181 - Харчові технології

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Магістр)

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел  ̶  це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.

До компетенції фахіців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові технології продуктів харчування.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної, проектно-технологічної діяльності.

Шифр: 181.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра технології жирів і продуктів бродіння, м. Харків, вул. Кирпичова,2, технічний корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Завідувач кафедри Гладкий Федір Федорович, доктор технічний наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Хімія вуглеводнів. Сучасні технології жирозамінників. Актуальні питання технологій видобування жирів. Інноваційні технології переробки жирів. Хімія жирів. Інженерне проектування технологій олійно-жирової галузі
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» включає розробку технологічних частин проекту; створення нових, або удосконалення існуючих технологічних систем; забезпечення випуску якісної продукції; розроблення нормативної документації; контролювання технологічних процесів, організування випуску нової якісної продукції.
Можливості працевлаштування Випускники працюють у навчальних закладах, займають посади у науково-дослідних установах, на підприємствах олійно-жирового комплексу України, кондитерських фабриках, молокозаводах та інших підприємствах харчової промисловості:

–      Український науково-дослідний інститут олії та жирів (м. Харків)

–      ТОВ «Нестле Україна»

–      Корпорація «Бісквіт-шоколад»

–      ТОВ «Ново-Водолажський  МЖК»

–      ТОВ «Слобожанський миловар»

–      Компанія «Кернел Груп»

–      ПАТ «Пологівський ОЕЗ»

–      ЗАТ «Запорізький олійно-жировий комбінат»

–      ТОВ «ВКГ « Лісова казка»

–      Компанія «Procter&Gamble»

Медіаконтент: 1)    Майстер-клас «Смаколик».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Світ освіти» про майстер-клас з виготовлення косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) ІІ школа-семінар «Практичні питання роботи лабораторій харчових підприємств».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Ювілей кафедри: 85 років.

https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Ювілей кафедри: 80 років.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

О специализации Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел  ̶  это технологии, применяемые в области разработки и массового выпуска и хранения всех видов жиров, растительных масел, их производных, аналогов, а также жиросодержащих продуктов и продуктов комплексной переработки масличного сырья.

В компетенцию специалистов по технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел входят как традиционные, так и инновационные технологии продуктов питания.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся усовершенствовать свои знания и умения в сфере пищевых технологий по инженерному и научному направлению. Главной задачей программы подготовки магистра является формирование у него широкого научно-технического кругозора. Программа сбалансирована по научно-исследовательской, педагогической, организационно-технологической и проектно-технологической деятельности.
Название образовательной программы / специализации Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра технологии жиров и продуктов брожения, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, технический корпус,

тел. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Заведующий кафедрой Гладкий Федор Федорович, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Химия углеводородов. Современные технологии жирозаменителей. Актуальные вопросы технологии добывания жиров. Инновационные технологии переработки жиров. Химия жиров. Инженерное проектирование технологий масложировой отрасли
Характеристика специализации Специализация «Технологии жиров, жирозаменителей и эфирных масел» включает разработку технологических частей проекта; создание новых или усовершенствование существующих технологических систем; обеспечение выпуска качественной продукции; разработку нормативной документации; контроль технологических процессов, организацию выпуска новой качественной продукции.
Возможности трудоустройства Выпускники работают в учебных заведениях, занимают должности в научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях масложирового комплекса Украины, кондитерских фабриках, молокозаводах и других предприятиях пищевой промышленности:

–      Украинский научно-исследовательский институт масла и жиров (г. Харьков)

–      ООО «Нестле Украина»

–      Корпорация «Бисквит-шоколад»

–      ООО «Ново-Водолажский МЖК»

–      ООО «Слобожанский мыловар»

–      Компания «Кернел Групп»

–      ОАО «Пологовский МЭЗ»

–      ЗАО «Запорожский масложировой комбинат»

–      ООО «ВКХ« Лесная сказка »

–      Компания «Procter & Gamble»

Медиаконтент 1) Мастер-класс «Вкусняшка».

https://vimeo.com/245190972

2) Телепроект «Мир образования» о мастер-класс по изготовлению косметики.

https://vimeo.com/240470203

3) II школа-семинар «Практические вопросы работы лабораторий пищевых предприятий».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Юбилей кафедры: 85 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Юбилей кафедры: 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Specialization Technologies of fats, fat substitutes and essential oils are technologies used for development and mass production and storage of all types of fats, oils, and fat-containing products and products of complex processing of oilseeds.

The competence of specialists in the technology of fats, fat substitutes and essential oils include both traditional and new technologies of food products.

Brief description of the educational program / specialization The educational and professional master’s degree program is designed for students who want to improve their knowledge and skills in food technology through engineering and research. The main task of the Master’s program is to form a broad scientific and technical outlook. The program is balanced between research, teaching, organizational and technological, design and technological activities
Educational program / specialization Technology of fats, fat substitutes and essential oils
Contacts Department of Technology of Fat and Fermentation Products, Technical Building, 2 Kirpicheva Str., Kharkiv,

tel. 057-707-63-64, 057-707-63-29, 1930tg@gmail.com, elpiven33@gmail.com

Head of the department Gladkyi Fedir Fedorovych, Doctor of Engineering, Professor.
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines Chemistry of hydrocarbons. Modern technology of fat substitutes. Topical issues of oil extraction technologies. Innovative technologies of fat processing. Chemistry of fats. Design and engineering of oil and fat industry technologies
Additional characteristics of specialization Specialization “Technologies of Fats, Fat Substitutes and Essential Oils” includes engineering design; creation of new or improvement of existing technological systems; quality products production; development of regulatory documentats; technological control, production of new quality products.
Employment Opportunities Graduates work in educational institutions, hold positions in research institutions, enterprises of oil and fat industry of Ukraine, confectionery factories, milk processing factories and other enterprises of the food industry:

–         Ukrainian Research Institute of Oil and Fat (Kharkiv)

–         Nestle Ukraine Ltd.

–         Biscuit Chocolate Corporation

–         Novo-Vodolazhsky MHC Ltd.

–         “Slobozhansky mylovar, LLC

–         Kernel Group

–         PJSC “Pologovsky SEZ”

–         Zaporizhzhya Oil and Fat Complex Joint-Stock Company

–         “Lesnaya Skazka”, LLC

–         Procter & Gamble

Media: 1)    Master-Class «Tasty».

https://vimeo.com/245190972

2) TV Project «World of Education» about the master-class concerned cosmetics production. https://vimeo.com/240470203

3) ІІ school-seminar «Practical issues of working in laboratories of food engineering».

https://www.youtube.com/watch?v=njkbAu7S4_c&t=198s

4) Department’s Anniversary: 85 years. https://www.youtube.com/watch?v=KgOZsd_P3PA

5) Department’s Anniversary: 80 years.

https://www.youtube.com/watch?v=j20CMiHt6bE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Технології жирів та продуктiв бродiння

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *