152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)

Інформаційні вимірювальні системи (ІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. ІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та метрології. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене  вивчення технологій програмування для вимірювальних систем, структур і алгоритмів обробки даних, комп’ютерного моделювання, систем керування базами даних. Програма дає можливість отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які  обираються студентом самостійно із запропонованих.

Шифр: 152.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 152-02 «Інформаційні вимірювальні системи»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи». Кафедра знаходиться в электротехнічному корпусі, кімната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http://web.kpi .kharkov.ua/iits/,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії (м. Київ) та Академії метрологів України (м. Київ), Кондрашов Сергій Іванович. Тел. (057)-707-61-80, (098)-269-08-64
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інтелектуальні інформаційні системи. Теорія кодування інформації. Комп’ютеризовані вимірювальні системи.
Характеристика спеціалізації Фахівець зі спеціалізації здатний виконувати завдання з розробки та обслуговування інформаційно-вимірювальних систем, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, кваліфіковано проектувати інформаційну систему контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, застосовувати сучасні технології програмування, розробляти програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем під вимоги конкретної системи, розробляти методики проведення технічного контролю та проводити контроль технічного обладнання.
Можливості працевлаштування Наші випускники працюють на таких посадах: інженер з експлуатації інформаційно-вимірювальних систем, інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки та інших посадах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням засобів вимірювальної техніки в підрозділах профільних підприємств, в наукових організаціях, та інших організаціях, де використовують інформаційно-вимірювальні системи.

Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності і успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспірантурі кафедри.

Медіаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/
О специализации Информационные измерительные системы (ИИС) – это комплекс измерительных, компьютерных и вспомогательных технических средств для автоматического получения необходимой информации непосредственно от контролируемого объекта, визуализации, регистрации выходных данных и обработки этой информации на ПЭВМ. ИИС предназначаются для автоматического контроля, технической диагностики и т.д.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа магистров направлена на подготовку специалистов по техническому и научному обеспечению информационно-измерительных систем и метрологии. Программа подготовки магистров включает научно-технические дисциплины, которые формируют мировоззрение студента в сфере метрологии и смежных сферах, например, управления технологическими процессами и программирования вычислительных средств. В программе предусмотрено углубленное изучение технологий программирования для измерительных систем, структур и алгоритмов обработки данных, компьютерного моделирования, систем управления базами данных. Программа дает возможность получить углубленные знания по фундаментальным и естественнонаучным дисциплинам, общепрофессиональной и специальной подготовки. Дополняют программу социально-гуманитарные дисциплины, которые студент выбирает  самостоятельно из предложенных.
Название образовательной программы / специализации 152-02 «Информационные измерительные системы»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Информационно-измерительные технологии и системы». Кафедра находится в электротехнических корпусе, комната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http: //web.kpi .kharkov.ua / iits /,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор, академик Украинской технологической академии (г. Киев) и Академии метрологов Украины (г. Киев), Кондрашов Сергей Иванович. Тел. (057) -707-61-80, (098) -269-08-64
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр метрологии и информационно-измерительной техники
Основные специальные учебные дисциплины Интеллектуальные информационные системы. Теория кодирования информации. Компьютеризированные измерительные системы.
Характеристика специализации Дипломированный специалист по специализации «Информационные измерительные системы» способен выполнять задачи по разработке и обслуживанию информационно-измерительных систем, разработке компьютеризированных средств контроля и диагностики, квалифицированно проектировать информационную систему контроля продукции с применением компьютерной техники и специального программного обеспечения, применять современные технологии программирования, разрабатывать программное обеспечение информационно-измерительных систем под требования конкретной задачи, разрабатывать методики проведения технического контроля и проводить контроль технического оборудования.
Возможности трудоустройства Наши выпускники работают на таких должностях: инженер по эксплуатации информационно-измерительных систем, инженер контрольно-измерительных приборов, инженер-метролог, инженер-конструктор средств измерительной техники и других должностях, связанных с разработкой, производством, эксплуатацией, поверкой, калибровкой, ремонтом и настройкой средств измерительной техники в подразделениях профильных предприятий, в научных и других организациях, где используют информационно-измерительные системы.

Выпускникам, которые интересуются научно-исследовательской деятельностью и успешно закончили обучение по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре кафедры.

Медиаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *