132 - Матеріалознавство

Нові функціональні матеріали та нанотехнології (Бакалавр)

Нові функціональні матеріали та нанотехнології – це комп’ютерне моделювання, розробка та впровадження нових матеріалів для машинобудування, авіакосмічної, приладобудівної та енергетичної галузей, медицини, ювелірної справи. Це міжнародна співпраця з взаємообміном за освітнім, науковим та технологічним напрямками.

 

Програма спеціалізації передбачає: оволодіння базовими знаннями з фундаментальних наук та спеціалізовані знання сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композитів та функціональних покриттів на макро-, мікро- та нанорівнях та створення з них виробів для потреб в багатьох галузях науки і техніки; використання сучасних комп’ютерних технологій для дизайну нових матеріалів, базових теоретичних знань та практичних навичок структурної інженерії

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 132.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітня програма першого (бакалаврського) рівня / 132-02 «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх, кімната № 1,

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Завідувач кафедри Завідуючий кафедри професор, доктор фізико-математичних наук Соболь Олег Валентинович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівень – бакалавр з матеріалознавства;

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основні спеціальні навчальні дисципліни: 1. Будова та методи дослідження матеріалів; 2. Фундаментальні основи нанотехнологій; 3. Корозія та захист матеріалів; 4. Основи технології нових функціональних матеріалів та нанотехнологій; 5. Технологія нанесення та властивості покриттів; 6. Методи електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів;              7. Дисперсні та композиційні матеріали; 8. Використання комп’ютерних технологій  в матеріалознавстві.
Характеристика спеціалізації Програма спеціалізації «Нові функціональні матеріали та нанотехнології», яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство», передбачає:– оволодіння базовими знаннями з фундаментальних природничих наук, загальної підготовки та спеціалізовані знання сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композитів та функціональних покриттів на макро-, мікро- та нанорівнях та створення з них виробів для потреб машинобудування, авіаційної та космічної промисловості, електротехнічних, нанотехнологічних та багатьох інших галузей науки і техніки; – використання сучасних комп’ютерних технологій для дизайну нових матеріалів, базових теоретичних знань та практичних навичок структурної інженерії, що є основою одержання необхідних функціональних властивостей; – теоретичних основ та практичних навичок новітніх досягнень термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та надвисокочастотної технологій, впливу високощільних і високоенергетичних потоків, нанотехнологій, включаючи структурний дизайн наноматеріалів; – практичне використання програмного забезпечення з комп’ютерного моделювання процесів на різних стадіях формування матеріалів конструкційного, інструментального, декоративного, ювелірного та спеціалізованих призначень, композиційних матеріалів, і матеріалів для медицини, особливостей з’єднань та процесів формувань; – навчання маркетингу нових матеріалів та енергозберігаючих екологічних технологій – оволодіння іноземною мовою для практичного використання у сфері професіональної діяльності.

Загальна площа випускаючої кафедри Матеріалознавства складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації це професіонали з новітніх технологій та матеріалів, що надає широкі можливості працевлаштування на підприємствах та наукових установах всіх форм власності як на Україні (ПАТ “Турбоатом”, ДП “Завод ім. Малишева”, ДП “ФЕД”, ХАРП, ХТЗ, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ТОВ НВП “Укрінтех”, ТОВ ТД “Євромет”, підрозділах МВС, ВАТ “Укрсібмаш” (Завод вторинних дорогоцінних металів), ТОВ Тубний завод, ННЦ ХФТІ, ІПМаш, ІМФ та ін. ), так і за кордоном.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

О специализации Новые функциональные материалы и нанотехнологии – это компьютерное моделирование, разработка и внедрения новых материалов для машиностроения, авиакосмической, приборостроительной и энергетической областей, а также медицины, ювелирного дела. Это международное сотрудничество включающая взаимообмен по образовательным, научным и технологическим направлениям.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программа специализации предусматривает: овладение базовыми знаниями по фундаментальным наукам и специализированными знаниями современного уровня в вопросах инженерии структуры и свойств металлов, сплавов, композитов и функциональных покрытий на макро-, микро- и наноуровнях, и создание изделий, которые применяются во многих областях науки и техники; использование современных компьютерных технологий для дизайна новых материалов, базовых теоретических знаний и практических навыков структурной инженерии.
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа первого (бакалаврского) уровня / 132-02 «Новые функциональные материалы и нанотехнологии»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина, Инженерный корпус, ІІ этаж

707-64-35, 707-65-85

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры профессор, доктор физико-математических наук Соболь Олег Валентинович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровень – бакалавр материаловедения;
Основные специальные учебные дисциплины Основные специальные учебные дисциплины:              1. Строение и методы исследования материалов; 2. Фундаментальные основы нанотехнологий;                 3. Коррозия и защита материалов; 4. Основы технологии новых функциональных материалов и нанотехнологий; 5. Технология нанесения и свойства покрытий; 6. Методы электронно-микроскопического анализа материалов; 7. Дисперсные и композиционные материалы; 8. Использование компьютерных технологий  в материаловедении.
Характеристика специализации Программа специализации «Новые функциональные материалы и нанотехнологии», которая осуществляется на базовой кафедре «Материаловедение», предусматривает:- овладение базовыми знаниями по фундаментальным естественным наукам, общей подготовки и специализированными знаниями современного уровня в вопросах инженерии структуры и свойств металлов, сплавов, композитов и функциональных покрытий на макро-, микро- и наноуровнях и создание из них изделий, которые применяются во многих областях науки и техники, авиационной и космической промышленности, электротехнической, нанотехнологической и во многих других областях науки и техники. Использование современных компьютерных технологий для дизайна новых материалов, базовых теоретических знаний и практических навыков структурной инженерии, что является основой получения необходимых функциональных свойств; – теоретических основ и практических навыков новейших достижений термической, химико-термической, термомеханической и сверхвысокочастотных технологий, влияния высокоплотных и высокоэнергетических потоков, нанотехнологий, включая структурный дизайн наноматериалов; – практическое использование программного обеспечения с компьютерным моделированием процессов на разных стадиях формирования материалов конструкционного, инструментального, декоративного, ювелирного и специализированных назначений, композиционных материалов, и материалов для медицины, особенностей соединений и процессов формировани; – обучение маркетингу новых материалов и энергосберегающих экологических технологий; – овладение иностранным языком для практического использования в сфере профессиональной деятельности.

Общая площадь выпускающей кафедры Материаловедения составляет 621 м2. Кафедра имеет 10 учебных помещений и 8 специализированных лабораторий, компьютерный многофункциональный класс с выходом в глобальную сеть.

Возможности трудоустройства Выпускники специализации это профессионалы  в области новейших технологий и материалов имеющие широкие возможности трудоустройства на предприятиях и в научных учреждениях всех форм собственности как на Украине (ОАО «Турбоатом», ГП «Завод им. Малышева», ГП «ФЭД», ХАРП, ХТЗ, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ООО НПП «Укринтех», ООО ТД «Евромет», подразделах МВД, ОАО «Укрсибмаш» (Завод вторичных драгоценных металлов), ООО Тубний завод, ННЦ ХФТИ, ИПМАШ, ИМФ и др. ), так и за границей.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

132 Матеріалознавство

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Матеріалознавства"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Нові функціональні матеріали та нанотехнології (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *