072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

Rated 5.00 out of 5 based on 5 customer ratings
(5 відгуків)

Освітня програма «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»

 

Фінанси, банківська справа та страхування – це важлива сфера діяльності, пов’язана із управлінням процесами руху грошових засобів як в межах національної економіки, так і на рівні міжнародних фінансових відносин.  Освітня програма «Фінанси і банківська справа» надає можливості отримати сучасні знання у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів.

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Контакти:

Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів. 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх. к. 205, телефон (057) 707-66-68

е-mail: kaf.mbfin@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:
Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінанси; гроші і кредит; бюджетна система; банківська система; страхування; фінанси підприємств; фінансове планування та бюджетування; фінансовий контроль і аудит; міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції тощо.

Характеристика спеціалізації:
Спеціалізація «Фінанси і банківська справа» спрямована на підготовку фахівців із сучасним соціально-економічним мисленням, які добре розуміють фінансові проблеми різноманітних суб’єктів бізнесу, банківської системи, державних фінансів; здатні вирішувати практичні завдання та складні спеціалізовані ситуації у сфері формування, розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів; розробляти фінансові плани та бюджети; обґрунтовувати окремі напрями фінансової політики, інвестиційних та інноваційних проектів й джерел їх фінансування тощо.

Конкурентні переваги спеціалізації «Фінанси і банківська справа»: українська або англійська мова навчання; участь у програмах академічної мобільності у ЗВО європейських країн; використання активних методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на первинних посадах фахівців в органах державного фінансового управління і контролю, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері фінансового посередництва, недержавного пенсійного страхування, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

Медіаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Сторінка кафедри у Fb: fb.com/groups/kafMBiF

Презентація кафедри англ. мовою: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедри: https://www.instagram.com/ibf_khpi

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Назва спеціалізації:

Податкове адміністрування

 

Контакти:

Кафедра менеджменту та оподаткування
Адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, навчальний корпус №5, 4-й поверх, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

 

Завідувач кафедри:

Краснокутська Наталія Станіславівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Податкова система; податковий облік і звітність; основи оподаткування; фінанси, гроші та кредит; страхування; аналіз господарської діяльності та інші.

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Податкове адміністрування» має за мету підготовку фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність у сфері оподаткування. Область професійної діяльності бакалавра з оподаткування – організація податкового обліку на підприємстві та побудова дієвої системи нарахування та сплати податків, зокрема: планування та бюджетування податків, техніко-економічне обґрунтування реальних податків на основі аналізу діяльності підприємства та законодавчо-нормативної бази, формування джерел сплати податків.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах фахівців в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi
Група про вступ 2021: https://t.me/vstup21mto

Запитання і відповіді про конкурсну пропозицію: https://www.youtube.com/watch?v=z4N7eDkRvfg

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»

 

Контакти:

Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів. 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх. к. 205, телефон (057) 707-66-68

е-mail: kaf.mbfin@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінанси; гроші і кредит; бюджетна система; банківська система; страхування; фінанси підприємств; фінансове планування та бюджетування; фінансовий контроль і аудит; міжнародні фінансові ринка; міжнародна банківська справа; фінанси міжнародних корпорацій тощо.

Характеристика спеціалізації:
Спеціалізація «Міжнародні фінанси» спрямована на підготовку фахівців із сучасним соціально-економічним мисленням, які добре розуміють механізми функціонування фінансових систем у світі та національній економіці; здатні вирішувати практичні завдання та складні спеціалізовані ситуації у сфері формування, розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів; розробляти фінансові плани та бюджети; обґрунтовувати окремі напрями фінансової політики, інвестиційних та інноваційних проектів й джерел їх фінансування тощо.

Конкурентні переваги спеціалізації «Міжнародні фінанси»: українська або англійська мова навчання; участь у програмах академічної мобільності у ЗВО європейських країн; використання активних методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на первинних посадах фахівців в органах державного фінансового управління і контролю, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері фінансового посередництва, недержавного пенсійного страхування, у підприємствах різних форм власності, у тому числі тих, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародних компаніях, а також започатковувати власний бізнес.

Медіаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Сторінка кафедри у Fb: fb.com/groups/kafMBiF

Презентація кафедри англ. мовою: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедри: https://www.instagram.com/ibf_khpi

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

Название специализации:

Финансы и банковское дело

Контакты:

Кафедра международного бизнеса и финансов, 61002 г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5,  этаж, комната 205, телефон (057)707-66-69,

е-mail: kaf.mbfin@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Федоренко Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр, магистр, доктор философии

Основные специальные учебные дисциплины: финансы; деньги и кредит; бюджетная система; банковская система; страхование; финансы предприятий; финансовое планирование  бюджетирование; финансовый контроль и аудит; международные кредитно-расчетные и валютные операции и др.

Характеристика специализации:

Специализация «Финансы и банковское дело» направлена на подготовку специалистов с современным социально-экономическим мышлением, которые хорошо понимают финансовые проблемы разнообразных субъектов бизнеса, банковской системы, государственных финансов; способны решать практические задачи и сложные специализированные ситуации в сфере формирования, распределения и эффективного использования финансовых ресурсов; разрабатывать финансовые планы и бюджеты; обосновывать отдельные направления финансовой политики, инвестиционных и инновационных проектов и источников их финансирования и др.

 

Конкурентные преимущества специализации «Финансы и банковское дело»: украинский или английский язык обучения; участие в программах академической мобильности в ВУЗах европейских стран; использование активных методик обучения.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на первичных должностях в органах государственного финансового управления и контроля, в банках и кредитных союзах, страховых и инвестиционных компаниях, в сфере финансового посредничества, негосударственного пенсионного страхования, в предприятиях разных форм собственности, а также организовать собственный бизнес.

Медиаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Страница кафедры на Fb: fb.com/groups/kafMBiF

Презентация кафедры на англ. языке: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедры: https://www.instagram.com/ibf_khpi

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

Название специализации:
Налоговое администрирование

 

Контакты:

Кафедра менеджмента и налогообложения
Адрес: 61024, г.. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, учебный корпус №5, 4-й этаж, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Краснокутская Наталья Станиславовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

Налоговая система; налоговый учет и отчетность; основы налогообложения; финансы, деньги и кредит; страхование анализ хозяйственной деятельности и другие.

Характеристика специализации:

Специализация «Налоговое администрирование» готовит специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере налогообложения. Область профессиональной деятельности бакалавра по налогообложению – организация налогового учета на предприятии и построение системы начисления и уплаты налогов, в частности: планирование и бюджетирование налогов, технико-экономическое обоснование реальных налогов на основе анализа деятельности предприятия и нормативно-правовой базы, формирование источников уплаты налогов.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на первичных должностях специалистов в органах государственного финансового управления и контроля, налогового администрирования, в банках и кредитных союзах, страховых и инвестиционных компаниях, в сфере денежного посредничества, негосударственного пенсионного страхования; на предприятиях различных форм собственности, а также начинать собственный бизнес

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi
Группа о поступлении 2021: https://t.me/vstup21mto

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/watch?v=z4N7eDkRvfg

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»

 

Контакты:

Кафедра международного бизнеса и финансов, 61002 г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5,  этаж, комната 205, телефон (057) 707-66-69,

е-mail: kaf.mbfin@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Федоренко Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр, магистр, доктор философии

Основные специальные учебные дисциплины: финансы; деньги и кредит; бюджетная система; банковская система; страхование; финансы предприятий; финансовое планирование  бюджетирование; финансовый контроль и аудит; международные финансовые рынки; международное банковское дело; финансы международных корпораций и др.

Характеристика специализации:

Специализация «Международные финансы» направлена на подготовку специалистов с современным социально-экономическим мышлением, которые хорошо понимают механизмы функционирования финансовых систем в мире и национальной экономике; способны решать практические задачи и сложные специализированные ситуации в сфере формирования, распределения и эффективного использования финансовых ресурсов; разрабатывать финансовые планы и бюджеты; обосновывать отдельные направления финансовой политики, инвестиционных и инновационных проектов и источников их финансирования и др.

 

Конкурентные преимущества специализации «Международные финансы»: украинский или английский язык обучения; участие в программах академической мобильности в ВУЗах европейских стран; использование активных методик обучения.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на первичных должностях в органах государственного финансового управления и контроля, в банках и кредитных союзах, страховых и инвестиционных компаниях, в сфере финансового посредничества, негосударственного пенсионного страхования, в предприятиях разных форм собственности, в том числе, ведущих внешнеэкономическую деятельность, международных компаниях, а также организовать собственный бизнес.

Медиаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Страница кафедры на Fb: http://fb.com/groups/kafMBiF

Презентация кафедры на англ. языке: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедры: https://www.instagram.com/ibf_khpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

5 відгуків для Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

 1. Оцінено в 5 з 5

  Найкраща спеціальність!!!

  Найкраща спеціальність серед тих, з яких я обирала при вступі!
  Майже всі одногрупники працюють за фахом, дуже вдячна викладачам кафедри за сприяння у працевлаштуванні!

 2. Оцінено в 5 з 5

  Крутые преподаватели!

  Реально помогают студентам и идут на встречу во время учёбы!

 3. Оцінено в 5 з 5

  Мар’яна

  Позитивне ставлення викладачів, допомога та підтримка – ніколи не пожалкувала про вступ на цю кафедру!

 4. Оцінено в 5 з 5

  Данило

  Гарні викладачі, людське ставлення та допомога, студенторієнтованість.

 5. Оцінено в 5 з 5

  Макс

  Кафедра супер!!!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *