Відображається 25-36 з 125 результатів

 • ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА, КАБЕЛЬНА ТА ОПТОВОЛОКОННА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це унікальна можливість отримати комплексну підготовку в області основних принципів електричної інженерії для ефективно працюючих підприємств та динамічного ринку за єдиною спеціалізацією  в Україні!

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це набуття фахових знань та навичок кваліфіковано розробляти, впроваджувати та обслуговувати існуючи і новітні ефективні технології та електроізоляційні конструкції,  сучасні  силові кабельні системи для вітроенергетичних та фотоелектричних установок, захищені проводи для компактованих ліній електропередачі, оптичні кабелі для  структурованих кабельних систем.

   

  Інноваційний підхід до навчання та традиції  гарантують отримання базових та професійних знань. Будучи студентом, опануєте комп’ютерні та інформаційні технології. Як випускник, зможете звернутися до основ електроізоляційної техніки, монтажу  та експлуатації високовольтних силових та оптичних кабельних систем. Маєте виняткову перспективу наочно бачити передові технології, сучасні конструкції та технологічне обладнання.  Проведення   лабораторних занять, виконання курсових   проектів на філії кафедри  ПАТ «Завод «Південкабель» – одному із підприємств освітнього кластеру –  дає можливість набути унікальний практичний досвід, отримати рекомендації та гарантоване місце майбутньої роботи.

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр)

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр)

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Електромеханічні системи автоматизації та електропривод споживають до 70% усієї вироблюваної електроенергії. Вони призначені для перетворення електричної енергії в механічну, управління рухом машин та механізмів, транспортних засобів, станків з програмним керуванням, електропобутової техніки, роботів та маніпуляторів.

   

  Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації автоматизованих систем електроприводів машин та механізмів в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, аграрному секторі та ін.

 • Електропобутова техніка (Бакалавр)

  Електропобутова техніка (Бакалавр)

  Електропобутова техніка – це електротехнічні пристрої що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо.

   

  Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

  Термін підготовки складає:

  4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв,

  3 роки для випускників технікумів та коледжів.

  Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра.

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Бакалавр)

  Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Бакалавр)

  Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології – це сучасна спеціалізація з підготовки інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії та виробництва електроенергії на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) електростанціях.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення  самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, економії енергоресурсів та фінансової оцінки інвестиційних проектів, створення системи енергетичного менеджменту та аудиту. Програма дає можливість далі навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141.

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність Бакалавр Харків

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Бакалавр)

  Енергетичний менеджмент – це сучасне науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами.

  Енергоефективність – неодмінна умова розвитку будь-якого підприємства.

  Енергетичний менеджмент – інструмент ефективності інвестицій.

   

  Науково-технічний прогрес та розвиток країни, добробут та якість життя людини визначаються рівнем споживання енергії. В усіх промислово розвинених країнах темпи розвитку енергетики випереджають темпи розвитку інших галузей.

  Історія цивілізації – це  історія винаходу все нових і нових методів перетворення енергії, освоєння її нових джерел і в кінцевому підсумку – збільшення якості життя.

  Незважаючи на багатовікову історію енергетики, головним завданням сьогодення є підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та раціональне управління їх споживанням. Будь сучасним – стань енергоефективним з нашою допомогою.

 • 142.01 «Енергогенеруючі технології та установки»

  Енергогенеруючі технології та установки (Бакалавр)

  Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості і в побуті.

  Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні  методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

  Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші, які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті.

   

  Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

  Головною перевагою освітньої програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого інженера – енергетика. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки (технічна термодинаміка, теорія тепло масообміну, гідрогазодинаміка, перетворення енергії, теорія горіння та інші).

 • Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Бакалавр)

  Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

   

  Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки бакалаврів є збалансоване поєднання теоретичної підготовки та набуття практичних умінь на базі сучасного обладнання та фахового програмного забезпечення. Програма має необхідний рівень соціально-гуманітарної підготовки фахівця та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією.

 • Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)

  Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)

  Зварюванням називається процес одержання нероз’ємних з’єднань за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між частками, що зварюються, при їхньому місцевому (загальному) нагріванні або пластичному деформуванні, або спільною дією того й іншого.

  Суть зварювання полягає в зближенні елементарних часток, щоб між ними почали діяти міжатомні зв’язки, які забезпечують міцність з’єднання. Такому зближенню перешкоджає висока міцність і твердість металу: його атоми міцно утримуються у вузлах кристалічних ґрат.

   

  Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

 • Інженерія даних та знань (Бакалавр)
 • Інженерія логістичних систем вступ Бакалавр

  Інженерія логістичних систем (Бакалавр)

  Інженерія логістичних систем – це спеціалізація, яка дозволить вам стати фахівцями у сфері проектування логістичних систем виробничих і матеріальних потоків, автоматизованих складів, контейнерних терміналів портів, керування організацією та оптимізацією руху матеріальних потоків підприємств, транспорту і транспортних операцій.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі інженерії логістичних систем. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 • Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)

  Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)

  «Прикладна фізика та наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямів фізики, зокрема радіофізики, що ставлять за мету розв’язання фізичних проблем для практичних застосувань знань, наприклад в галузі наукомістких технологій, систем, наноматеріалів та створення нових приладів, апаратури, обладнання.

   

  Основні напрями підготовки: проектування, розробка та обслуговування радіотехнічної і радіофізичної апаратури та різноманітних радарних систем,  комп’ютериз­ова­них систем автоматичного управління, антено-фідерних систем, систем  мобільного зв’язку, супутникових інформаційних та навігаційних систем, бездротових локальних мереж передачі  даних  (Wi-Fi, Bluetooth), дослідження космічного середовища. Освіта, отримана за спеціальністю,  дозволяє легко адаптуватися в будь-якій галузі, пов’язаній з радіофізикою та електронікою. Можливості працевлаштування: підприємства радіоелектронної промисловості; наукові інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового); радіостанції та телеканали; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; організації з виробництва та продажу комп’ютерної техніки тощо.