151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Магістр)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців у сферах використання комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями найвищого рівня та науковцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення дисциплін, що пов’язані з основними науковими напрямами у сфері розробки та побудови систем автоматизованого та автоматичного управління, комп’ютеризованих та роботизованих електромеханічних пристроїв, систем прийняття рішень та штучного інтелекту. Навчальний процес орієнтовано на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

Шифр: 151.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 151-03 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»

Адреса: НТУ «ХПІ» вул. Політехнічна, 1, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Електронна адреса: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com, auts.hpi@gmail.com

Роб. тел.: 70-76-842

Завідувач кафедри Качанов Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

Термін навчання – 1,5 роки (магістри фахового спрямування) або 2 роки (магістри наукового спрямування).

Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заочній формі навчання. Ліцензований обсяг прийому – 50 місць, з них 25 за рахунок держбюджету.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Системи управління якістю, Моделювання і оптимізація систем управління, Системний аналіз складних систем управління, Системи управління на основі програмованих контролерів, Системи управління електроприводами, Автоматизоване проектування систем управління, Методи аналізу та автоматизованої обробки даних, Інтерфейси комп’ютерних систем управління, Інформаційні процеси в системах управління, Цифрові системи управління, Спеціалізовані системи управління, Мікроконтролерні пристрої в автоматиці (4 дисципліни за вибором студента, науково-дослідна робота)
Характеристика спеціалізації Основні напрямки діяльності фахівця:

– пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів, засобів програмованої логіки

– аналіз і синтез складних і автономних схем автоматичного управління, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів і мікро-ЕОМ

– системи контролю та управління об’єктами і процесами на відстані через спеціальні канали зв’язку

– діагностика роботи цифрових пристроїв і систем управління

– розробка та експлуатація систем з числовим програмним управлінням технічними засобами в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Протягом навчання у студентів є можливість прийняти участь у широкому переліку програм академічної мобільності та отримати диплом магістра обраного ВНЗ країн ЄС. Кращим із випускників програми навчання магістрів надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Студенти, що вивчаються за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» проходять практику, виконують дипломні проекти і працюють після закінчення університету на провідних підприємствах Харкова та України: Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко, групі підприємств ПАТ «ХАРТРОН», ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А. А. Морозова, ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), НТК «Інститут монокристалів», ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін. Випускники нашої кафедри за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» наразі працюють на таких підприємствах: НВП групи підприємств ПАТ «ХАРТРОН», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ТОВ НВП «Вертикаль», НТК «Інститут монокристалів», ВО “ОВЕН”, ТОВ НВП «Стальенерго» та ін.
Медіаконтент: сайт кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профіль у Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедри (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лабораторії (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

О специализации Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии — это специальность, по которой осуществляется подготовка специалистов и ученых в сферах использования компьютеризированных систем управления, технических и программных средств автоматики и автоматизации технологических процессов на производственных предприятиях, на транспорте и в быту. При проектировании, реализации и внедрении современных средств автоматики и автоматизации используются компьютерно-интегрированные технологии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистров разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами высокого уровня и учеными в области автоматизации технологических и производственных процессов с использованием самых современных информационных компьютерных технологий. Главным преимуществом программы подготовки магистров является углубленное изучение дисциплин, связанных с основными научными направлениями в области разработки и построения систем автоматизированного и автоматического управления, компьютеризированных и роботизированных электромеханических устройств, систем принятия решений и искусственного интеллекта. Учебный процесс ориентирован на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала наряду с приобретением практических знаний и навыков по использованию современной компьютерной техники и электронных компонентов, необходимых языков программирования и необходимого профессионального инструментария.

Программа сбалансирована по уровню социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки.

Название образовательной программы / специализации 151-03 Компьютеризированные системы управления и автоматика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматика и управление в технических системах»

Адрес: НТУ «ХПИ» ул. Политехническая, 1, Электротехнический корпус (ЭК), первый этаж, левое крыло, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Электронный адрес: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Раб. тел.: 70-76-842

Заведующий кафедрой Качанов Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр компьютеризированных систем управления и автоматики.

Срок обучения — 1,5 года (магистры профессионального направления) или 2 года (магистры научного направления).

Предусмотрена подготовка на бюджетной и на контрактной основе на дневной и заочной форме обучения. Лицензированный объем приема — 50 мест, из них 25 за счет госбюджета.

Основные специальные учебные дисциплины Системы управления качеством, Моделирование и оптимизация систем управления, Системный анализ сложных систем управления, Системы управления на основе программируемых контроллеров, Системы управления электроприводами, Автоматизированное проектирование систем управления, Методы анализа и автоматизированной обработки данных, Интерфейсы компьютерных систем управления, Информационные процессы в системах управления, Цифровые системы управления, Специализированные системы управления, Микроконтроллерные устройства в автоматике (4 дисциплины по выбору студента, научно-исследовательская работа)
Характеристика специализации Основные направления деятельности специалиста:

– устройства автоматики и вычислительной техники на базе современных электронных, микроэлектронных и микропроцессорных элементов и комплектов, средств программируемой логики

– анализ и синтез сложных и автономных схем автоматического управления, в том числе компьютерных систем, построенных на базе микропроцессоров и микро-ЭВМ

– системы контроля и управления объектами и процессами на расстоянии через специальные каналы связи

– диагностика работы цифровых устройств и систем управления

– разработка и эксплуатация систем с числовым программным управлением техническими средствами в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Кафедра имеет большой научный и инженерный потенциал, современную материальную базу, ведет научные исследования в нескольких перспективных направлениях по профилю специальности, что позволяет привлекать студентов к инженерной и научной деятельности уже на ранних стадиях обучения. На протяжении обучения у студентов есть возможность принять участие в широком перечне программ академической мобильности и получить диплом магистра выбранного вуза страны ЕС. Лучшим из выпускников программы обучения магистров предоставляется возможность начать карьеру в науке и продолжить обучение в аспирантуре.

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информационные технологии, средства связи и компьютерную технику. Студенты, которые обучаются по образовательной программе «Компьютеризированные системы управления и автоматика» проходят практику, выполняют дипломные проекты и работают после окончания университета на ведущих предприятиях Харькова и Украины: Приборостроительный завод им. Т. Шевченко, группе предприятий ОАО «Хартрон», ОАО НИИ радиотехнических измерений, ХКБМ им. А. А. Морозова, ГП Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ХНИКА), НТК «Институт монокристаллов», ООО НПФ «Диагностические системы», НПО систем автоматического управления и др. Выпускники нашей кафедры по специальности «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» сейчас работают на таких предприятиях: НПП группы предприятий ОАО «Хартрон», СП «Экостар Украина», NIX Solutions Ltd., ООО НПП «Вертикаль», НТК «Институт монокристаллов», ПО” ОВЕН “, ООО НПП «Стальэнерго» и др.
Медиаконтент: сайт кафедры (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профиль в Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедры (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лаборатории (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматика та управління в технічних системах"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *