017 - Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт (Магістр)

Спортивно-оздоровча діяльність – один з видів спеціальної галузевої діяльності, яка має справу з управлінням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, тобто організаціями, продуктом діяльності яких є фізкультурно-спортивні послуги.

Спортивно-оздоровча діяльність – з кожним роком займає більш значуще місце в світовому економічному просторі – постійно збільшується загальний об’єм світового ринку спортивної індустрії. Для успішного розвитку спортивної індустрії необхідні управлінці. Також важливо для залучення різних груп населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності впровадити ефективний менеджмент – створити мотивацію, підібрати кваліфікованих фахівців, створити зону економічного комфорту. Через це попит на менеджерів в сфері фізичної культури та спорту зростає з кожним роком. Представники цієї професії вміють відбирати та керувати командою.

 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців високого рівня з сучасним управлінським мисленням, системою спеціальних знань у галузі управління спортивними закладами, які володіють фундаментальними і практичними навичками з менеджменту спортивно-оздоровчої діяльності та вміють їх застосувати.

Артикул: 017.02М Категорія: Позначка:

Опис

Назва освітньої програми Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма Фізична культура і спорт

Кваліфікація магістр з фізичної культури і спорту

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Фізичне виховання» знаходиться за адресою:

м. Харків, вул. Алчевських 50А, НСК №1 у Молодіжному парку.

Телефон: (057) 704-14-00; (057) 704-13-98;

E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/sport

Завідувач кафедри Завідувач кафедри «Фізичне виховання» доцент, кандидат педагогічних наук Юшко Олексій Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни:

«Менеджмент і маркетинг в фізичній культурі і спорті», «Психологія управління», «Менеджмент рекреаційних послуг», «Практичний менеджмент», «Психологія фізичної культури», «Практичні основи фізичної культури і спорту», «Експлуатація спортивних споруд та інвентарю», «Комп’ютерні програми в фізичному вихованні, спорті та рекреації» та інші.

Характеристика освітньої програми Має на меті підготувати фахівців високого рівня в галузі фізичної культури та спорту, які володіють сучасними управлінськими технологіями розвитку фізкультурно-спортивних та оздоровчих організацій, які вміють використовувати нормативні і правові документи у сфері фізичної культури і спорту, мають лідерські , управлінські, комунікативні, мотиваційні компетенції, а також володіють фундаментальними і практичними навичками з менеджменту спортивно-оздоровчої діяльності та вміють їх застосувати.
Можливості працевлаштування Після закінчення навчання за освітніми програмами магістра фізичної культури і спорту випускник здатен виконувати професійну роботу і може займати відповідну посаду:

Президент федерації виду спорту.

директор комплексу(оздоровчого, спортивного, туристського, навчально-тренувального)

завідувач спортивної бази

менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я

керівник секції спортивного напряму.

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/kpi.fksport/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/abituriyentam/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/pro-kafedru/

О образовательной программе Спортивно-оздоровительная деятельность – один из видов специальной отраслевой деятельности, который имеет дело с управлением организациями физкультурно-спортивной направленности, то есть организациями, продуктом деятельности которых является физкультурно-спортивные услуги.

Спортивно-оздоровительная деятельность – с каждым годом занимает более значимое место в мировом экономическом пространстве – постоянно увеличивается общий объем мирового рынка спортивной индустрии. Для успешного развития спортивной индустрии необходимы управленцы.

Важно для привлечения различных групп населения к оздоровительно-рекреационной двигательной активности внедрить эффективный менеджмент – создать мотивацию, подобрать квалифицированных специалистов, создать зону экономического комфорта. Поэтому спрос на менеджеров в сфере физической культуры и спорта растет с каждым годом. Представители этой профессии умеют отбирать и управлять командой.

Короткое описание образовательной программы Целью образовательной программы является подготовка специалистов высокого уровня с современным управленческим мышлением, системой специальных знаний в области управления спортивными заведениями, которые обладают фундаментальными и практическими навыками менеджмента спортивно-оздоровительной деятельности и умеют их использовать.
Название образовательной программы Образовательно-профессиональная программа второго (магистерского) уровня высшего образования.

Специальность 017 Физическая культура и спорт

Образовательная программа Физическая культура и спорт

Квалификация магистр физической культуры и спорта

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Физическое воспитание» находится по адресу:

м. Харьков, ул. Алчевских 50А, УСК №1 в Молодежном парке.

Телефон: (057) 704-14-00; (057) 704-13-98;

E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/sport

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой «Физическое воспитание» доцент, кандидат педагогических наук Юшко Алексей Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень высшего образования.
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины:

«Менеджмент и маркетинг в физической культуре и спорте», «Психология управления», «Менеджмент рекреационных услуг», «Практический менеджмент», «Психология физической культуры», «Практические основы физической культуры и спорта», «Эксплуатация спортивных сооружений и инвентаря», «Компьютерные программы в физическом воспитании, спорте и рекреации» и другие.

Характеристика образовательной программы Имеет цель подготовить специалистов высокого уровня в области физической культуры и спорта, владеющих современными управленческими технологиями развития физкультурно-спортивных и оздоровительных организаций, которые умеют использовать нормативные и правовые документы в сфере физической культуры и спорта; имеют лидерские, управленческие, коммуникативные, мотивационные компетенции, а также обладают фундаментальными и практическими навыками менеджмента спортивно-оздоровительной деятельности и умеют их применить.
Возможности трудоустройства После окончания обучения по образовательным программам магистра физической культуры и спорта выпускник способен выполнять профессиональную работу и может занимать соответствующую должность:

Президент федерации вида спорта.

директор комплекса (оздоровительного, спортивного, туристского, учебно-тренировочного)

заведующий спортивной базы

менеджер (управляющий) с общественного здравоохранения

руководитель секции спортивного направления.

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/kpi.fksport/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/abituriyentam/

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk/pro-kafedru/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:

017 Фізична культура і спорт

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фізична культура і спорт (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.