162 - Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія (Магістр)

Фармацевтична біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій виробництва лікарських препаратів, вакцин, гормонів, імуномодуляторів, вітамінів та інших біологічно активних речовин та добавок з використанням організмів-продуцентів.

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте поглиблені знання з розробки технологій отримання біофармацевтичних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерної реалізації. Програма включає фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання біофармацевтичних продуктів та створення біологічних агентів.

Шифр: 162.02M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 162.2 «Фармацевтична біотехнологія»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Інтернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Завідувач кафедри Доктор фізико-математичних наук, професор Огурцов Олександр Миколайович

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, Магістр, Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Біоматеріалознавство та інженерія біотканин

Біоінформатика та інформаційна біотехнологія

Основи наукових досліджень

Технології мікробного синтезу

Біосинергетика

Моделювання та оптимізація систем та процесів в біотехнології

Біотехнологія фармсубстанцій та фармпрепаратів

Біонанотехнологія, нанобіофізика та нанофармація

Аналітичний контроль та стандартизація фармсубстанцій та фармпрепаратів

Технології виробництва готових лікарських форм

Генетична інженерія та біоінженерія

Аналітичні методи науково-дослідної роботи в фармацевтичній біотехнології

Характеристика спеціалізації Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» готує фахівців у сфері інженерної та наукової діяльності в біотехнології та біоінженерії на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Об’єктами вивчення та діяльності магістра з біотехнології та біоінженерії є біотехнологічні процеси отримання біофармацевтичних продуктів та біологічно активних речовин шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерна реалізація. До професійних компетентностей також відноситься розробка нових або удосконалення існуючих технологічних процесів, які відповідають сучасним вимогам підприємств фармацевтичної, біотехнологічної та мікробіологічної промисловості; здійснення наукових, теоретичних та експериментальних досліджень, базуючись на фундаментальних законах і положеннях та з використанням методів математичного планування експерименту.
Можливості працевлаштування Список підприємств та установ, на яких працюють випускники кафедри https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медіаконтент: https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

О специализации Фармацевтическая биотехнология – это специализация специальности 162 «Биотехнологии и биоинженерия», которая входит в область знаний 16 «Химическая и биоинженерия». Специализация 162.2 «Фармацевтическая биотехнология» ориентирована на получение углублённых знаний о разработке технологий производства лекарственных препаратов, вакцин, гормонов, иммуномодуляторов, витаминов и других биологически активных веществ и добавок с использованием организмов-продуцентов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Фармацевтическая биотехнология» (в отличие от большинства специализаций, которые ориентированы на относительно узкую область практических применений) готовит более универсальных специалистов – вы получите углублённые знания о разработке технологий получения биофармацевтических веществ и продуктов путём биосинтеза и/или биотрансформации, а также их инженерной реализации. Программа включает фундаментальные и прикладные научные основы промышленного использования биосинтетического потенциала живых объектов для получения биофармацевтических продуктов и создания биологических агентов.
Название образовательной программы / специализации 162.2 «Фармацевтическая биотехнология»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Биотехнология, биофизика и аналитическая химия»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Интернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Заведующий кафедрой Доктор физико-математических наук, профессор Огурцов Александр Николаевич

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, Магистр, Доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Биоматериаловедение и инженерия биотканей

Биоинформатика и информационная биотехнология

Основы научных исследований

Технологии микробного синтеза

Биосинергетика

Моделирование и оптимизация систем и процессов в биотехнологии

Биотехнология фармсубстанций и фармпрепаратов

Бионанотехнология, нанобиофизика и нанофармация

Аналитический контроль и стандартизация фармсубстанций и фармпрепаратов

Технологии производства готовых лекарственных форм

Генная инженерия и биоинженерия

Аналитические методы научно-исследовательской работы в фармацевтической биотехнологии

Характеристика специализации Специализация 162.2 «Фармацевтическая биотехнология» готовит специалистов в сфере инженерной и научной деятельности в биотехнологии и биоинженерии на базе образовательно-квалификационного уровня бакалавр. Объектами изучения и деятельности магистра биотехнологии и биоинженерии являются биотехнологические процессы получения биологически активных веществ и продуктов путём биосинтеза и/или биотрансформации, а также их инженерная реализация. К профессиональным компетентностям также относится разработка новых или усовершенствование существующих технологических процессов, которые соответствуют современным требованиям предприятий фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности; проведение научных, теоретических и экспериментальных исследований, основываясь на фундаментальных законах и положениях и с использованием методов математического планирования эксперимента.
Возможности трудоустройства Список предприятий и организаций, на которых работают выпускники кафедры https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медиаконтент https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

162 Біотехнології та біоінженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра бiотехнологiї, біофізики та аналiтичної хiмiї

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фармацевтична біотехнологія (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *