274 – Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство (Бакалавр)

Автомобілі та автомобільне господарство – це технічна експлуатація рухомого складу автотранспортних засобів.

 

Призначена для підготовки фахівців з продажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів,  діагностування та поточного ремонту систем легкових та вантажних автомобілів за допомогою сучасного обладнання. Увага приділяється оптимізації діяльності існуючих СТО за рахунок впровадження сучасних технологій та устаткування

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 274.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Автомобілі та автомобільне господарство
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»

61002, вул. Кирпичова, 2, Лабораторний корпус

тел.: (057) 707-64-64, 707-60-66

ntu.kpi.at@gmail.com

http://ait.kharkov.ua

Завідувач кафедри Самородов Вадим Борисович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Конструкції автомобілів та їх аналіз

Гідравліка, гідро-та пневмоприводи автомобілів

Системи автоматизованного проектування на автотранспорті

Технологія виробництва та ремонту автомобілів

Менеджмент у галузі автотранспорту

Теорія  та основи проектування шасі автомобіля Конструювання та розрахунок систем автомобілів

Автомобільні двигуни, пально-мастильні матеріали

Елекричне та електронне обладнання  автомобілів та основи діагностики

Спеціалізований автомобільний рухомий склад

Основи експлуатації, обслуговування автомобілів на станціях технічного обслуговування

Технологічні процеси на автотранспорті

Основи теорії оптимізації на автотранспорті

Характеристика спеціалізації Призначена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі автомобільного господарства. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма підготовки збалансована щодо соціально-гуманітарної  і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах згідно класифікатора професій: автомеханік, механік автомобільного виробництва, механік дільниці станції технічного обслуговування, оператор автозправочних комплексів,   механік з ремонту устаткування автомобільної техніки, технік з експлуатації   устаткування

 

Specialization Cars and automobile economy are the technical operation of motor vehicles
Brief description of the educational program / specialization It is intended for the training of sales specialists, warranty and post-warranty servicing of cars, diagnostics and ongoing repair of cars and trucks with the help of modern equipment. Attention is paid to the optimization current service stations due to the introduction of modern technologies and equipment
Educational program / specialization Automobiles and automobile Industry
Contacts Automobile and tractor engineering

61002, Ukraine, Kharkov, str. Frunse.21 NTU “KhPI”, Laboratory case

call.: +38 (057) 707-64-64, +38 (057) 707-60-66

ntu.kpi.at@gmail.com

http://ait.kharkov.ua

Head of the department Vadim Samorodov
Educational and qualification levels of graduates bachelor ‘s degree
Main special educational disciplines Car engenearing and their analysis

Hydraulics, hydraulic and pneumatic drives of cars

Systems of automated designing by motor transport

Technology of production and repair of cars

Management in the field of motor transport

Theory and basics of designing a car chassis Designing and calculating car systems

Automobile engines, fuel and lubricants

Electric and electronic equipment for automobiles and diagnostics

Specialized automobile rolling stock

Basics of operation, maintenance of cars at service stations

Technological processes on motor transport

Fundamentals of the theory of optimization on motor transport

Additional characteristics of specialization Designed for students who seek to become specialists in engineering and research in the field of automotive. The main advantage of the bachelor’s program is to focus on the formation of the broadest scientific and technical outlook of the future professional. The training program is balanced in terms of social and humanitarian and fundamental training and contains a sufficient component in the specialization. It provides the opportunity to get basic knowledge of fundamental and natural sciences, general education and special training disciplines

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

27 Транспорт

Спеціальність:

274 Автомобільний транспорт

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра автомобіле- і тракторобудування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автомобілі та автомобільне господарство (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *