181 - Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства (Магістр)

Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.

Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної та проектно-технологічної діяльності.

Шифр: 181.02M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології продуктів бродіння і виноробства.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології жирів і продуктів бродіння, м. Харків, вул. Кирпичова,2, технічний корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Завідувач кафедри Гладкий Федір Федорович, доктор технічний наук, професор.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Актуальні питання пивоваріння. Сучасні технології вина і коньяку. Біохімія солоду і пива. Актуальні питання технології спирту, лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв. Технології переробки вторинних продуктів. Технології дріжджів та продуктів мікробного походження. Інженерне проектування технологій бродильних виробництв, алкогольних і безалкогольних напоїв.
Характеристика спеціалізації «Технологія продуктів бродіння і виноробства» включає розробку технологічних частин проекту; створення нових, або удосконалення існуючих технологічних систем; забезпечення випуску якісної продукції; розроблення нормативної документації; контролювання технологічних процесів, організування випуску нової якісної продукції.
Можливості працевлаштування Випускники працюють у навчальних закладах, займати посади у науково-дослідних установах, на пивоварних заводах і малих пивоварнях, спиртових, лікеро-горілчаної, виноробних заводах та інших підприємствах бродильної галузі України:

–       ВАТ «САН ІнБев Україна»

–       ДП «Артемівський спиртовий завод»

–       ДП «Харківський завод шампанських вин»

–       ВАТ «Артемівськ Вайнері»

–       ВАТ  «Завод Березівські мінеральні води»

–       ТОВ ЛГЗ «Прайм»

–       ДП «Харківпаб»

–       ВАТ «Східно-українська компанія «Малтюроп»

–       Ресторан пивоварня «AltBier»

–       Чеська пивоварня «Старгород».

Медіаконтент: 1)    Майстер-клас «Смаколик».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Світ освіти» про майстер-клас з виготовлення косметики. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ школа-семінар «Практичні питання роботи лабораторій харчових підприємств».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Ювілей кафедри: 85 років. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Ювілей кафедри: 80 років.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

О специализации Технологии продуктов брожения и виноделия – это технологии для разработки, массового выпуска и хранения всех видов продукции, выпускаемой предприятиями бродильной промышленности.

Сферой деятельности специалистов в технологии продуктов брожения и виноделия являются ликероводочная, винодельческая, пивоваренная и безалкогольная отрасли пищевой промышленности.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся усовершенствовать свои знания и умения в сфере пищевых технологий по инженерному и научному направлению. Главной задачей программы подготовки магистра является формирование у него широкого научно-технического кругозора. Программа сбалансирована по научно-исследовательской, педагогической, организационно-технологической и проектно-технологической деятельности.
Название образовательной программы / специализации Технологии продуктов брожения и виноделия.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра технологии жиров и продуктов брожения, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, технический корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Заведующий кафедрой Гладкий Федор Федорович, доктор технических наук, профессор.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Актуальные вопросы пивоварения. Современные технологии вина и коньяка. Биохимия солода и пива. Актуальные вопросы технологии спирта, ликероводочных изделий и безалкогольных напитков. Технологии переработки вторичных продуктов. Технологии дрожжей и продуктов микробного происхождения. Инженерное проектирование технологий бродильных производств, алкогольных и безалкогольных напитков.
Характеристика специализации Специализация «Технологии продуктов брожения и виноделия» включает разработку технологических частей проекта; создание новых или усовершенствование существующих технологических систем; обеспечение выпуска качественной продукции; разработку нормативной документации; контроль технологических процессов, организацию выпуска новой качественной продукции.
Возможности трудоустройства Выпускники работают в учебных заведениях, занимают должности в научно-исследовательских учреждениях, на пивоваренных заводах и малых пивоварнях, спиртовых, ликероводочных, винодельческих заводах и других предприятиях бродильной отрасли Украины:

–       ОАО «САН ИнБев Украина»

–       ГП «Артемовский спиртовой завод»

–       ГП «Харьковский завод шампанских вин»

–       ОАО «Артемовск Вайнери»

–       ОАО «Завод Березовские минеральные воды»

–       ООО ЛВЗ «Прайм»

–       ОАО «Восточно-украинская компания «Малтюроп »

–       Ресторан пивоварня «AltBier»

–       Чешская пивоварня “Старгород”.

Медиаконтент 1) Мастер-класс «Вкусняшка».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Мир образования» о мастер-класс по изготовлению косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) II школа-семинар «Практические вопросы работы лабораторий пищевых предприятий».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Юбилей кафедры: 85 лет. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Юбилей кафедры: 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Specialization Technologies of fermentation products and winery are technologies for development, mass production and storage of all types of products produced by enterprises of the fermentation industry. The field of activity of fermentation and winery specialists are distillery, winery, brewing and non-alcoholic branches of the food industry.
Brief description of the educational program / specialization The educational and professional master’s program is designed for students who want to improve their knowledge and skills in food technology through engineering and research. The main task of the Master’s program is to form a broad scientific and technical outlook. The program is balanced between researching, teaching, organizational, technological, and project-technological activities.
Educational program / specialization Technology of Fermentation Products and Winery.
Contacts Department of Technology of Fat and Fermentation Products, Technical Building, 2 Kirpicheva Str., Kharkiv,

tel. 057-707-63-64, 057-707-63-29

1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Head of the department Gladkyi Fedir Fedorovych, Doctor of Engineering, Professor.
Educational and qualification levels of graduates master
Main special educational disciplines Topical issues of brewing. Modern wine and brandy technology. Biochemistry of malt and beer. Topical issues in the technology of alcohol, alcoholic beverages and soft drinks. Technologies of recycling of secondary products. Technologies of yeast and products of microbial origin. Engineering design of technology of fermentation productions, alcoholic and non-alcoholic beverages.
Additional characteristics of specialization «Technology of fermentation products and winery»  includes the development of technological parts of the project; creation of new or improvement of existing technological systems; ensuring the production of high quality products; development of regulatory documentation; control of technological processes, organization of production of new quality products.
Employment Opportunities Graduates work at large and small breweries, liquor, wineries and other enterprises of the Ukrainian fermentation industry:

– OJSC SUN InBev Ukraine

– State Enterprise “Artemivsky Alcohol Plant”

– State enterprise “Kharkov factory of champagne wines”

– OJSC “Artemivsk Weineri”

– JSC “Plant Berezivsky mineral water”

– LLC “LG” Prime

– “KharkivPab” SE

– OJSC “Eastern Ukrainian company” Maltyurop ”

– AltBier brewery restaurant

– “Stargorod”, the Czech brewery

–        and many others

Media: 1)    Master-Class «Tasty».

https://vimeo.com/245190972

2) TV Project «World of Education» about the master-class concerned cosmetics production. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ school-seminar «Practical issues of working in laboratories of food engineering».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Department’s Anniversary: 85 years. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Department’s Anniversary: 80 years.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Технології жирів та продуктiв бродiння

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології продуктів бродіння і виноробства (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *