржевые операции); профессионал-организатор торговли на рынке ценных бумаг.

 

Медиаконтент:

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram:  https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Telegram: https://t.me/joinchat/cmS2aYWqgRA5YmUy (в этой группе можно задавать интересующие Вас вопросы)

Facebook: доступно по ссылке

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjxGWHuU1h0GR_YwyRINWqg

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.