181 - Харчові технології

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Бакалавр)

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел  ̶  це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.

До компетенції фахіців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові технології продуктів харчування.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 181.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології жирів і продуктів бродіння, м. Харків, вул. Кирпичова,2, технічний корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Завідувач кафедри Гладкий Федір Федорович, доктор технічний наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Матеріалознавство в олійножировій галузі. Основи ферментології. Контроль якості та безпека олійножирових продуктів. Технологічне обладнання олійножирових виробництв. Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників.

Технологія води і водопідготовки харчових виробництв. Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі.

Характеристика спеціалізації «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів переробки олійної сировини з метою одержання білкових продуктів, олій та продуктів їх переробки (маргаринів, майонезів), кондитерських виробів, мила, ефірних масел і парфумерних продуктів.
Можливості працевлаштування Випускники працюють на підприємствах олійно-жирового комплексу України, кондитерських фабриках, молокозаводах та інших підприємствах харчової промисловості:

–      Український науково-дослідний інститут олії та жирів (м. Харків)

–      ТОВ «Нестле Україна»

–      Корпорація «Бісквіт-шоколад»

–      ТОВ «Ново-Водолажський  МЖК»

–      ТОВ «Слобожанський миловар»

–      Компанія «Кернел Груп»

–      ПАТ «Пологівський ОЕЗ»

–      ЗАТ «Запорізький олійно-жировий комбінат»

–      ТОВ «ВКГ « Лісова казка»

–       Компанія «Procter&Gamble»

Медіаконтент: 1)    Мастер-класс «Вкусняшка».

https://vimeo.com/245190972

2)    Телепроект «Мир образования». Мастер-класс по изготовлению косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) II школа-семинар «Практические вопросы работы лабораторий пищевых предприятий».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Юбилей кафедры: 85 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Юбилей кафедры: 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

О специализации Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел  ̶  это технологии, применяемые в области разработки и массового выпуска и   хранения всех видов жиров, растительных масел, их производных, аналогов, а также жиросодержащих продуктов и продуктов комплексной переработки масличного сырья.

В компетенцию специалистов по технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел входят как традиционные, так и инновационные технологии продуктов питания.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра направлена ​​на формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для организации деятельности предприятий пищевой промышленности и решения практических задач по обеспечению качества пищевых продуктов.
Название образовательной программы / специализации Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра технологии жиров и продуктов брожения, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, технический корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Заведующий кафедрой Гладкий Федор Федорович, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Материаловедение в масложировой отрасли. Основы ферментологии. Контроль качества и безопасность масложировых продуктов. Технологическое оборудование масложировых производств. Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей.

Технология воды и водоподготовки пищевых производств. Технология отрасли. Технологические расчеты, учет и отчетность в отрасли.

Характеристика специализации Специализация «Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел» включает совокупность средств, приемов, способов и методов переработки масличного сырья с целью получения белковых продуктов, масел и продуктов их переработки (маргаринов, майонезов), кондитерских изделий, мыла, эфирных масел и парфюмерных продуктов.
Возможности трудоустройства Выпускники работают на предприятиях масложирового комплекса Украины, кондитерских фабриках, молокозаводах и других предприятиях пищевой промышленности:

–      Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров (г. Харьков)

–      ООО «Нестле Украина»

–      Корпорация «Бисквит-шоколад»

–      ООО «Ново-Водолажский МЖК»

–      ООО «Слобожанский мыловар»

–      Компания «Кернел Групп»

–      ОАО «Пологовский МЭЗ»

–      ЗАО «Запорожский масложировой комбинат»

–      ООО «ВКХ« Лесная сказка »

–       Компания «Procter & Gamble»

Медиаконтент 1)    Мастер-класс «Вкусняшка».

https://vimeo.com/245190972

2)    Телепроект «Мир образования». Мастер-класс по изготовлению косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) II школа-семинар «Практические вопросы работы лабораторий пищевых предприятий».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Юбилей кафедры: 85 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Юбилей кафедры: 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Specialization Technologies of fats, fat substitutes and essential oils are technologies used for development and mass production and storage of all types of fats, oils, and fat-containing products and products of complex processing of oilseeds.

The competence of specialists in the technology of fats, fat substitutes and essential oils include both traditional and new technologies of food products.

Brief description of the educational program / specialization Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів.

The educational and professional program for the bachelor’s degree is aimed at forming the general and professional competencies necessary for the organization of operation of enterprises of food industry and solving practical problems in food products quality assurance.

Educational program / specialization Technology of fats, fat substitutes and essential oils
Contacts Department of Technology of Fat and Fermentation Products, Technical Building, 2 Kirpicheva Str., Kharkiv,

tel. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Head of the department Gladkyi Fedir Fedorovych, Doctor of Engineering, Professor.
Educational and qualification levels of graduates bachelor
Main special educational disciplines Materials science in oil and fat industry. Fundamentals of Enzymology. Quality control and safety of oily products. Technological equipment of oil-and-fat industry. Scientific and practical basics of technology of fats and fat substitutes.

Technology of water and water treatment for food industry. Technology of Industry. Technological calculations, reporting in the industry.

Additional characteristics of specialization “Technology of fats, fat substitutes and essential oils” includes a set of tools, techniques, and methods for processing oilseeds in order to obtain food proteins, oils and products of their processing (such as margarine, mayonnaise), confectionery products, soap, essential oils and perfumery products.
Employment Opportunities Graduates work in educational institutions, hold positions in research institutions, enterprises of oil and fat industry of Ukraine, confectionery factories, milk processing factories and other enterprises of the food industry:

–         Ukrainian Research Institute of Oil and Fat (Kharkiv)

–         Nestle Ukraine Ltd.

–         Biscuit Chocolate Corporation

–         Novo-Vodolazhsky MHC Ltd.

–         “Slobozhansky mylovar, LLC

–         Kernel Group

–         PJSC “Pologovsky SEZ”

–         Zaporizhzhya Oil and Fat Complex Joint-Stock Company

–         “Lesnaya Skazka”, LLC

–         Procter & Gamble

Media: 1)    Master-Class «Tasty».

https://vimeo.com/245190972

2) TV Project «World of Education» about the master-class concerned cosmetics production. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ school-seminar «Practical issues of working in laboratories of food engineering».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Department’s Anniversary: 85 years. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Department’s Anniversary: 80 years.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Технології жирів та продуктiв бродiння

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *