151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Бакалавр)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми підготовки бакалаврів є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 151-01 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»

Адреса: НТУ «ХПІ» вул. Політехнічна, 1, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Електронна адреса: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Роб. тел.: 70-76-842

Завідувач кафедри Качанов Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

Термін навчання – 4 роки.

Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заочній формі навчання. Ліцензований обсяг прийому – 60 місць, з них 25 за рахунок держбюджету та 15 за прискореною програмою навчання (для випускників технікумів та коледжів).

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформатика, Конструювання та технологія виробництва систем автоматики, Інформаційні технології та програмування, Теорія електричних та магнітних кіл, Метрологія та основи вимірювань, Теорія імовірностей і математична статистика, Програмні засоби систем управління, Теорія автоматичного керування, Основи електроніки, Комп’ютерна графіка, Теорія інформації, Елементи і пристрої автоматики і систем управління, Надійність і діагностування систем керування, Теорія цифрових автоматів, Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка, Технічні засоби автоматизації, Цифрова обробка сигналів, Мікропроцесорні засоби автоматики, Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем, Системи управління базами даних, Основи збору, обробки і передачі інформації, Системи та мережі передачі даних, Комп’ютерно-інтегровані технології
Характеристика спеціалізації Основні напрямки діяльності фахівця:

– пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів, засобів програмованої логіки

– аналіз і синтез складних і автономних схем автоматичного управління, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів і мікро-ЕОМ

– системи контролю та управління об’єктами і процесами на відстані через спеціальні канали зв’язку

– діагностика роботи цифрових пристроїв і систем управління

– розробка та експлуатація систем з числовим програмним управлінням технічними засобами в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Кращі із випускників програми навчання бакалаврів запрошуються на вступ до магістратури, а пізніше їм надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності: в державних, сумісних та малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і кампаніях, які використовують сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. Студенти, що вивчаються за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» проходять практику, виконують дипломні проекти і працюють після закінчення університету на провідних підприємствах Харкова та України: Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко, групі підприємств ПАТ «ХАРТРОН», ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А. А. Морозова, ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), НТК «Інститут монокристалів», ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін. Випускники нашої кафедри за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» наразі працюють на таких підприємствах: НВП групи підприємств ПАТ «ХАРТРОН», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ТОВ НВП «Вертикаль», НТК «Інститут монокристалів», ВО “ОВЕН”, ТОВ НВП «Стальенерго» та ін.
Медіаконтент: сайт кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/ )

профіль у Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедри (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лабораторії (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

О специализации Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии — это специальность, по которой осуществляется подготовка специалистов в сфере компьютеризированных систем управления, технических и программных средств автоматики и автоматизации технологических процессов на производственных предприятиях, на транспорте и в быту. При проектировании, реализации и внедрении современных средств автоматики и автоматизации используются компьютерно-интегрированные технологии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавров разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области автоматизации технологических и производственных процессов с использованием самых современных информационных компьютерных технологий. Главным преимуществом программы подготовки бакалавров является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала наряду с приобретением практических знаний и навыков по использованию современной компьютерной техники и электронных компонентов, необходимых языков программирования и необходимого профессионального инструментария.

Программа сбалансирована по уровням социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточную выборочную компоненту по специальности.

Название образовательной программы / специализации 151-01 Компьютеризированные системы управления и автоматика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматика и управление в технических системах»

Адрес: НТУ «ХПИ» ул. Политехническая, 1, Электротехнический корпус (ЭК), первый этаж, левое крыло, к. 51.

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/auts

Электронный адрес: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Раб. тел.: 70-76-842

Заведующий кафедрой Качанов Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр компьютеризированных систем управления и автоматики.

Срок обучения — 4 года.

Предусмотрена подготовка на бюджетной и на контрактной основе на дневной и заочной форме обучения. Лицензированный объем приема — 60 мест, из них 25 за счет госбюджета и 15 по ускоренной программе обучения (для выпускников техникумов и колледжей).

Основные специальные учебные дисциплины Информатика, Конструирование и технология производства систем автоматики, Информационные технологии и программирование, Теория электрических и магнитных цепей, Метрология и основы измерений, Теория вероятностей и математическая статистика, Программные средства систем управления, Теория автоматического управления, Основы электроники, Компьютерная графика, Теория информации , Элементы и устройства автоматики и систем управления, Надежность и диагностирования систем управления, Теория цифровых автоматов, Аналоговая и цифровая микро- и наноэлектроника, Технические средства автоматизации, Цифровая обработка сигналов, Микропроцессорные средства автоматики, Автоматические устройства на основе сверхбольших интегральных схем, Системы управления базами данных, Основы сбора, обработки и передачи информации, системы и сети передачи данных, Компьютерно-интегрированные технологии
Характеристика специализации Основные направления деятельности специалиста:

– устройства автоматики и вычислительной техники на базе современных электронных, микроэлектронных и микропроцессорных элементов и комплектов, средств программируемой логики

– анализ и синтез сложных и автономных схем автоматического управления, в том числе компьютерных систем, построенных на базе микропроцессоров и микро-ЭВМ

– системы контроля и управления объектами и процессами на расстоянии через специальные каналы связи

– диагностика работы цифровых устройств и систем управления

– разработка и эксплуатация систем с числовым программным управлением техническими средствами в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Кафедра имеет большой научный и инженерный потенциал, современную материальную базу, ведет научные исследования в нескольких перспективных направлениях по профилю специальности, что позволяет привлекать студентов к инженерной и научной деятельности уже на ранних стадиях обучения. Лучшие из выпускников программы обучения бакалавров приглашаются на поступление в магистратуру, а позже им предоставляется возможность начать карьеру в науке и продолжить обучение в аспирантуре.

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере информационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информационные технологии, средства связи и компьютерную технику. Студенты, которые обучаются по образовательной программе «Компьютеризированные системы управления и автоматика», проходят практику, выполняют дипломные проекты и работают после окончания университета на ведущих предприятиях Харькова и Украины: Приборостроительный завод им. Т. Шевченко, группе предприятий ОАО «Хартрон», ОАО НИИ радиотехнических измерений, ХКБМ им. А. А. Морозова, ГП Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ХНИКА), НТК «Институт монокристаллов», ООО НПФ «Диагностические системы», НПО систем автоматического управления и др. Выпускники нашей кафедры по специализации «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» сейчас работают на таких предприятиях: НПП группы предприятий ОАО «Хартрон», СП “Экостар Украина”, NIX Solutions Ltd., ООО НПП «Вертикаль», НТК «Институт монокристаллов », ПО” ОВЕН “, ООО НПП« Стальэнерго »и др.
Медиаконтент: сайт кафедры (http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ru/ )

профиль в Google+ (https://plus.google.com/u/0/109505230228226229940 )

Scholar кафедры (https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru )

сайт лаборатории (http://www.autslab.kh.ua/index.php )

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *