162 - Біотехнології та біоінженерія

Промислова біотехнологія (Бакалавр)

Промислова біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.1 «Промислова біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій використання організмів-продуцентів у харчовій та бродильній промисловості, у промисловому виробництві біопалива, у виробництві фармацевтичних препаратів, у біосенсориці, у сільському господарстві, в екологічно-орієнтованих галузях переробки промислових та побутових відходів.

 

Спеціалізація «Промислова біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте фахові знання з розробки біотехнологій для харчової, бродильної та фармацевтичної промисловості, для промислового виробництва біогазу та біодизелю, для біохімічної інженерії, агробіотехнології та екобіотехнології.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 162.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Про спеціалізацію / освітню програму:

Назва освітньої програми / спеціалізації 162.1 «Промислова біотехнологія»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Інтернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Завідувач кафедри Доктор фізико-математичних наук, професор Огурцов Олександр Миколайович

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, Магістр, Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Біологія клітини

Фундаментальні основи біотехнології

Аналітична хімія

Фізико-хімічні методи аналізу

Загальна мікробіологія і вірусологія

Біофізика

Біохімія

Біоорганічна хімія

Біофізична хімія

Біологічні та хімічні сенсорні системи

Методи аналізу біологічних систем

Генетика

Молекулярна біологія

Молекулярна та хімічна біофізика

Основи біохімічної інженерії

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Устаткування біотехнологічних виробництв

Основи проектування та автоматизації біотехнологічних підприємств

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

Загальна біотехнологія

Агробіотехнологія

Екобіотехнологія

Промислова біотехнологія

Характеристика спеціалізації Спеціалізація 162.1 «Промислова біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій використання організмів-продуцентів у харчовій промисловості, у промисловому виробництві біогазу та біодизелю, у виробництві фармацевтичних препаратів та у біосенсориці. До складу «Промислової біотехнології» входять агробіотехнологія, що розробляє біотехнології виробництва сільськогосподарських культур, виробництво кормових вітамінів, амінокислот та білків, силосних заквасок, пробіотиків, ентомопатогенних препаратів, бактеріальних добрив та компостів, а також екобіотехнологія, що розробляє біотехнології переробки промислових та побутових відходів, технології біоремедіації забруднених територій, вермикультивування, біологічної очистки газових викидів, збагачення повітря киснем, біодеградації нафтових забруднень.
Можливості працевлаштування Список підприємств та установ, на яких працюють випускники кафедри https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медіаконтент: https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

О специализации Промышленная биотехнология – это специализация специальности 162 «Биотехнологии и биоинженерия», которая входит в область знаний 16 «Химическая и биоинженерия». Специализация 162.1 «Промышленная биотехнология» ориентирована на получение углублённых знаний о разработке технологий использования организмов-продуцентов в пищевой и бродильной промышленности, в промышленном производстве биотоплива, в производстве фармацевтических препаратов, в биосенсорике, в сельском хозяйстве, в экологически-ориентированных отраслях переработки промышленных и бытовых отходов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Промышленная биотехнология» (в отличие от большинства специализаций, которые ориентированы на относительно узкую область практических применений) готовит более универсальных специалистов – вы получите профессиональные знания о разработке биотехнологий для пищевой, бродильной и фармацевтической промышленности, для промышленного производства биогаза та биодизеля, для биохимической инженерии, агробиотехнологии и экобиотехнологии.
Название образовательной программы / специализации 162.1 «Промышленная биотехнология»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Биотехнология, биофизика и аналитическая химия»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Интернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Заведующий кафедрой Доктор физико-математических наук, профессор Огурцов Александр Николаевич

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, Магистр, Доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Биология клетки

Фундаментальные основы биотехнологии

Аналитическая химия

Физико-химические методы анализа

Общая микробиология и вирусология

Биофизика

Биохимия

Биоорганическая химия

Биофизическая химия

Биологические и химические сенсорные системы

Методы анализа биологических систем

Генетика

Молекулярная биология

Молекулярная и химическая биофизика

Основы биохимической инженерии

Процессы и аппараты биотехнологических производств

Оборудование биотехнологических производств

Основы проектирования и автоматизации биотехнологических предприятий

Нормативное обеспечение биотехнологических производств

Общая биотехнология

Агробиотехнология

Экобиотехнология

Промышленная биотехнология

Характеристика специализации Специализация 162.1 «Промышленная биотехнология» ориентируется на получение углублённых знаний о разработке технологий использования организмов-продуцентов в пищевой промышленности, в промышленном производстве биогаза та биодизеля, в производстве фармацевтических препаратов и в биосенсорике. В состав «Промышленной биотехнологии» также входят агробиотехнология, которая разрабатывает биотехнологии производства сельскохозяйственных культур, производство кормовых витаминов, аминокислот и белков, силосных заквасок, пробиотиков, энтомопатогенных препаратов, бактериальных удобрений и компостов, а также экобиотехнология, которая разрабатывает биотехнологии переработки промышленных и бытовых отходов, технологии биоремедиации загрязнённых территорий, вермикультивирования, биологической очистки газовых выбросов, обогащения воздуха кислородом, биодеградации нефтяных загрязнений.
Возможности трудоустройства Список предприятий и организаций, на которых работают выпускники кафедры https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медиаконтент https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

162 Біотехнології та біоінженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра бiотехнологiї, біофізики та аналiтичної хiмiї

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Промислова біотехнологія (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *