076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво (Бакалавр)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це творча організаційно-господарська діяльність, спрямована на досягнення успіху у сфері бізнесу та торгівлі в умовах ринкової конкуренції шляхом стратегічного планування та управління якістю товарів і послуг для оптимізації процесу їх просування від виробника до споживача.

 

Місія освітньої програми – готувати фахівців високого професійного рівня, здатних ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання та практичні навички в управлінні бізнес-процесами організацій, забезпечуючи зростання ринкової вартості їх активів у динамічному ринковому середовищі.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 076.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса: кабінет 4 (3-й поверх), математичний корпус, НТУ «ХПІ», вулиця Кирпичова 2, місто Харків, 61002, Україна.

Телефон: +38 (057) 707-60-45

Електронна пошта: ktpd343@gmail.com

Сайт кафедри: https://web.kpi.kharkov.ua/business/

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Протягом навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» студенти вивчатимуть більше 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати у кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток творчої особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземну мову, філософію, етику та естетику, психологію споживача.

До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, оптимізаційні методи і моделі.

До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.

Також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Характеристика спеціалізації Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

·         можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.

·         можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;

·         органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;

·         прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;

·         функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;

·         оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

Можливості працевлаштування Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, або успішно відкрити власну справу, а саме:

Посади пов’язані з підприємництвом:

·         директор малого підприємства за видами економічної діяльності

·         керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;

·         керівник підприємства сфери послуг;

·         менеджер компанії з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);

·         директор приватного підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, туризму, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

·         директор торговельної фірми;

·         керуючий або менеджер магазину;

·         приватний підприємець;

·         менеджер торговельного залу;

·         менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;

·         менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

·         фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;

·         фахівець із біржових операцій;

·         аукціоніст (ліцитатор);

·         торговельний брокер (маклер).

О специализации Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность – это творческая организационно-хозяйственная деятельность, направленная на достижение успеха в сфере бизнеса и торговли в условиях рыночной конкуренции путем стратегического планирования и управления качеством товаров и услуг для оптимизации процесса их продвижения от производителя к потребителю.
Короткое описание образовательной программы / специализации Миссия образовательной программы – готовить специалистов высокого профессионального уровня, способных эффективно реализовывать полученные теоретические знания и практические навыки в управлении бизнес-процессами организаций, обеспечивая увеличение рыночной стоимости их активов в динамической рыночной среде.
Название образовательной программы / специализации Специальность 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность»,

Специализация «Товароведение и торговое предпринимательство»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес: кабинет 4 (3-й этаж), математический корпус, НТУ «ХПИ», улица Кирпичева 2, город Харьков, 61002, Украина.

Телефон: +38 (057) 707-60-45

Электронная почта: ktpd343@gmail.com

Сайт кафедры: https://web.kpi.kharkov.ua/business/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Шапран Евгений Николаевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины В период обучения по специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» студенты будут изучать более 60 учебных дисциплин, которые условно можно объединить в несколько блоков.

К первому блоку относятся гуанитарные учебные дисциплины, направленные на расширение мировоззрения человека, развитие творческой личности. К ним можно отнести: историю Украины, историю украинской культуры, украинский язык (по профессиональному направлению), иностранный язык, философию, этику и эстетику, психологию потребителя.

Ко второму блоку следует отнести естественнонаучные и общеэкономические дисциплины, к которым относятся: политэкономия, микроэкономика, макроэкономика, экономическая теория, методы и модели оптимизации.

К третьему блоку относятся профессионально ориентированные дисциплины, направленные на профессиональную подготовку соискателей высшего образования, формирования у них экономического способа мышления. Это прежде всего: предпринимательство, основы товароведения, биржевая деятельность, экономика предприятия, менеджмент, маркетинг, финансы, бухгалтерский учет, экономика труда и социально-трудовых отношений, организация производства, и так далее.

Так же есть возможность обучаться в группах, где преподавание всех учебных дисциплин ведется на английском языке.

Характеристика специализации Усвоение знаний, которые предусмотрены учебной программой специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», формирует у студентов систему теоретических знаний, прикладных умений и навыков по использованию основ прикладной экономики, методов организации продуктивной экономической деятельности, управления качеством товаров и услуг на уровне организации или предприятия, направленных на достижение успеха в разрешении конкретных экономических заданий, учитывая вызовы современного этапа развития экономики.

Преимуществами специалистов специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» являются:

·  возможность основать и комплексно развивать собственный бизнес в сфере производства и торговли, предоставлять качественные услуги и совершать операции на товарных биржах;

·  возможность реализации общих функций управления предприятием;

·  органичное сочетание изучения экономики и права, предпринимательства, менеджмента и информационно-компьютерных технологий, а так же ряда «социальных» дисциплин, которые охватывают теорию и практику социально-экономических отношений и делового общения;

·  принятие оперативных решений в рамках своей компетенции;

·  функциональная и информационная подготовка проектов решений;

·  оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная деятельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а так же самостоятельными организациями, которые преимущественно не имеют аппарата управления.

Все это содействует подготовке высококвалифицированных экспертов, способных конкурировать на региональном и международном рынках труда.

Возможности трудоустройства Бакалавр в сфере предпринимательства, торговли и биржевой деятельности способен эфективно работать в органах государственного управления, инвестиционно-кончалтинговых фирмах, на промышленных и коммерческих предприятиях, а так же организациях различных форм собственности, ведущих украинских и зарубежных компаниях, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, или же успешно открыть частное дело, а именно:

Должности, связанные с предпринимательством:

·   директор малого предприятия по видам экономической деятельности,

·   руководитель агентства: страхового, недвижимости, рекламного, и т.д.,

·   руководитель предприятия сферы услуг,

·   менеджер компании по предоставлению услуг (консалтинговых, страховых, рекламных, и так далее),

·   директор частного предприятия в сфере охраны здоровья, образования, туризма, культуры.

Должности, связанные с торговлей:

·         директор торгового предприятия;

·         управляющий или менеджер магазина;

·         частный предприниматель;

·         менеджер торгового зала;

·         менеджер в розничной и оптовой торговле;

·         менеджер в сфере услуг.

Должности, связанные с биржевой деятельностью:

·         специалист по биржевой торговле, брокер, диллер;

·         специалист по биржевым операциям

·         аукционист (лицитатор);

·         торговый брокер (маклер).

Specialization Entrepreneurship, trade and exchange activity is creative managerial-administrative activity aimed on gaining success in area of business and trade in conditions of market competitiveness by means of strategic planning and goods & services quality management for optimization the process of their distribution from manufacturer to customer.
Brief description of the educational program / specialization Mission of educational program – training of high professional level specialists, who have ability to effectively realize obtained theoretical knowledge and practical skills in organizational business-processes management for assurance growth of their assets market value in dynamic market environment.
Educational program / specialization Specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activity»,

Specialization «Сommodity research and trade entrepreneurship».

Contacts Address: office # 4 (3rd floor), Mathematical building, NTU «KhPI», 2 Kirpichova Street, Kharkiv city, 61002, Ukraine.

Tel.: +38 (057) 707-60-45

E-mail: ktpd343@gmail.com

Web-site of department: https://web.kpi.kharkov.ua/business/

Head of the department Doctor of Engineering, professor Shapran Evgen Nikolayevich
Educational and qualification levels of graduates  

Bachelor

 

Main special educational disciplines During training period on specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» students will study more than 60 courses that can be divided into three groups.

The first group consists of humanity courses, aimed on increasing personal worldview, development of creative personality. Among them are: history of Ukraine, history of Ukrainian culture, Ukrainian language (on professional area), foreign language, philosophy, ethics and aesthetics, consumer’s psychology.

The second group consists of natural sciences and general economic disciplines, among those are: political economy, microeconomics, macroeconomics, economic theory, optimization methods and models.

The third group consists of professionally-oriented disciplines, aimed on professional training of higher education competitors, formation on them economic way of thinking. Among them are: entrepreneurship, basics of commodity research, exchange activity, enterprise economics, management, marketing, finance, accounting, labor economy and social-labor relations, manufactory management, and others.

Also is provided ability to study in groups where all disciplines are taught in English.

Additional characteristics of specialization Successful learning of subjects on educational program of specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» forms in students a system of theoretical knowledge, applied skills and competences on practical implementation of basics of applied economics, methods of effective economic activity organizing, goods & services quality management in level of organization or enterprise, focused on success gaining in solution of specific economic tasks, concerning on challenges of contemporary economics phase.

Among main advantages of experts on specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» are:

·   Ability to found and develop in complex own business in sphere of manufacturing and trade, to provide high quality services and deal in stock exchanges;

·  Ability to perform common functions in sphere of enterprise management;

·  Organic combination in learning of law and economics, entrepreneurship, management and IT technologies, as like as some social disciplines those concerns on theory and practice of socio-economic relations and business communication.

·  Functional and informational preparation of project decisions;

·   Operating control of basic departments – line (main activity) or functional (preparatory or assistant activity), and also independent organizations those don’t have administrative apparatus in general.

All mentioned above helps in training high qualified experts, able to be competitive on regional and international labor markets.

Employment Opportunities Bachelor on entrepreneurship, trade and exchange activity is able to work effectively in bodies of state administration, investment-consulting companies, industrial and commercial enterprises, also in organizations with different forms of property, leading Ukrainian and foreign companies, oriented on international economic activity, or successfully found private business as:

Positions, related with entrepreneurship activity:

·   Head of small-scale enterprise on sectors of economic activity;

·   Head of agency: insurance, estate property, PR and etc.

·   Head of service providing company;

·   Manager of service providing company (consulting, insurance, PR and etc.);

·   Head of private company specialized on health-care, education, tourism, culture.

Positions, related with trade:

·         Head of trade company;

·         Administrator or head of supermarket;

·         Private entrepreneur;

·         Sales area manager;

·         Manager in retail and bulk trade

·         Manager in service industries.

Positions, related with exchange activity:

·         Specialist on exchange trade, broker, diller;

·         Specialist on operations on the stock exchange;

·         Auctioneer;

·         Trade broker (makler).

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Товарознавство і торговельне підприємництво (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *