Відображається 1-12 з 126 результатів

 • Автоматизоване моделювання технічних систем (Магістр)

  Автоматизоване моделювання технічних систем – діяльність, спрямована на виявлення основних властивостей досліджуваного об’єкта, побудову моделей та їх застосування для прогнозування поведінки об’єкта. Автоматизоване моделювання технічних систем включає в себе відображення проблеми із реального світу у світ моделей (процес абстракції), аналіз та оптимізацію моделі, знаходження рішення і відображення його назад у реальний світ.

   

  Формує спеціаліста зі здатністю до:

  -володіння та розуміння методології дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології проектування сучасних інформаційних систем

  – володіння й розуміння методології математичного моделювання у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології розподілених комп’ютерних систем і мереж

  – володіння й розуміння методології комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем

  – володіння й розуміння методології розробки інформаційних систем

  -володіння й розуміння методології комп’ютерного моделювання динамічних систем

 • Автоматизоване управління технологічними процесами Магістратура

  Автоматизоване управління технологічними процесами (Магістр)

  Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями

   

  Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем  управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, з моделювання та оптимізації систем управління, з розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління

 • Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (Магістр)

  Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем.

  Роботизований технологічний комплекс – поєднання     промислових роботів  з певним технологічним обладнанням, і призначений для виконання однієї або декількох конкретних технологічних операцій.

   

  Випускники спеціалізації повинні вміти при постановці задачі наукових досліджень:  розробити техніко-економічне обґрунтування науково-технічних рішень; розробити  графік виконання комплексу робіт та розрахувати їх параметри;  визначити основні параметри виробничого процесу;  володіти сучасними методами контролю якістю продукції;  володіти методами вивчення витрат робочого часу та використання ефективних форм організації праці; розрахувати необхідну кількість ресурсів, періодичність та тривалість проведення технічного обслуговування обладнання, ремонту.

 • Автомобілі та автомобільне господарство Магістр

  Автомобілі та автомобільне господарство (Магістр)

  Автомобілі та автомобільне господарство – це технічна експлуатація рухомого складу автотранспортних засобів

   

  Призначена для підготовки фахівців з організації продажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів,  діагностування та поточного ремонту систем легкових та вантажних автомобілів за допомогою сучасного обладнання. Особлива увага приділяється проектуванню нових та оптимізації діяльності існуючих АТП та СТО

 • Автомобілі та трактори Магістр

  Автомобілі та трактори (Магістр)

  Галузеве машинобудування – це спеціальність широкого профілю з підготовки інженер-механіків-дослідників для підприємств і організацій, які здійснюють проектування, експлуатацію, монтаж і ремонт автомобілів і тракторів та інших самохідних дорожніх машин. Студенти спеціальності  Галузеве машинобудування протягом навчання вдосконалюють отримані раніше знання і навички тривимірного комп’ютерного моделювання, освоюють програмні комплекси для дослідження і математичного моделювання робочих процесів в системах і агрегатах автомобілів і тракторів.

   

  Освітня програма підготовки магістрів є поєднанням високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 • Адміністративний менеджмент (Магістр)

  Адміністративний менеджмент (Магістр)

  Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері публічного управління та адміністрування в управлінській діяльності на підприємствах та в організаціях різної спрямованості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 • Спеціалізація "Бізнес-адміністрування"

  Бізнес-адміністрування (Магістр)

  Бізнес-адміністрування  – це управління бізнесом з використанням спеціальних методів, прийомів і інструментарію менеджменту, економіки та права

   

  Освітня програма «Бізнес-адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень.

 • Бізнес-аналітика Магістр

  Бізнес-аналітика (Магістр)

  Бізнес-аналітика – це виявлення ділових потреб і знаходження рішень ділових проблем на  основі  сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичн і проблеми та складні завдання у галузі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-структур.

  У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок із забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у бізнес-структурах аналітичною інформацією, що одержується через якісно-змістовне перетворення облікових даних в релевантну інформацію про господарські операції спеціальними аналітичними прийомами, а також надання варіантів вирішення господарських проблем.

 • Бізнес-аналітика програмної інженерії (Магістр)

  Про освітню програму:

  Видобування нафти і газу (Магістр)

 • Біомедична електроніка (Магістр)
 • Видобування нафти і газу (Магістр)

  Видобування нафти і газу (Магістр)

  Видобування нафти та газу це пошук та вилучення з надр землі нафти (газу) як технологічний процес. Видобування нафти та газу – це комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової галузі з питань буріння, газонафтовидобутку, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо.

   

  Термін навчання студентів денної форми становить 1,9 роки для отримання освітнього професійного ступеня — магістр. Програма спеціалізації «Видобування нафти та газу» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

 • Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

  Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

  Газотурбінні установки і компресорні станціїце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо сучасних конструкцій, їх проектування, виробництва та експлуатації газотурбінної техніки, що використовується у газоперекачувальних агрегатах, енергоустановках, наземному та морському транспорті.

   

  Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями у газотранспортній галузі. У програмі «Газотурбінні установки і компресорні станції» використовуються розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у газотранспортній галузі, а також на етапах наукових досліджень. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні компанії світу та чекає робота з достойною заробітною платою.