051 - Економіка

Економічна кібернетика (Магістр)

Економічна кібернетика – це науковий напрям, що вивчає принципи та інструменти управління складними соціально-економічними системами.

Освітня програма «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

 

Метою освітньої програми є забезпечення здатності студентів розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі економіки, що передбачає застосування спеціальних економічних теорій, методів моделювання економічних процесів та інформаційних технологій в управлінні. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Шифр: 051.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

Економічна кібернетика

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

Адреса: вул.. Кирпичова, 2, У2, ком. 602

Тел. (057) 707 65 53

Eim.ekmm@gmail.com

Ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Завідувач кафедри  

Д.е.н., проф. Заруба В.Я.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Рівень магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни Моделі державного регулювання економіки

Моделі в управлінні підприємством

Корпоративні інформаційні системи

Інтелектуальний аналіз даних

Моделі управління економічними ризиками

Характеристика спеціалізації Фахівець з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Програма фахової підготовки з економічної кібернетики максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів, прогнозуванні та аналізі різноманітних процесів економіки.

Можливості працевлаштування Випускники цієї програми можуть працювати начальниками аналітичних відділів, підрозділів інформаційної підтримки, займати посади економіста, менеджера, економічного радника, фахівця з аналізу даних на державних або недержавних виробничих, комерційних підприємствах, у фінансових установах, структурах державного управління, сфері наукових досліджень та консультування. Випускники цієї програми можуть брати участь у розробці інформаційних продуктів, застосовувати сучасні інформаційні технології на усіх посадах, що займають.
Медіаконтент: Презентація освітньої програми «Економічна кібернетика»:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/051-88228158

Презентація кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Відео про економічної кібернетики та маркетингового менеджменту:

https://www.youtube.com/watch?v=GHm2KQMH_XE

О специализации Экономическая кибернетика – это научное направление, которое изучает принципы и инструменты управления сложными социально-гуманитарными системами

Образовательная программа «Экономическая кибернетика» позволяет стать специалистом широкого профиля в подготовке и реализации эффективных решений экономических проблем на основании экономико-математических методов и моделей с использованием специализированных программных средств и современных информационных технологий.

Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является обеспечение способности студентов решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в области экономики, предусматривает применение специальных экономических теорий, методов моделирования экономических процессов и информационных технологий в управлении. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала.
Название образовательной программы / специализации  

Экономическая кибернетика

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента

Адрес: ул.  Кирпичева, 2, У2, к.  602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Заведующий кафедрой д.э.н., профессор, Заруба Виктор Яковлевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень магистр
Основные специальные учебные дисциплины Модели государственного регулирования экономики

Модели в управлении предприятием

Корпоративные информационные системы

Интеллектуальный анализ данных

Модели управления экономическими рисками

Характеристика специализации Специалист по экономической кибернетике – это экономист-аналитик, имеющий высокую квалификацию в области анализа и управления различными секторами экономики, в частности: производство, финансы, банковский бизнес, государственное управление и др. Он обладает современными методами сбора информации, формирование баз данных; анализа и прогнозирования экономических ситуаций с использованием современных математических моделей и новейших информационных технологий; управления экономическими объектами в условиях неопределенности.

Программа профессиональной подготовки по экономической кибернетике максимально приближена к современным мировым стандартам образования. Студенты получают важные навыки экономико-математического моделирования и эксплуатации современных программных продуктов и компьютерных систем при исследовании конкретных экономических объектов, прогнозировании и анализе различных процессов в экономике.

Возможности трудоустройства Выпускники этой программы могут работать начальниками аналитических отделов, подразделений информационной поддержки, занимать должности экономиста, менеджера, экономического советника, специалиста по анализу данных на государственных или негосударственных производственных, коммерческих предприятиях, в финансовых учреждениях, структурах государственного управления, сфере научных исследований и консультирования. Выпускники этой программы могут принимать участие в разработке информационных продуктов, применять современные информационные технологии на всех должностях, занимающих.
Медиаконтент: Презентация образовательной программы «Экономическая кибернетика»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/051-88228158

Презентация кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Видео о кафедре экономической кибернетики и маркетингового менеджмента:

https://www.youtube.com/watch?v=GHm2KQMH_XE

Specialization Economic cybernetics is a scientific field that studies the principles and tools for managing complex social systems.

The educational program “Economic Cybernetics” allows you to become a specialist in a wide range of fields related to the preparation and implementation of effective solutions to economic problems on the basis of economic models and mathematical methods using specialized software tools and modern information technologies.

Brief description of the educational program / specialization The aim of the educational program is to ensure the ability of students to solve complex practical problems in the field of economics, provides for the application of special economic theories, methods of modeling economic processes, and information technologies in management. The main advantage of the master’s program is the orientation toward the formation of the widest possible scientific and economic background of the future professional.
Educational program / specialization Economic Cybernetics
Contacts Department of Economic Cybernetics and Marketing Management
Address: ul. Kirpicheva, 2, U2, room 602
Tel. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Facebook: kafedraEKMM

Head of the department D.Sc. (Economics), prof. Zaruba Viktor Yakovlevich
Educational and qualification levels of graduates Master level
Main special educational disciplines Models of government regulation of the economy

Models in Enterprise Management

Corporate Information Systems

Modern Methods of Data Analysis

Risk Management Models

Additional characteristics of specialization The specialist in economic cybernetics is an economist-analyst who has a high qualification in the analysis and management of various sectors of the economy, such as production, finance, banking, government, etc. He utilizes modern methods of collecting information and creating databases; can analyze and forecast economic situations using modern mathematical models and the latest information technologies; manage economic objects under uncertainty.

The program of professional training in Economic Cybernetics corresponds to the modern world standards of education. Students receive important skills in economic and mathematical modeling and operation of modern software products and computer systems in the study of specific economic objects, forecasting and analysis of various processes in the economy.

Employment Opportunities Graduates of this program can work as heads of analytical departments, information support units, occupy the positions of economist, manager, economic adviser, data analysis specialist at public and private enterprises, financial institutions, public administration structures, research and consulting. Graduates of this program can take part in the development of information products, apply modern information technology in all positions they can occupy.
Media: Presentation of the educational program “Economic Cybernetics”:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/051-88228158

Presentation of the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Video about the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.youtube.com/watch?v=GHm2KQMH_XE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економічна кібернетика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *