124 - Системний аналіз

Системний аналіз і управління (Бакалавр)

Системний аналіз – це науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Системний аналіз базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Основною метою спеціальності «Системний аналіз» є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Дана мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 124.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Системний аналіз і управління
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус № 2.Телефон: +380 (57) 70-76-103.E-mail: kuzenko@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри Куценко Олександр Сергійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни 1. Дискретна математика.
2. Програмування та алгоритмічні мови.
3. Математична логіка і теорія алгоритмів.
4. Алгоритми і структури даних.
5. Моделювання складних систем.
6. Методи оптимізації та дослідження операцій.
7. Теорія управління.
8. Системи штучного інтелекту.
9. Організація баз даних і знань.
10. Обчислювальні методи.
Характеристика спеціалізації Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків – системних аналітиков -програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Дана мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління. На відміну від більшості спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичного застосування, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена ​​унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко – економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.
Можливості працевлаштування Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/kafedraSAU/
Вступ Системный анализ – это научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы. Системный анализ базируется на прикладных математических дисциплинах, современных информационных технологиях и специальных дисциплинах, ориентированных на изучение современной теории управления, теории принятия решений, методов математического и компьютерного моделирования широкого спектра технико-экономических, социальных, финансовых, экологических и политических процессов.
Короткий опис освітньої програми / спеціалізації Основной целью специальности «Системный анализ» является подготовка высококвалифицированных математиков-системных аналитиков-программистов для решения разнообразных задач как в области автоматизированного управления сложными технологическими процессами, так и в сфере организационного управления бизнес-процессами. Данная цель достигается фундаментальной подготовкой в области анализа и математического моделирования сложных объектов и синтеза компьютеризированных систем управления.
Назва освітньої програми / спеціалізації Системный анализ и управление
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра системного анализа и информационно-аналитических технологий.

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, учебный корпус № 2.

Телефон: +380 (57) 70-76-103.

E-mail: kuzenko@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Куценко Александр Сергеевич
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни 1. Дискретная математика.

2. Программирование и алгоритмические языки.

3. Математическая логика и теория алгоритмов.

4. Алгоритмы и структуры данных.

5. Моделирование сложных систем.

6. Методы оптимизации и исследование операций.

7. Теория управления.

8. Системы искусственного интеллекта.

9. Организация баз данных и знаний.

10. Вычислительные методы.

Характеристика спеціалізації Основной целью специальности является подготовка высококвалифицированных математиков – системных анали­тиков-программистов для решения разнообразных задач как в области авто­матизиро­ванного управления сложными технологическими процессами, так и в сфере ор­ганизационного управления бизнес-процессами. Данная цель достигается фундаментальной подготовкой в области анализа и математиче­ского моделирования слож­ных объектов и синтеза компьютеризированных систем управления. В от­личие от большинства специальностей, которые ориен­тированы на относительно узкую область практических приложений, системный анализ относится к кате­гории универсальных. Универсальность специальности обусловлена уникальной образовательной программой, кото­рая базируется на прикладных математиче­ских дисциплинах, современных информационных технологиях и специальных дисциплинах, ориентированных на изучение современной теории управления, тео­рии принятия решений, методов математического и компьютерного моделиро­вания широкого спек­тра технико-экономических, социальных, финансовых, экологических и по­литических процессов.
Можливості працевлаштування Выпускники по специальности могут работать программистами и бизнес-системными-аналитиками на IT‑предприятиях любого уровня, финансо­вых учреждениях, высокотехнологичных производственных комплек­сах, анали­тических отделах учреждений, экологических объектах, энергетичес­ких и жилищно-коммунальных предприятиях.
Медиаконтент: https: //www.facebook.com/kafedraSAU/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

124 Системний аналіз

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Системний аналіз і управління (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *