292 - Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка (Бакалавр)

Міжнародна економіка  – вивчає економічні відносини між країнами в межах світового господарства, закономірності розвитку основних форм міжнародних економічних відносин, пов’язаних з рухом факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та особливостей формування й розвитку міжнародної економічної політики держав.

 

Профіль підготовки  – міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, вивчення двох  іноземних мов та перекладу.

Основні напрями: міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, світова економіка та управління, особливості діяльності на зарубіжних ринках, міжнародні фінанси.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 292.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 292-2 «Міжнародна економіка»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра Організації виробництва і управління персоналом, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, висотний корп. У1, ауд. 1001, 1002; тел.: (096) 5250384 (керівник освітньої програми Посохов Ігор Михайлович), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Email: kaf.opup@gmail.com
Завідувач кафедри Завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом: д.е.н., проф. Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітня кваліфікація: економіст – міжнародник.

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з міжнародних економічних відносин, спеціалізація 292-2 «Міжнародна економіка».

Основні спеціальні навчальні дисципліни Цикл професійної підготовки за спеціалізацією 292-2 «Міжнародна економіка» містить дисципліни: «Математичні моделі  міжнародної економіки та теорія і практика зовнішньої торгівлі», «Інституції міжнародної економічної політики», «Інноваційна діяльність у міжнародній економіці», «Міжнародна логістика», «Міжнародні фінанси і валютні операції», «Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій», «Ефективність міжнародних економічних відносин», «Експортний потенціал та конкурентоспроможність підприємств в розвинених країнах світу», «Антикризове управління в розвинених країнах», «Друга іноземна мова (німецька або французька)».
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Міжнародна економіка» дозволяє отримати відповідні знання та вміння в сфері міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній.
Можливості працевлаштування Види майбутньої діяльності випускників – робота на керівних посадах:

–       в органах і установах Міністерства закордонних справ на посадах у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства).

–       ­в закладах вищої освіти, академічних організаціях міжнародного профілю – наукові співробітники та викладачі;

–       в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності;

–       в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, консалтингових компаніях, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності;

–       в системі підготовки міжнародних кадрів.

О специализации Международная экономика – изучает экономи-ческие отношения между странами в рамках мирового хозяйства, закономерности развития основных форм международных экономических отношений, связанных с процессами интернациона-лизации производительных сил, особенностями формирования и развития международной экономической политики государств.
Короткое описание образовательной программы / специализации Профиль подготовки – международные экономические отношения, международная экономика, изучение двух иностранных языков и перевода.

Основные направления: международные экономические отношения, международная экономика, международная экономика и управление, особенности деятельности на зарубежных рынках, международные финансы.

Название образовательной программы / специализации 292-2 «Международная экономика»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Организации производства и управления персоналом, г. Харьков, ул. Кирпичева 2, высотный корпус У1, ауд. 1001, тел. (096) 5250384 (руководитель специализации Посохов Игорь Михайлович), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Email: kaf.opup@gmail.com
Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой организации производства и управления персоналом: д.э.н., проф. Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательная квалификация: экономист – международник.

Квалификация в дипломе: Бакалавр по международным экономическим отношениям, специализация 292-2 «Международная экономика».

Основные специальные учебные дисциплины Цикл профессиональной подготовки по специальности 292-2 «Международная экономика» содержит дисциплины:

«Математические модели международной экономики, теория и практика внешней торговли», «Институты международной экономической политики», «Инновационная деятельность в международной экономике», «Международная логистика», «Международные финансы и валютные операции», «Социальная ответственность трансна-циональных корпораций», «Эффективность между-народных экономических отношений», «Экспортный потенциал и конкурентоспособность предприятий в развитых странах мира», «Антикризисное управление в развитых странах», «Второй иностранный язык (немецкий или французский)».

Характеристика специализации Специализация «Международная экономика» позволяет получить соответствующие знания и умения в сфере международной экономики, как на макроэкономическом (государственном) уровне, так и на уровне  международных компаний.
Возможности трудоустройства Виды будущей деятельности выпускников – работа на руководящих должностях:

–       в органах и учреждениях Министерства иностранных дел на должностях в дипломатических представительствах (вице-консул, атташе, референт, дипломатический агент, дипломатический курьер, секретарь дипломатического агентства);

–       в учреждениях высшего образования, академических организациях международного профиля – научные сотрудники, преподаватели;

–       в транснациональных корпорациях, банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, международных организациях, органах государственного и местного самоуправления, на предприятиях всех форм собственности;

–       в научно-исследовательских институтах и ​лабораториях, консалтинговых компаниях, занимающихся проблемами международной экономической деятельности;

–       в системе подготовки международных кадров.

Specialization International economics – studies economic relations between countries within the framework of the world economy, patterns of development of the main forms of international economic relations, associated with processes of internationalization of productive forces, peculiarities of the formation and development of international economic policy of states.
Brief description of the educational program / specialization Profile of training – international economic relations, international economics, study of two foreign languages and translation.

Main directions: international economic relations, international economics, international economics and management, peculiarities of activity in foreign markets, international finance.

Educational program / specialization 292-2 “International Economics”
Contacts Department of Production and Personnel Management, Educational and Scientific Institute of Economics, Management and International Business, NTU “KhPI”, st. Brick, 2, high-rise building. U1, Aud. 1001, Kharkov, Ukraine, 61002; tel .: (096) 5250384 (head of the educational program Ihor M. Posokhov), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Email: kaf.opup@gmail.com
Head of the department Head of the department of production organization and personnel management: doctor of economic sciences, prof. Pererva Peter Hryhorovych
Educational and qualification levels of graduates Educational qualification: economist – international.

Qualification in Diploma: Bachelor in International Economic Relations, Specialization 292-2 “International Economics”.

Main special educational disciplines The cycle of professional training in specialty 292-2 “International Economics” contains disciplines:

“Mathematical models of the international economy, theory and practice of foreign trade”, “Institutes of international economic policy”, “Innovative activity in the international economy”, “International logistics”, “International finance and currency operations”, “Social responsibility of transnational corporations”, ” «Efficiency of international economic relations», «Export potential and competitiveness of enterprises in developed countries of the world», «Anticrisis management in developed countries», «Second foreign language (German or French). “

Additional characteristics of specialization Specialization “International Economics” allows obtaining relevant knowledge and skills in the sphere of the international economy, both at the macroeconomic (state) level and at the level of international companies.
Employment Opportunities Types of future graduates activity

– work in leading positions:

– in the bodies and institutions of the Ministry of Foreign Affairs in positions at diplomatic missions (vice-consul, attache, referent, diplomatic agent, diplomatic courier, secretary of a diplomatic agency);

– In institutions of higher education, academic organizations of the international profile – scientific staff, teachers;

– in transnational corporations, banks, insurance companies, investment funds, international organizations, state and local government bodies, enterprises of all forms of ownership;

– in research institutes and laboratories, consulting companies dealing with problems of international economic activity;

– in the training system of international personnel.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

29 Міжнародні відносини

Спеціальність:

292 Міжнародні економічні відносини

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Історія України, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародна економіка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *