123 - Комп'ютерна інженерія

Мультимедійні інформаційні технології і системи (Бакалавр)

Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

 

Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:

– комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;

– створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;

– розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;

– розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;

– створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;

– інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;

– 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;

– синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 123.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Мультимедійні інформаційні технології і системи
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Мультимедійні інформаційні технології і системи»

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська 85, корпус У4,

2-й поверх, кімн. №32;

Телефони: +38 (057) 707-66-61; +38 (057) 707-69-97;

Email: mits.ntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри Порошин Сергій Михайлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень вищої освіти: перший.

Спеціалізація: «Мультимедійні інформаційні технології і системи».

Тип програми: освітньо-професійна.

Обсяг: 240 кредитів ЄКТС;

Термін навчання: 4 роки.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерна графіка; Інформатика; Теоретичні основи акустики; Основи комп’ютерної анімації; Акустичні та електроакустичні вимірювання; Системи автоматичного керування відео-, аудіо- та кінотехніки; Теорія інформації та кодування; Електроакустичні системи; Основи телебачення; Кінотехніка; Цифрова обробка відео-, аудіосигналів; Пристрої та системи відеоспостереження; Основи захисту інформації.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація поєднує три складові освіти:

– фундаментальна, що базується на кращих традиціях університетської освіти;

– професійна підготовка за фахом, яка формує корисні техніко-технологічні знання та вміння (комп’ютерна графіка, інформатика, програмування та ін.);

– професійна підготовка за спеціалізацією, що надає методи та засоби реалізації мультимедійних технологій в професійних сферах телебачення, кіноіндустрії, реклами, Інтернету, масового мистецтва, мистецтва Net-арт, створенні комп’ютерних ігор, мультимедійних додатків, аудіо- та відеороликів (основи комп’ютерної анімації, основи акустики, електроакустика, технології відео-, аудіо- та кіновиробництва, технології цифрової обробки, основи телебачення, основи відеоспостереження та  ін.).

Можливості працевлаштування Випускники мають можливість працювати в будь-якій сфері, що пов’язана з радіо та телебаченням, в тому числі на підприємствах і в організаціях, що займаються розробкою апаратури для запису та відтворення мультимедійної продукції.
Медіаконтент: Web-сайт: http://mits-khpi.kharkov.ua

YouTube: канал МІТС

https://www.youtube.com/channel/UC_-ixb2GsDtIoeL8rF8S95g

О специализации Мультимедийные информационные технологии и системы – это сочетание технологий, позволяющих интегрировать различные виды и способы представления и использования символьной, звуковой и видеоинформации, и современных информационных систем, отличающихся большим разнообразием форматов и аппаратных устройств для ввода, обработки, отображения и хранения мультимедийной информации.

Мультимедийные информационные технологии и системы активно проникают во все области прикладной и профессиональной деятельности человека, становятся неотъемлемым атрибутом профессиональной пригодности в современном обществе. Они пользуются высоким спросом в области производства товаров для систем массовой информации и коммуникации; визуализации объектов глобального информационного пространства; развития электронной демократии, электронных услуг, информационных рынков; роста информационного обмена с помощью электронных социальных сетей.

Короткое описание образовательной программы / специализации Программой предусмотрена подготовка специалистов, владеющих технологиями и системами мультимедиа в области:
– компьютерной обработки, анализа и воспроизведения цифровых изображений;- создания высококачественных двумерных и трехмерных объектов компьютерной анимации и мультипликации;

– разработки компьютерных игр и пост-продакшн;

– разработки технологий для цифровых мультимедийных систем;

– создания интерактивных мультимедийных сред, хранения и передачи мультимедийного контента;

– интеграции мультимедийных технологий в здравоохранение, «интеллектуальные пространства», «интеллектуальные города»;

– 3D моделирования помещений для исследования акустических свойств, акустической экспертизы театров, концертных залов, кинотеатров, клубов и студийных комплексов;

– синтезирования и обработки звукового контента любой сложности.

Название образовательной программы / специализации Мультимедийные информационные технологии и системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Мультимедийные информационные технологии и системы»

Адрес: Украина, г. Харьков, ул. Пушкинская 85, Корпус У4,

2-й этаж, комн. №32;

Телефоны: +38 (057) 707-66-61; +38 (057) 707-69-97;

Email: mits.ntukhpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Порошин Сергей Михайлович – доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник образования Украины, академик Академии наук прикладной радиоэлектроники
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень высшего образования: первый.

Специализация: «Мультимедийные информационные технологии и системы».

Тип программы: образовательно-профессиональная.

Объем: 240 кредитов ЕКТС.

Срок обучения: 4 года.

Основные специальные учебные дисциплины Компьютерная графика; Информатика; Теоретические основы акустики; Основы компьютерной анимации; Акустические и электроакустические измерения; Системы автоматического управления видео-, аудио- и кинотехники; Теория информации и кодирования; Электроакустические системы; Основы телевидения; Кинотехника; Цифровая обработка видео-, аудиосигналов; Устройства и системы видеонаблюдения; Основы защиты информации.
Характеристика специализации Специализация объединяет три составляющих образования:
– фундаментальная, основанная на лучших традициях университетского образования;- профессиональная подготовка по специальности, формирующая полезные технико-технологические знания и умения (компьютерная графика, информатика, программирование и др.);

– профессиональная подготовка по специализации, предоставляющая методы и средства реализации мультимедийных технологий в профессиональных сферах телевидения, киноиндустрии, рекламы, Интернета, массового искусства, искусства Net-арт, создании компьютерных игр, мультимедийных приложений, аудио- и видеороликов (основы компьютерной анимации, основы акустики, электроакустика, технологии видео-, аудио- и кинопроизводства, технологии цифровой обработки, основы телевидения, основы видеонаблюдения и др.).

Возможности трудоустройства Выпускники имеют возможность работать в любой области, связанной с радио и телевидением, в том числе на предприятиях  и в организациях, занимающихся  разработкой аппаратуры для записи и воспроизведения мультимедийной продукции.
Медиаконтент: Web-сайт: http://mits-khpi.kharkov.ua

YouTube: канал МИТС

https://www.youtube.com/channel/UC_-ixb2GsDtIoeL8rF8S95g

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мультимедійні інформаційні технології і системи (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *